1 Awa ndiwo makholo a dzindza ya Yezu Kirixtu, Mwana wa Dhavidhi, Mwana wa Abharaamu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52