1 1 Ima ruwaykunatachus nuqanchis chawpipi Dios ruwarqan chay qilqayta munaspaqa achkhayuqmi qallarirqanku, 2 imaynatachus qallariymantapacha imachus ruwakusqanta rikuqkunaqa willarqawanchis ajinamanjina, jinataq chay willaykunata willanankupaq kamachiyta jap'iqarqanku chaymanjina. 3 May athunchasqay Teófilo, nuqapas imaynatachus qallariymantapacha ruwakurqan chayta allinta qhawarispa yachanapaq yachqatarqallanitaqmi, jinaspataq rikusqaymanjinaqa, allinmi kanman sumaq allich'arisqata qanman qilqamunayqa, 4 ajinamanta imachus chiqan kachkaqta yachachichkarqasunkichis chayta sumaqta riqsinaykipaq. 5 Jayk'aqchus Herodes judiokunapaq suyunta apaykachachkarqan chhika, Abiaspaq puntampi kaq sacerdotekunamanta uj Zacarías sutiyuq sacerdote kawsakurqan. Warmintaq Isabel sutiyuq, Aaronpaq mirayninmanta karqan. 6 Iskayninkutaq Diospaq ñawpaqimpi chiqan runakunam karqanku, jinataq Dios Tatapaq kamachiyninkunata mana iskayakuspam junt'arqanku. 7 Chaywampas mana wawayuqmi karqanku, imaraykuchus Isabelqa mana wachakuq warmim karqan; paykunataq ancha machupayañam kapurqanku. 8 Uj p'unchay, jayk'aqchus Zacarías kachkarqan chay sacerdotekuna puntanman Dios ñawpaqimpi jaywananku karqan chhikataq, 9 sacerdotekunapaq puriyninkumanjinaqa, Zacariasmanmi Dios Tatapaq wasin ukhupi ch'uwa chhikaman kupalata ruphachiq waykunan tuparqan. 10 Kupalpaq ruphachkanankamataq, jawaniqpiqa tukuy llaqtapacham Diosmanta mañakuchkarqanku. 11 Chaypitaq Dios Tatapaq uj angelnin, kupal jaywana patamanta pañaniqpi sayachkaq Zacariasman rikhurirqan. 12 Angelta rikuspataq, Zacariasqa musphachkaq jinataq manchay junt'a qhiparapurqan. 13 Chaywampas angelqa payman ajinata nirqan: –Zacarías, ama manchaychu, imaraykuchus Diosmi mañakusqaykita uyarisunki, warmiyki Isabeltaq uj wawata qusunki, pimanchus Juan nispa sutiyanki. 14 Qantaq kusikuy junt'a kapunki, jinaspataq achkhayuqmi chay wawapaq paqarisqanmanta kusikunqaku, 15 imaraykuchus churiykiqa Apu Dios Tatapaq ñawpaqimpiqa athunmi kanqa. Manam aqhatapas, ima ujyanakunatapas ujyanqachu, jinaspataq manaraq paqarichkaqtimpas Ch'uwa Ajayu junt'am payqa kanqa. 16 Israel llaqtamantaqa, achkhayuq runakunatam Apu Dios Tatanman kutirichimunqa. 17 Kay Juantaq, Apu Tatapaq ñawpaqintaqa Diospaq sutimpi willaq Eliaspaq ajayunwan jinataq atiyninwanmi puriykunqa, ajinamanta tatankuta churinkunatawan ch'aqwaqmanta kutthapichimunapaq, jinataq mana uyart'akuqkuna uyart'akuyta yachaqanankupaq. Ajinamanta Tataman jap'iqanapaq llaqtanta wakichanqa –nispa. 18 Zacariastaq angelman ajinata tapurirqan: –¿Imaynamantataq kaypaq chiqan kasqanta yachaymanri? Imaraykuchus nuqa jinataq warmiypas ancha machupayakunañam kapuyku –nispa. 19 Angeltaq ajinata nispa jaynirqan: –Nuqaqa Gabrielmi kani: jinataq Diospaq jaywaqninmi kallanitaq; paymi qanwan rimaqta jinataq kay sumaq willaykuna willaqta kachamuwan. 20 Chaywampas kay nisqayta mana iyaw nisqaykiraykuqa, jup'a runamanmi tukupunki; tukuy kay ruwaykuna ruwakunankama imatapas ama rimayta atinaykipaq –nispa. 21 Chhikankamaqa jawaniqpi kaq runakunataq Zacariasta suyachkarqanku ¿Imamantataq kunankama chay ch'uwa chhikamanta manaraq lluqsimunri? –Nispa tapunakuchkarqanku. 22 Lluqsimpurqan chhikataq manam rimayta atirqanchu; chhikataq chay ch'uwa chhikapi uj rikuyta rikusqanmanta ripararqanku, imaraykuchus makillanwanmi paykunaman rimapayachkarqan; jinaspataq mana rimayta atispam kachkarqan. 23 Jaywananta junt'aspataq, Zacariasqa wasinman puripurqan. 