3 1 Chunka phisqayoqkaq watapiña Roma rey Tiberio kamachikushaqtinmi, Roma llaqtayoq prefecto Poncio Pilatoqa Judea hap'iypi kamachikusharqan, Herodestaq Galilea provinciapi kamachikusharqan, Herodespa wawqen Felipetaq Iturea provinciapi Traconite provinciapiwan kamachikusharqan, Lisaniastaq Abilinia provinciapi kamachikusharqan. 2 Anaswan Caifaswanmi uma sacerdotekuna kasharqanku. Chaypachan Zacariaspa churin Juanman Diosqa ch'inneqpi rimaykurqan. 3 Hinan Juanqa Jordán mayu tukuy chimpapurantinta purirqan: –Huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, hinaspa bautizachikuychis huchaykichis pampachasqa kananpaq, nispa. 4 Profeta Isaiasmi qelqarqan: “Ch'inneqpin huk kunka waqyakun: ¡Allichaychis Señor Diospa ñanninta! ¡Cheqanyachiychis purinankunata! 5 Llapa wayq'on hunt'achisqa kanqa, llapa orqopas moqokunapas pampayachisqan kanqa, q'ewi ñankunapas cheqanyachisqan kanqa, khallka ñankunapas llamp'uyachisqan kanqa. 6 Tukuy runataq Diospa qespichiyninta rikunqaku”, nispa. 7 Askha runakunan Juanwan bautizachikunanpaq rirqanku, hinan Juanqa paykunata nirqan: –¡Yaw, mach'aqway miraykuna! ¿Pin willarqasunkichis Diospa kachamunan ñak'ariymanta ayqenaykichispaq? 8 Diosman kutirikuspaykichis kawsayniykichis t'ikrasqa kasqanta rikuchikuychis, amataq niychischu: Abrahampa mirayninmi kayku, nispaqa. Ñoqaqa niykichismi Diosqa kay rumikunamantapas atinmi Abrahampa wawankunata hatarichiyta. 9 Sach'a wit'uqqa wit'unan patapiñan kashan. Chaymi tukuy mana allin ruruq sach'aqa wit'usqa kaspa ninaman wikch'uykusqa kanqa, nispa. 10 Chaymi runakunaqa Juanta tapurqanku: –Chay hinaqa, ¿imatan ruwasaqku? nispa. 11 Paytaq paykunata nirqan: –Iskay p'achayoqqa mana p'achayoqman hukninta qochun, mikhunayoqpas chay hinallatataq ruwachun, nispa. 12 Contribución cobraqkunapas hamullarqankutaq bautizachikuyta munaspa, hinaspan payta nirqanku: –Yachachikuq, ¿imatan ruwasaqku? nispa. 13 Juantaq paykunata nirqan: –Kamachisqaman hinalla cobraychis, amataq astawanqa cobraychischu, nispa. 14 Soldadokunapas payta tapullarqankutaq: –Ñoqaykuri, ¿imatataq ruwasaqku? nispa. Paykunatataq nirqan: –Ama pitapas manchachispaqa otaq yanqa tumpaspaqa imatapas qechuychischu, pagollaykichiswan contentakuychis, nispa. 15 Runakunaqa makillañan suyasharqanku, chaymi Juanmanta sonqollankupi yuyaykurqanku: Icha, ¿paychu Cristoqa kanman? nispa. 16 Chaymi Juanqa llapata nirqan: –Ñoqaqa unuwanmi bautizaykichis, ichaqa hukmi hamushan ñoqamanta aswan atiyniyoq, paypa usut'a watullantapas manan paskanaypaq hinachu kani, paymi Santo Espirituwan ninawan bautizasunkichis. 17 Wayrachinantan hap'ishanña, erasqantataq allinta ch'uyananqa, hinaspan trigota taqenman waqaychanqa, pajatataq mana hayk'aq wañuq ninapi kananqa, nispa. 18 Chay hinatan Juanqa anchata anyaykuspa allin willakuykunata runakunaman willarqan. 19 Hinallataq Juanqa kamachikuq Herodesta anyarqan wawqen Felipeq warmin Herodiaswan tiyasqanmanta, tukuy mana allin ruwasqanmantawan. 20 Chaymi Herodesqa Juanta carcelman wisq'achirqan. Chaytawanpas lliw mana allin ruwasqanman yapaykukurqan. 