1 1 Iye a'ë, Abraham cui'ne David tsëcapë acohua'ire cue̱cuese'e ja̱ yë'ta'a Jesucristo pa'ima'në pa'isicohua'ire. 2 Isaac pëca ja'quë paji'i, Abraham. Jacob pëca ja'quë paji'i, Isaac. Cui'ne Judá cui'ne i̱ yo'je tsi̱ pëca ja'quë paji'i, Jacob. 3 Fares cui'ne Zara pëca ja'quë paji'i, Judá. Cui'ne i̱ohua'i pëca ja'co paco'ë, Tamar. Esrom pëca ja'quë paji'i, Fares. Aram pëca ja'quë paji'i, Fares. 4 Aminadad pëca ja'quë paji'i, Aram. Naasón pëca ja'quë paji'i, Aminadad. Salmón pëca ja'quë paji'i, Naasón. 5 Booz pëca ja'quë paji'i, Salmón. Cui'ne i̱ pëca ja'co paco'ë, Raab. Obed pëca ja'quë paji'i, Booz. Obed pëca ja'co paco'ë, Rut. Isaí pëca ja'quë paji'i, Obed. 6 Pa̱i ëjaë David pëca ja'quë paji'i, Isaí. Salomón pëca ja'quë paji'i, David. Cui'ne Urías nëjo pa'isicopi Salomón ja'co paco'ë. 7 Roboam pëca ja'quë paji'i, Salomón. Abías pëca ja'quë paji'i, Roboam. Asa pëca ja'quë paji'i, Abías. 8 Josafat pëca ja'quë paji'i, Asa. Joram pëca ja'quë paji'i, Josafat. Uzías pëca ja'quë paji'i, Joram. 9 Jotam pëca ja'quë paji'i, Uzías. Acaz pëca ja'quë paji'i, Jotam. Esequías pëca ja'quë paji'i, Acaz. 10 Manases pëca ja'quë paji'i, Esequías. Amón pëca ja'quë paji'i, Manases. Josías pëca ja'quë paji'i, Amón. 11 Jeconías cui'ne i̱ yo'je tsi̱ co̱ni pëca ja'quë paji'i, Josías. Ja̱ohua'i cato co̱asicohua'i paë'ë, Israelita pa̱ire tse̱ani Babilonia yejana sa maca. 12 Israelita pa̱i sa cua̱ñosi jeteyo'je Salatiel pëca ja'quë paji'i, Jeconías. Zorobabel pëca ja'quë paji'i, Salatiel. 13 Abiud pëca ja'quë paji'i, Zorobabel. Cui'ne Eliquin pëca ja'quë paji'i, Abiud. Azor pëca ja'quë paji'i, Eliquin. 14 Sadoc pëca ja'quë paji'i, Azor. Aquim pëca ja'quë paji'i, Sadoc. Eliud pëca ja'quë paji'i, Aquim. 15 Eleazar pëca ja'quë paji'i, Eliud. Matán pëca ja'quë paji'i, Eleazar. Jacobo pëca ja'quë paji'i, Matán. 16 José pëca ja'quë paji'i, Jacobo. José cato Jesucristo pëca ja'co María ë̱jë paji'i. 17 Ja̱je pa'ina, Abrahampi cui'ne David pa'i macaja̱'a cue̱cueto catorce pa'ye de ai de'huase'e pa'iji. Davidpi cui'ne Israelita mañare Babiloniana tse̱seni sasi macaja̱'a cue̱cueto cui'ne catorce pa'iji. Cui'ne yequë catorce pa'i maca Cristo ai de'opi. 18 Jesucristore co̱ase'e ñeje pa'iji: María i̱ pëca ja'co, José ja̱'re huejaja̱'coa, ca nëosico paco'ë. Ja̱je ca nëosicopi ja̱ yë'ta'a tsioni pa'ima'në tsi̱ ë̱tapë de'o Maija'quë joyo tutupi. 19 José i̱o ë̱jë nuñerepa pa'i paji'i. Ja̱je pa'ita'a nëjo Maríare si'aohua'i pa̱i asajëna, je̱oñe coepi. Coa ai jerepa pa̱ije ti asama'pëna i̱se'e je̱osi'i cuasapi. 20 Ja̱je cuasaquë pa'ina, Ëjaë hui̱ñaëpi i̱te huëo hue̱'ñaja'a ñaini capi: “José David tsëcapë aquë, Maríare ca'rama'ë pa'ijë̱'ë, nëjore de'huani paye. I̱o paja̱'quë cato Maija'quë joyo tse̱quë api. 21 Tsihuaë'ni paja̱'coa. Pacona, i̱ mami Jesure sëojë̱'ë, huasoquëre. Ja̱je hue'equë pa'ija̱'quë api, i̱ pa̱ire co'aye yo'ocohua'ire huasoja̱'quë sëte.” 22 Si'aye ja̱je ti̱'api, tsoe hue̱'ña Maija'quëre quëacaiquë ca nëoquë pa'ise'epi, ñeje: 23 Nomio tsi̱o, ë̱më ti yo'oma'copi tsi̱ quë'io de'oni tsihua'ëre pasio. Ja̱ëpi i̱ mami hue'equë pasipi, Emanuel. Ja̱je cani cayë, Maija'quë mai ja̱'re pa'iji. 24 Ja̱ maca José sëtani mai Ëjaë cua̱ñese'eje̱ Maríare nëjore pao cuasaquë ti pëani nëjore papi. 25 Ja̱je pa'iquëta'are huejasicohua'i pa'iyepi pa'iye pa̱huë, mamaquëre të'ya dani i̱ mami Jesús hue'yo macaja̱'a.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52