24 Chay chhikamantataq warmin Isabelqa unquq rikhuripurqan, jinaspataq phichqa killa junt'am wasinmanta ajinata yuwaspa mana lluqsirqanchu: 25 “Dios Tatam, runakunapaq nuqaman mana juch'uychanawampaq kayta ajinata ruwawan –nispa.” 26 Suqta killaña kapurqan chhikamantataq, Diosqa Gabriel angelta Galilea suyupi kaq Nazaret llaqtaman kacharqan, 27 maypichus uj María sutiyuq sipas kawsakurqan; paytaq mana qhari riqsiq sipasmi karqan, chaywampas runachakunapaq uj José nisqa runawan rimanasqam karqanku, kay runataq qhapaq suyu apaykachaq Davidpaq mirayninmanta jamuqmi karqan. 28 Angeltaq maypichus María kachkarqan chayman waykurqan, jinaspataq ajinata nirqan: –¡Napaykuykim, Diospaq munakuynin khuyapayakuyninwan junt'asqa kanki! Dios Tatam qanwan kachkan, tukuy warmikunamanta niqtimpas sumaq kayniyuqmi kanki –nispa. 29 Mariataq chay rimaykunata uyarispaqa anchatam mulljakurqan, jinaspataq imaniytataq chay napaykuynin niyta munarqan chaymantam pay kikin tapurikurqan. 30 Angeltaq payman ajinata nirqan: –María, ama manchakuychu, imaraykuchus Dios ñawpaqimpiqa munasqa khuyapayasqam kanki. 31 Kunanqa wawa unquqmi rikhurinki: uj qhari wawatam wachakunki, paymantaq Jesús nispam sutiyanki. 32 Payqa ancha sumaq runam kanqa, mayqinmanchus Kuraj Athunkaq Apu Diospaq Churin nispam sutiyanqaku, Dios Tatataq, David tunu machulantajinam qhapaq suyu apaykachaqman tukuchinqa, 33 Jacobpaq llaqtanjawapiqa wiñay apaykachanapaqmi tiyaykukunqa. Atiynintaq mana tukukuyniyuq wiñaypaqmi kanqa –nispa. 34 Mariataq angelman ajinata nispa tapurirqan: –¿Nuqaqa mana pi qhariwampas kawsachkaqtiyqa, imaynataq ajinata ruwakunmanri? –Nispa. 35 Angeltaq payman ajinata jaynirqan: –Ch'uwa Ajayum qanjawaman jamunqa, jinaspataq Kuraj Athunkaq Apu Diospaq atiyninmi qanjawaman purqatamunqa. Chayrayku paqarichkanqa chay wawaqa Ch'uwa jinataq Diospaq Churin nispa sutiyasqam kanqa. 36 Payaña kaqtimpas, ñañayki Isabelqa uj wawayuqllataqmi kanqa; mayqintachus manam wawayuq kayta atinchu nispa nichkarqanku, payqa suqta killañam wawa unquq kachkan. 37 Diospaqqa imapas mana atinaqa manam kanmanchu. 38 Chhikataq Mariaqa ajinata nirqan: –Nuqaqa Dios Tatapaq jaywaqninmi kani; Dios nuqawan imaynatachus nichkawanki chaymanjina ruwachun –nispa. Chayta nispataq angelqa puripurqan. 39 Chhaqay p'unchaykunapi, Mariaqa Judea suyupi kaq urquniq llaqtaman usqhayllatam puripurqan, 40 Zacariaspaq wasinman waykuspataq, Isabelta napaykurirqan. 41 Jayk'aqchus Isabelqa Mariapaq napaykuyninta uyarirqan chhikaqa, wijsan ukhupi kaq wawaqa t'iskuykacharirqanmi, paytaq Ch'uwa Ajayu junt'am qhiparapurqan. 42 Chhikataq athun kunkanwan ajinata nirqan: –¡Diosmi qanman wakin warmikunamanta niqtimpas astawan sumaq kayta qusunki, jinataq wawaykimampas sumaq kayta qun! 43 ¿Nuqa, pitaq kani Apu Tataypaq maman wasiyman jamunampaqri? 44 Imaraykuchus, napaykuyniykita uyarispajinam, wijsay ukhupi kaq wawayqa kusikuymanta t'iskuykacharirqan. 45 ¡Kusikuyniyuqmi kanki, imatachus Dios Tata nirqasunki chay junt'akunanta iyaw nisqaykiraykuqa! –Nispa. 46 Mariataq ajinata nirqan: Tukuy sunquymi Apu Dios Tatapaq athunkasqanta yupaychan; 47 ajayuytaq qhispichiq Diosniypi anchata kusikun. 48 Diospaq uj llamp'u sunquyuq jaywaqninmanta yuwarikusqanrayku, kunanmantataq, wiñaypaq kusikuyniyuqmanta riqsisqam kasaq. 49 Imaraykuchus Tukuy Atiyniyuq Diosqa, athun ruwaykunata nuqawan ruwan. 