1 1 Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Dawidi ni umwana wa Aburahamu. 2 Aburahamu yavyaye Isaka. Isaka yavyaye Yakobo. Yakobo yavyaye Yuda n'abandi bavukana. 3 Yuda yavyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yavyaye Hesironi. Hesironi yavyaye Ramu. 4 Ramu yavyaye Aminadabu. Aminadabu yavyaye Nahasoni. Nahasoni yavyaye Salumoni. 5 Salumoni yavyaye Bowazi kuri Rahabu. Bowazi yavyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yavyaye Isayi. 6 Isayi yavyaye umwami Dawidi. Dawidi yavyaye Salomo kuri muka Uriya. 7 Salomo yavyaye Rehobowamu. Rehobowamu yavyaye Abiya. Abiya yavyaye Asa. 8 Asa yavyaye Yehoshafati. Yehoshafati yavyaye Yoramu. Yoramu yavyaye Uziya. 9 Uziya yavyaye Yotamu. Yotamu yavyaye Ahazi. Ahazi yavyaye Hezekiya. 10 Hezekiya yavyaye Manase. Manase yavyaye Amoni. Amoni yavyaye Yosiya. 11 Yosiya yavyaye Yekoniya n'abandi bavukana, mu gihe co kujanwa mu buja i Babuloni. 12 Kuva mu gihe co kujanwa mu buja i Babuloni Yekoniya yavyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yavyaye Zerubabeli. 13 Zerubabeli yavyaye Abihudi. Abihudi yavyaye Eliyakimu. Eliyakimu yavyaye Azori. 14 Azori yavyaye Sadoki. Sadoki yavyaye Akimu. Akimu yavyaye Elihudi. 15 Elihudi yavyaye Eleyazari. Eleyazari yavyaye Matani. Matani yavyaye Yakobo. 16 Yakobo yavyaye Yosefu, umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. 17 Nuko ba sekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi n'icumi na bane, kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe co kujanwa mu buja i Babuloni ni icumi na bane, kandi guhera ku gihe co kujanwa mu buja i Babuloni gushitsa kuri Kristo ni icumi na bane nyene. 18 Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: Mariya, nyina wiwe yari, akowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri Mpwemu Yera. 19 Ariko umugabo wiwe Yosefu, kuko ari umugororotsi, kandi kuko atagomvye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. 20 Akivyiyumvira, umumarayika w' Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: <<Yosefu, mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera. 21 Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite YESU, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo.>> 22 Ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa na we biboneke, 23 ngo raba, inkumi izotwara inda, ivyare umwana w'umuhungu, Bazomwita Imanuweli; risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. 24 Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. 25 Kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu; araheza amwita YESU.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52