1 1 Kaykunan Jesucristoq ñawpa taytankunaq miraynin qelqa. Paymi Davidpa miraynin Abrahampa miraynin karqan. 2 Abrahammi churiyarqan Isaacta, Isaactaq churiyarqan Jacobta, Jacobtaq churiyarqan Judata wawqenkunatawan. 3 Judataq churiyarqan Tamar warmipi Faresta Zaratawan, Farestaq churiyarqan Esromta, Esromtaq churiyarqan Aramta, 4 Aramtaq churiyarqan Aminadabta, Aminadabtaq churiyarqan Naasonta, Naasontaq churiyarqan Salmonta. 5 Salmontaq churiyarqan Rahab warmipi Boozta, Booztaq churiyarqan Rut warmipi Obedta, Obedtaq churiyarqan Isaita. 6 Isaitaq churiyarqan rey Davidta, Davidtaq churiyarqan Salomonta Uriaspa warminpi. 7 Salomontaq churiyarqan Roboamta, Roboamtaq churiyarqan Abiasta, Abiastaq churiyarqan Asata. 8 Asataq churiyarqan Josafat-ta, Josafat-taq churiyarqan Joramta, Joramtaq churiyarqan Uziasta. 9 Uziastaq churiyarqan Jotamta, Jotamtaq churiyarqan Ahazta, Ahaztaq churiyarqan Ezequiasta. 10 Ezequiastaq churiyarqan Manasesta, Manasestaq churiyarqan Amonta, Amontaq churiyarqan Josiasta. 11 Josiastaq churiyarqan Jeconiasta wawqenkunatawan, Babilonia suyuman preso apasqa kasqanku watakunapi. 12 Babilonia suyuman preso apasqa qhepatataq Jeconiasqa churiyarqan Salatielta, Salatieltaq churiyarqan Zorobabelta. 13 Zorobabeltaq churiyarqan Abiudta, Abiudtaq churiyarqan Eliaquimta, Eliaquimtaq churiyarqan Azorta. 14 Azortaq churiyarqan Sadocta, Sadoctaq churiyarqan Aquimta, Aquimtaq churiyarqan Eliudta. 15 Eliudtaq churiyarqan Eleazarta, Eleazartaq churiyarqan Matanta, Matantaq churiyarqan Jacobta. 16 Jacobtaq churiyarqan Mariaq qosan Joseta. Mariaqa karqan Cristo sutichasqa Jesuspa mamanmi. 17 Chay hinan Abrahammanta Davidkama chunka tawayoq miray karqan, Davidmanta Babilonia suyuman preso apasqa kasqankukamataq chunka tawayoq miray karqan, Babiloniaman preso apasqa kasqankumanta Cristoq nacesqankamataq chunka tawayoq miray karqan. 18 Jesucristoq nacesqanqa kay hinan karqan: Maman Mariaqa Josewan casarakunanpaqmi rimaykusqa kasharqan. Manaraq kuska tiyashaqtinkun Santo Espirituq atiyninwan wiksallisqa rikhurirqan. 19 Casarakunanpaq rimaykuqnin Josetaq chanin runa kaspa, mana p'enqaypi rikuchiyta munaspa, ch'inlla saqepuyta yuyaykusharqan. 20 Chayta yuyaykushaqtintaq Señor Diospa angelninqa mosqoypi payman rikhurispa nirqan: –Davidpa miraynin José, ama munakusqayki Mariawan casarakuyta manchakuychu, payqa wiksallikurqan Santo Espirituq atiyninwanmi. 21 Qhari wawatan wachakunqa, hinaspan sutichanki Jesusta, paymi llaqtanta huchankunamanta qespichinqa, nispa. 22 Llapan chaykunaqa sucederqan Señor Diospa nisqankuna hunt'akunanpaqmi. Paymi profetanwan nirqan: 23 “Doncella sipasmi wiksallikunqa, hinaspan qhari wawata wachakunqa, Emanuel sutiwantaq sutichanqaku”, nispa. (Chay sutiqa “Diosmi ñoqanchiswan” ninantan nin). 24 Puñusqanmanta rikch'arispataq Joseqa Señor Diospa angelninpa kamachisqanman hina ruwarqan, hinaspan Mariawan casarakapurqan. 25 Ichaqa manan Mariataqa llamiykurqanraqchu, phiwi qhari wawanta wachakunankama. Chay wawatan Jesusta suticharqan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52