21 Manaraq carcelpi kashaspan Juanqa llapa runata bautizarqan, chaymantataq Jesustapas bautizallarqantaq. Jesús mañakushaqtintaqmi hanaq pachaqa kicharikurqan, 22 hinan Santo Espirituqa paloma hina rikch'ayniyoq pay pataman uraykamurqan. Huk kunkataq hanaq pachamanta nimurqan: –Qanmi munakusqay Churiy kanki, qanmi anchata kusichiwanki, nispa. 23 Jesusqa yachachiyta qallarishaspanmi kinsa chunka watayoq hina karqan, runakunataq Josepa churillan kasqanta yuyarqanku. Joseqa Elipa churinmi karqan, 24 Elitaq Matatpa churin karqan, Matat-taq Levipa churin karqan, Levitaq Melquiq churin karqan, Melquitaq Janaq churin karqan, Janataq Josepa churin karqan, 25 Josetaq Matatiaspa churin karqan, Matatiastaq Amospa churin karqan, Amostaq Nahumpa churin karqan, Nahumtaq Esliq churin karqan, Eslitaq Nagaipa churin karqan, 26 Nagaitaq Maatpa churin karqan, Maat-taq Matatiaspa churin karqan, Matatiastaq Semeinpa churin karqan, Semeintaq Josepa churin karqan, Josetaq Judapa churin karqan, 27 Judataq Joanaq churin karqan, Joanataq Resaq churin karqan, Resataq Zorobabelpa churin karqan, Zorobabeltaq Salatielpa churin karqan, Salatieltaq Neriq churin karqan, 28 Neritaq Melquiq churin karqan, Melquitaq Adiq churin karqan, Aditaq Cosampa churin karqan, Cosamtaq Elmadampa churin karqan, Elmadamtaq Erpa churin karqan, 29 Ertaq Josuepa churin karqan, Josuetaq Eliezerpa churin karqan, Eliezertaq Jorimpa churin karqan, Jorimtaq Matatpa churin karqan, 30 Matat-taq Levipa churin karqan, Levitaq Simeonpa churin karqan, Simeontaq Judapa churin karqan, Judataq Josepa churin karqan, Josetaq Jonampa churin karqan, Jonamtaq Eliaquimpa churin karqan, 31 Eliaquimtaq Meleaq churin karqan, Meleataq Mainanpa churin karqan, Mainantaq Matataq churin karqan, Matatataq Natanpa churin karqan, 32 Natantaq Davidpa churin karqan, Davidtaq Isaipa churin karqan, Isaitaq Obedpa churin karqan, Obedtaq Boozpa churin karqan, Booztaq Salmonpa churin karqan, Salmontaq Naasonpa churin karqan, 33 Naasontaq Aminadabpa churin karqan, Aminadabtaq Adminpa churin karqan, Admintaq Arniq churin karqan, Arnitaq Esrompa churin karqan, Esromtaq Farespa churin karqan, Farestaq Judapa churin karqan, 34 Judataq Jacobpa churin karqan, Jacobtaq Isaacpa churin karqan, Isaactaq Abrahampa churin karqan, Abrahamtaq Tarepa churin karqan, Taretaq Nacorpa churin karqan, 35 Nacortaq Serugpa churin karqan, Serugtaq Ragaupa churin karqan, Ragautaq Pelegpa churin karqan, Pelegtaq Eberpa churin karqan, Ebertaq Salaq churin karqan, 36 Salataq Cainanpa churin karqan, Cainantaq Arfaxadpa churin karqan, Arfaxadtaq Sempa churin karqan, Semtaq Noepa churin karqan, Noetaq Lamecpa churin karqan, 37 Lamectaq Matusalempa churin karqan, Matusalemtaq Enocpa churin karqan, Enoctaq Jaredpa churin karqan, Jaredtaq Mahalaleelpa churin karqan, Mahalaleeltaq Cainanpa churin karqan, 38 Cainantaq Enospa churin karqan, Enostaq Setpa churin karqan, Set-taq Adanpa churin karqan, Adantaq Diospa kamasqan karqan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52