1 1 Yezu Krita n kii Davida laanka Abrahamu tɔrɔ lɛa. Ǹ digolon tɔn nə́ ke: 2 Abrahamu na á Izaaki yɛ, Izaaki na á Zakɔba yɛ, Zakɔba na á Zudaa laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ, 3 Zudaa na á Farɛsi laanka Zaraa yɛ Tamaara ganaa, Farɛsi na á Esirɔmu yɛ, Esirɔmu na á Ramu yɛ, 4 Ramu na á Aminaadaabuu yɛ, Aminaadaabuu na á Naasɔn yɛ, Naasɔn na á Salmɔn yɛ, 5 Salmɔn na á Boozi yɛ Rahabu ganaa, Boozi na á Zobɛdi yɛ Ruti ganaa, Zobɛdi na á Zeese yɛ, 6 Zeese na á kii Davida yɛ. Davida na á Salomɔn yɛ Urii a lɔ giɔɔrɔ ganaa, 7 Salomɔn na á Roboamu yɛ, Roboamu na á Abiya yɛ, Abiya na á Azafu yɛ, 8 Azaafu na á Zozafati yɛ, Zozafati na á Zoramu yɛ, Zoramu na á Oziasi yɛ, 9 Oziasi na á Zoatamu yɛ, Zoatamu na á Akaazi yɛ, Akaazi na á Ezekiasi yɛ, 10 Ezekiasi na á Manasee yɛ, Manasee na á Amɔn yɛ, Amɔn na á Zoziasi yɛ, 11 Zoziasi na á Zekoniasi laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ. Bɛ na á kɔnpɛ Izirayeli minin goa a wo bɛ̀rɛbaa Baabilonii biikoo ne. 12 Izirayeli minin goa a wo Baabilonii kio ne, Zekoniasi Salatieli yɛ, Salatieli na á Zorobabeli yɛ, 13 Zorobabeli na á Abiudu yɛ, Abiudu na á Eliakimu yɛ, Eliakimu na á Azɔɔrɔ yɛ, 14 Azɔɔrɔ na á Sadɔki yɛ, Sadɔki na á Akimu yɛ, Akimu na á Eliwudu yɛ, 15 Eliwudu na á Eleyazaara yɛ, Eleyazaara na á Matan yɛ, Matan na á Zakɔba yɛ, 16 Zakɔba na á Zozɛfu yɛ. Zozɛfu na á Mariya ǹ zuũ baa. Ǹ bɛ́ Yezu mɛn bíi Krita, Mariya na á bɛ yɛ. 17 A saa Abrahamu ganaa a wo Davida yaa, digolo fulusii na á kɔ kɔn kio lɛ miɛ̃ ka ǹ nɛnyaanan nɛ. Bɛ kio dɔ wɔ n fulusii, a saa Davida ganaa a wo Izirayeli minin goa a wo Baabilonii biikoo yaa. A saa bɛa biikoo kɛ lɛ ganaa a wo Krita a yɛ biikoo yaa, bɛ dɔ n fulusii. 18 Yezu Krita a yɛ ǹ gɔn nə ka kɛ nɛ: Ǹ dan Mariya lɛ na á goã Zozɛfu a lɔ wɔsiɛ lɛa. Ǹ laan bɛ̀ ǹ giã kun, á daa yaa bɛ̀ Mariya nɔ̀ si ka Lawa a Yiri Fu pàã nɛ. 19 À san Zozɛfu lɛ na á goã Lawa foo sii zɛnaali lɛa, a lɛ kɔ a ná a tɔ ziziɛ̃ minin yɔrɔ‐a wa. Á n yɔrɔ bɔ, mà a n sanbaa lɛ sàabiɛ ka durii ni. 20 A bɛ́ bɛ lɛ a taasiɛ we, Dɛnaa a dia dí‐a wole goon nə́ bɔ lon á n din nyaa nɛ ka narɛɛ nɛ, á pɛ nɛ: — Davida tɔrɔ Zozɛfu ganaa, n baran nyɛ́ɛ baa, n nə n piã ka Mariya a lɔbaa‐n wa, a giala, Lawa a Yiri Fu pàã na á toa nɛ kɛ lɛ tá a gɔ́ɔ̃ nɛ. 21 A tá re nɛgiĩ yii, nsɛ Zozɛfu na a tɔ kɔ Yezu bɛ giala mà "Lawa n wɔ boe", a din nə die a tɔrɔn kirisibiɛ ǹ sii baraan ganaa. 22 Lawa a boo gii‐dali na a boo mɛn da á koa, kɛ din tumaa na á n zɛnaa á kɔnpɛ ka bɛ lɛ nɛ: 23 «Nɛnɛn mɛn bɛ́ a tɔn giĩ dɔ̃ wa, á re nɛgiĩ yii, ǹ tá re a tɔ koe Emanuwɛli, bɛ giala mà "Lawa tá kun wɔ nɛ".» 24 Zozɛfu yii bɛ́ á kaa á n bɔ nyuù ni, Dɛnaa a dia dí‐a wole lɛ bɛ́ á pɛ nɛ mà a zɛnaa lɔn, á zɛnaa miɛ̃, á Mariya saa a lɔ lɛa. 25 Sɛnɛ á giã kun ni wa, yǎa Mariya daa a na a nɛgiĩ lɛ yɛ. Zozɛfu ná a tɔ kɔ mà Yezu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52