1 1 Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'abanyamahanga bo mu basanzariye i Ponto, i Galatiya, i Kapadokiya, muri Asiya n'i Bituniya, 2 mwatoranirijwe mu kweza kwa Mpwemu nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana, mumijwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. 3 Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo Se, iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, 4 ngo tuzokwegukire umugabane utazobora, utanduye, udatituka, mwabikiwe mw'ijuru, 5 mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo ukwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. 6 Ivyo murabinezererwa cane, naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza vyinshi, kuko bitobura kuza; 7 kugira ngo ukwizera kwanyu kugezwe (kandi ukwo kwizera kurusha igiciro izahabu ishira, naho ivugutirwa mu muriro ikakaka) kuzoboneke kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. 8 Uwo muramukunda naho mutigeze kumubona; kandi n'ubu, naho mutaramubona, muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa, 9 mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu, ni co gakiza k'ubugingo bwanyu. 10 Ivyo ako gakiza, abavugishwa n'Imana, ari bo bavuze ubuntu mwagira muzohabwe, barabirondera, barabisesura, 11 basesa igihe ico ari co n'ibimenyetso vyaryo, cerekanwa na Mpwemu wa Kristo yari muri bo, yavuga yatagura ivyo imibabaro ya Kristo bitaribwabe, n'ivyo ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buzoyiherukire. 12 Kandi bahishurirwa yuko atari bo bavyikorera, ariko ko ari mwebwe babikorera; ni vyo none mumaze kubarirwa n'abababwiye ubutumwa bwiza, bavugishijwe na Mpwemu Yera yatumwe ava mw'ijuru, kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka. 13 Nuko rero mwiteguye gukora mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. 14 Mumere nk' abana bagamburuka, ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera kwo mu gihe c'ukutamenya kwanyu. 15 Ariko nk'uko Iyabahamagaye ari iyera, namwe mube ari ko muba abera mu ngeso zanyu zose. 16 Kuko vyanditswe, ngo mube abera, kuko nanje ndi uwera. 17 Kandi ko Iyo mwambaza muyita So ari yo icira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze itarobanuye ku cubahiro, mumare igihe co kuba abanyamahanga mugende mwubashe Imana kandi muyitinya. 18 Muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe na ba sogokuruza atari ibishira, nk'ifeza canke izahabu, 19 ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini, nk'ayo umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, ni yo ya Kristo. 20 Uwo yamenywe n'Imana kera, itanguriro ry'isi ritarashirwaho, ariko yerekanywe kw'iherezo ry'ibihe kubwanyu, 21 mwebwe abo yahaye kwizera Imana, ni yo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza. Ni co gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. 22 Nuko rero, ko mwejesheje imitima kwumvira ukuri, kugira ngo mukunde abavukanyi bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. 23 Kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. 24 Kuko, Abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, Ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ivyatsi; Ivyatsi biruma, amashurwe agahunguruka, 25 Ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Kandi iryo ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52