1 1 Jesuspaq, mayqinchus Mesías, Diospaq Churin karqan chaypaq kawsaynin sumaq willayninkunapaq qallariynin, 2 Diospaq sutimpi willaq Isaiaspaq p'anqampi ajina qilqasqam: Willaqniytam nuqaqa qampaq ñawpaqiykita kachamuchkani, chayamunaykipaq ñan wakichaqta. 3 Ch'usaq qasi pampapi uj runapaq qaparisqan uyarikumun: “Dios Tatapaq ñanninta wakichariychis, uj chiqan ñanta wisq'arariychis.” –Nispa. 4 Ajinatam Bawtisaq Juanqa ch'usaq qasi pampaniqpi rikhurirqan; paytaq tukuy runakunata Diosman kutirimunankupaq jinataq bawtisasqa kanankupaq, ajinamanta Diosqa paykunapaq juchankunata pampachanampaq willarqan. 5 Judea suyupi, jinataq Jerusalén llaqtapi kaq tukuy runakuna yachachisqanta uyarinapaq lluqsimurqanku. Paykunataq juchankunata willakuspa, Juanwan Jordán mayupi bawtisachikurqanku. 6 Juanqa kamillupaq willmanmanta ruwasqa p'achawan churakurqan, chaytataq uj qara chumpiwan jap'ichikurqan, mikhuynintaq t'iskut'iskukuna jinataq sach'a misk'ipiwan karqan. 7 Willasqampitaq ajinata nirqan: “Nuqa chhikamantaqa, uj astawan athun atiyniyuqmi jamuchkan, pipaqchus nuqaqa manam wata runanman chayaytapas atichkanichu. 8 Nuqaqa unullawanmi bawtisachkaykichis; paytaq Ch'uwa Ajayuwanmi bawtisasunkichis –nispa.” 9 Chay p'unchaykunapi, Jesusqa Galilea suyuniq Nazaret llaqtapi kachkarqan, chaymantapacha jamuspam Juanwan Jordán mayupi bawtisachikurqan. 10 Jesusqa unu chawpimanta lluqsimpuchkarqan chhikataq janaqpacha wisq'arakuqta rikurqan, Diospaq Ajayuntaq uj urpiman rijch'akuspa paypataman uraqamurqan. 11 Chhika pachataq janaqpachamanta uj kunka ajinata nispa uyarikumurqan: “Qanmi munasqa waway kanki, pimanchus anchata munakuni. Qanwantaq sunquy junt'asqa kachkan –nispa.” 12 Chhikamantataq Diospaq Ajayunqa ch'usaq qasi pampaman Jesusta pusapurqan. 13 Chaypitaq tawachunka p'unchay ch'usaq qasi pampapi saqra k'ita kurukuna chawpipi Jesusqa kawsachkarqan, chhikataq Supaypaq yanarisqa kachkarqan; angelkunataq Jesusman jaywachkarqanku. 14 Bawtisaq Juanta jap'iykuspa wisq'aykurqanku chhikamantataq, Jesusqa Galilea suyuniqman Diospaq sumaq willayninkunata yachachiq purirqan. 15 Paytaq ajinata nirqan: “Diospaq chayampunan pachaqa junt'akupunñam, qhapaq suyuntaq qayllapiñam kapun. Diosman kutirimuychis jinataq iyawniywan sumaq willayninkunata jap'iqaychis –nispa.” 16 Jesusqa Galilea qucha ch'ullpaniqta purichkaspaqa Simontawan wawqin Andrestawan rikurqan. Paykunaqa challwa jap'iq runakunam karqanku, chhikataq challwa jap'ina ch'ipata unuman chhuqaykuchkarqanku. 17 Jesustaq paykunaman ajinata nirqan: –Qatimuwaychis, nuqataq runakuna qatinawankupaq maskayta yachachisqaykichis –nispa. 18 Jinaspataq chay kikimpachapi, challwa jap'ina ch'ipankunata saqiwachaspa Jesuswan kuska puripurqanku. 19 Tumpatawan karunchaspataq, Jesusqa Santiagota wawqin Juantawan rikurqan, pikunachus Zebedeopaq churinkuna karqanku, paykunataq yampunkupatapi challwa jap'ina ch'ipankunata allich'aspa ch'ukurachkarqanku. 20 Chhikapachataq Jesusqa qatimunankupaq paykunata wajarqan. Paykunataq Zebedeo tatankuta yampupatapi mink'ankunantawan kuska saqiwachaspa puripullarqankutaq. 21 Jesusqa yachaqaq qatiqninkunawan kuska Cafarnaúm llaqtaman chayarqan, samarana p'unchaypitaq judiokunapaq tantakunan wasiman waykuspa yachachiyta qallarirqan. 22 Runakunataq yachachisqankunata musphallam uyarqasirqanku, imaraykuchus ancha atiyninwan yachachirqan, manataq Diospaq kamachiynin yachachiq runakuna ajinatachu. 