50 Diospaq khuyapayakuyninqa, wiñaypaqpunim pikunachus uyarinku chaykunapaq kan. 51 Tukuy atiyninwanmi imatapas ruwarqan: munayniyuqkunapaq ruwanantaqa qasimanmi tukuchin. 52 Atiyniyuqkunataqa tiyanankunamanta chhuqawachan, jinaspataq llamp'u sunquyuqkunaman athumpi kachin. 53 Yariqasqakunatapas imaymana kaqkunawan junt'achirqan, qhapaqkunatataq mana imayuqtam kachawacharqan. 54 Israel jaywaq llaqtaman yanaparirqanmi, jinataq manam khuyapayaywan rikuyta qunqakurqanchu. 55 Ajinata machulanchiskunaman jinataq Abrahampaq tunu allchhinkunamampiwan rimayninta qurqan. 56 Mariataq ñaqa kimsa killam Isabelwan qhipararqan, chhikamantaraqmi wasinman kutirimpurqan. 57 Isabelpaq wawa unqukunan p'unchay chayampuqtintaq, uj qhari wawatam wachakurqan. 58 Llaqtamasinkuna, jinataq ñañaturankunapas, Dios Tatapaq paywan chay tukuy munakuyniyuq kasqanmanta kusikuywan sunquchaq purirqanku. 59 Pusaq p'unchay kapuqtintaq, circuncisión ruwachinapaqmi wawata aparqanku, jinaspataq tatampaq Zacarías sutinwanmi sutiyayta munarqanku. 60 Chaywampas mamanqa ajinatam nirqan: –¡Manam! Juan sutiyuqmi kanan –nispa. 61 Paymantaq ajinata jaynirqanku: –Manam wasi masiyki chawpipi chayjina sutiyuq pipas kachkanchuqä –nispa. 62 Chhikataq wawapaq tatanman ima sutiyuqtaq kanman nispa makiwan rimaspa tapurirqanku. 63 Zacariastaq uj t'apla k'aspita mañaspa chaypi qilqaykurqan: ‘Sutinqa Juan nisqam kanqa,’ –nispa. Tukuy chaypi kaqkunataq musphalla qhiparapurqanku. 64 Chay kikin pachapi Zacariasqa wajmanta rimarqupuspa Diosman yupaychayta qallarirqan. 65 Tukuy llaqta masinkunataq musphalla kachkarqanku, jinaspataq tukuy Judea urquniq suyupim chay ruwakusqan willakurqan. 66 Tukuy uyariqkunataq, paykunapura ajinata nispa tapunakurqanku: “¿Imapitaq kay qhari wawaqa tukupunqari? –Nispa.” Imaraykuchus chiqatapunim Dios Tataqa paywan atiyninta rikuchirqan. 67 Qhari wawapaq tatan Zacariastaq, Ch'uwa Ajayu junt'a kachkaqtin ajinata nispa jamuq p'unchaykunamanta willayta qallarirqan. 68 “¡Israel suyupaq Apu Dios Tatan yupaychasqa kachun, imaraykuchus llaqtan qhispichiqmi jamun! 69 Uj athun atiyniyuq qhispichiqtam David jaywaqnimpaq tunu allchhinta kachamuwanchis. 70 Chay rimaynintam ch'uwa Paypaq sutimpi willaqninkunaniqta ñawpaq p'unchaykunapi qurqan, 71 mayqinchus tukuy chhiqnikuqninchiskunamanta jinataq tukuy pikunachus mana allinta qhawachkawanchis chaykunamanta qhispichiwasunchis, 72 payqa ñawpaq machulanchiskunamanta khuyapayakuq kanman, jinataq chay ch'uwa rimthapiymanta mana qunqakunanchu kanman. 73 Abraham machulanchisman rimayninta quchkarqan chayqa kaymi: 74 mana imata manchaspa nuqanchispaq kawsakunanchispaq, jinataq nuqanchiswan chhiqnikuqkunamanta mana llakikuspa, 75 jinataq ch'uwa mana juchayuq, chiqan kawsaypitaq pay qayllapi sapa p'unchay kawsakunanchispaqmi. 76 Qankaqwanqa munasqa juch'uy waway, Kuraj Athunkaq Apu Dios Tatapaq willaqnin nispa sutiyasqam kanki, imaraykuchus Apu Tatapaq ñanninta wakichaspam ñawpaqinta puriykunki. 77 Ajinamanta llaqtanman Diospaq juchankunamanta pampachasqanta jinataq qhispichiy qusqanta yachachinaykipaq. 78 Imaraykuchus Diosninchisqa khuyapayakuynimpi janaqmantapacham uj musuq p'unchay intita astawan ch'amaka ukhupi kawsaqkunaman 79 k'anchayninta qunampaq jinataq sumaq kawsay ñampi pusanawanchispaq apapumuwanchis –nispa. 80 Chay qhari wawataq ajayuniqmanta ancha atiyniyuq wiñarquchkarqan, jinaspataq israelitakunaman rikhurinankamaqa, qasi ch'usaq pampaniqkunapim kawsakurqan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52