23 Llaqtapi kachkarqan chay judiokunapaq tantakunan wasipitaq uj millay saqra supayniyuq runa kachkasqa, paytaq ajinata qaparirqan: 24 ¡Nazaret llaqtapi kaq Jesús! ¿Ima nispataq nuqaykuwan jap'inakuq jamunkiri? ¿Nuqaykuta t'unarquqchu jamuchkankiri? Qanta nuqaqa allintam riqsiyki, jinataq Ch'uwa Diospaq Churin kasqaykitapas yachallanitaqmi –nispa. 25 Jesustaq chay millay saqra supayman runkhaykuspa ajinata nirqan: –¡Jup'allay! ¡Lluqsiy chay runamanta! –Nispa. 26 Millay saqra supaytaq, manchaytam chay runata wat'akichirqan, chhikamantataq kallpawan qaparikuspa siqarqurqan. 27 Tukuyninkutaq musphachkaq qhiparapurqanku, jinataq paykunapura ajinata tapunakurqanku: –¿Imataq kayri? ¡Waj musuq yachachiykunata jinataq tukuy atiyninwanmi yachachin! ¡Millay saqra supaykunantintam lluqsinankupaq kamachin, paykunataq uyarinku! –Nispa. 28 Ajinamanta, Jesusqa tukuy Galilea suyuniqkunapi ancha riqsisqa kapurqan. 29 Jesusqa judiokunapaq tantakunan wasimanta lluqsimpuspataq, Santiagowan, jinataq Juanwan Simonpaq, Andrespaqwan wasinkuman purirqanku. 30 Wasiman waykuqtinjinataq Simonpaq taykch'in lliqti unquywan puñunampi kachkan nispa Jesusman willamurqanku, 31 paytaq qayllachakuspa makinmanta jap'ispa jatarichirqan; chhikapachataq lliqti unquyninqa paymanta uraqapurqan, jinaspataq tukuyninkuman mikhuy jaywayta qallaripurqan. 32 Tutayt'ay kapuchkarqan, jayk'aqchus intiqa waykupurqanña chhikataq, tukuy unqusqakunata, jinataq millay saqra supayniyuq runakunata ima Jesús qayllaman chayachimurqanku. 33 Achkhayuq runakunataq, Simonpaq wasi punkunman tantakumurqanku. 34 Chaypitaq Jesusqa, achkha imaymana unquyniyuq runakunata alliyachirqan, jinallataq achkha runakunapaq millay saqra supayninkunata chhuqarqurqan; chaywampas chay millay saqra supaykunataqa, manam rimaqta saqirqanchu, imaraykuchus chay supaykunaqa Jesusta riqsirqankum. 35 Qhipantin, ch'amakaraq kachkarqan chhikataq, Jesusqa jatarispa llaqtamanta jawaniq uj ch'usaq chhikaman Diosmanta mañakuq purirqan. 36 Simontaq masinkunawan ima, Jesús maskaq purirqanku. 37 Jayk'aqchus tariparqanku chhikataq, payman ajinata nirqanku: –Tukuyninku maskachkasunkichis –nispa. 38 Jesustaq paykunaman ajinata jaynirqan: –Wakin qaylla llaqtakunaman purisunchis; chaypiqa sumaq willaykunata willamunallaytaqmi, imaraykuchus chaypaqmi nuqaqa kaypachaman jamuni –nispa. 39 Ajinaqa, Jesusqa tukuy Galilea suyuniqkunapi, judiokunapaq tantakunan wasikunapi sumaq willaykunata yachachispa, jinataq millay saqra supaykunata karuman chhuqawachaspa puriykacharqan. 40 Uj lliqi unquyniyuq runa Jesusman qayllachakurqan, jinaspataq ñawpaqimpi killpiykukuspa ajinata nirqan: –Tatay, munanki chhikaqa kay unquyniymanta pichaqarikuway –nispa. 41 Jesustaq paymanta khuyapayarikuspa makinwan llankharispa ajinata nirqan: –Qan alliyachiyta munanim. ¡Pichasqa kapuy! –Nispa. 42 Chhikapachataq chay unqusqa runapaq lliqi unquyninqa qichusqa jinataq pichasqa kapurqan. 43 Jesustaq payman allinta kunarispa ajinata nispa kachawachapurqan: 44 –Ama pimampas willamuychu; sacerdotellaman rikuchikumuy, jinaspataq kay picharasqa kapusqaykimanta jaywanaykita apakuspa Moisespaq kamachisqanmanjina qumuy, ajinamanta chay sacerdotekunaqa mana unquyniyuq kapusqaykita rikunankupaq –nispa. 45 Chaywampas chay runaqa, kikillantam imachus paywan ruwakuchkasqa chayta tukuy runakunaman willampusqa. Chayrayku Jesusqa waj llaqtakunaman manaña waykuyta atipurqanchu, manachayqa llaqtamanta qasi pampakunallapi, maypichus mana runa karqan chaypi qhiparapurqan, chaywampas tukuyniqkunamanta pay rikunapaq chayamurqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52