1 1 Jayk'aqchus tukuy ima qallarichkarqan chhikaqa, Rimayqa kapurqanñapunim; jinataq mayqinchus Rimay kachkan chayqa Dioswanmi kachkarqan, chay Rimaytaq Dios kikinmi karqan. 2 Qallariypiqa paymi Dioswan kachkarqan. 3 Payniqnintam Diosqa imaymana kaqkunata ruwarqan; mana paywanqa, manam imapas kaypi kaqkunamantaqa ruwakurqanchu. 4 Kawsayqa paypim kachkarqan, kay kawsaytaq tukuy runakunapaq k'anchayninmi karqan. 5 Kay k'anchaymi laqa ch'amakakunapi lliphipichkan, chay laqa ch'amakakunataq manam wañjachiyta atichkarqankuchu. 6 Juan sutiyuq Diospaq kachamusqan uj runam karqan, 7 paytaq chay k'anchaymanta uj sut'inchaqjina rimasqanniqta tukuyninku iyaw ninankupaq willaq kachamusqa karqan. 8 Juanqa manam chay k'anchaychu kachkarqan, manachayqa chay k'anchaymanta willanampaq kachamusqallam karqan. 9 Tukuy runakunaman k'anchariq chiqan k'anchayqa kaypachamanmi jamuchkarqan. 10 Chay Rimay kachkan chayqa kaypachapiñam kapurqan; chaywampas Diosqa payniqtam kaypachata ruwarqan, kaypachapi kaqkunataq paytaqa manam riqsirqankuchu. 11 Paytaq pay kikimpaq jallp'anman jamurqan, chaywampas pay kikimpaq llaqtamasinkunaqa manam jap'iqachkarqankuchu. 12 Chaywampas pikunachus payman jap'iqachkarqanku jinataq iyaw nichkarqanku chaykunamanqa, Diospaq wawankunaman tukupunankupaq atiyta qupurqan. 13 Paykunataq Diospaq wawankunam kanku, manam kaypachapaq jinataq runakunapaq munasqanmanjinachu, manachayqa Dios kikinmi paykunata kachikun. 14 Chay Rimay kachkan chaytaq runaman tukuspam nuqanchis chawpipi kawsakurqan. Sumaq k'anchaynimpi athunchasqa kasqantapas rikunchismi, mayqintachus Tatamanta ancha munakuywan junt'aykusqa jinataq chiqampi kaq uj sapa churin kasqanrayku jap'iqarqan. 15 Juanqa paymantam ajinata nispa willarqan: “Kaymi willayniypi ajinata nichkarqani chayqa: Nuqapaq qhipayta jamuchkan chayqa nuqamanta niqtimpas astawan ñawpaqkaqmi, imaraykuchus payqa manaraq nuqa kachkaqtiyqa kapurqanñapunim,” –nispa. 16 Qhapaq kayninmantaqa, tukuyninchismi uj sumaq kayninta waj sumaq kayninjawapi wajmanta wajmanta jap'iqanchis. 17 Imaraykuchus kamachiyqa Moisesniqtam qukurqan, chaywampas munakuywan jinataq chiqankaqwanqa Jesucristoniqta sut'impi ruwakurqan. 18 Manam jayk'aqpas Diosta pipas rikurqankuchu; manachayqa uj sapa churin pichus Dios kikin kachkan, jinataq payqa Tatawan ancha munakuywan ujllapi kawsakusqanraykum nuqanchispaq Tataman riqsinanchista quwanchis. 19 Kaymi, jayk'aqchus judiokunapaq kurajkaqninkunaqa Jerusalén llaqtamantapacha sacerdotekunata jinataq levitakunatawan Juanman pitaq pay karqan nispa tapurimunankupaq kacharqanku chhika Juan willachkarqan chaykunaqa. 20 Payqa ajinata nispa sut'inta willarqan: –Manam nuqa Mesiaschu kani –nispa. 21 Wajmanta tapurillarqankutaqmi: –¿Ajinaqa pitaq kankiri? ¿Diospaq sutimpi willaq Eliaschu kanki ichä? –Nispa. Juantaq ajinata nirqan: –Manam chaychu kani –nispa. Paykunataq astawanraq tapuykurqanku: –Chhikaqa, ¿jamunan kachkarqan chay Diospaq sutimpi willaqchu kanki ichä? –Nispa. Paytaq –Manapunim, nispa jaynirqan. 22 Paykunataq ajinata nirqanku: –¿Pipunitaq qan kankiri? Pikunachus kachamuchkawanku chaykunaman willanapaq rimayniykita munayku. ¿Qan kikinmanta, imatataq niwankichismanri? –Nispa. 23 Juantaq paykunaman ajinata jaynirqan: –Nuqaqa ch'usaq qasi pampapi uj kunka qaparichkan, ‘Dios Tatapaq uj chiqan ñanta wisq'arariychis nispa,’ nichkan chaymi kani; imaynatachus Diospaq sutimpi willaq Isaiasqa nichkarqan ajinata –nispa. 24 Juanwan rimanapaq purichkarqanku chay fariseokunapaq kachasqankunataq, 25 ajinata tapurillarqankutaq: –Ajinaqa, qanchu Mesías mana kachkanki, manataq Eliaspas, jinataq Diospaq sutimpi willaqpas kachkanki chhikaqa, ¿imamantataq bawtisachkankiri? –Nispa. 26 Juantaq paykunaman ajinata jaynirqan: –Nuqaqa unuwan bawtisaykichis; chaywampas qankuna chawpipiqa ujkaq mana riqsisqaykichismi kan 27 paytaq nuqapaq qhipaytaraq jamuykuchkan. Pipaqchus nuqaqa manam wata runanman chayaytapas atichkanichu –nispa. 28 Tukuy kaykunaqa Jordán mayumanta chimpaniq Betania nisqa chhikapim ruwakurqan, maypichus Juanqa bawtisachkarqan. 29 Qhipantin p'unchaytaq, Juanqa Jesuspaq payman qayllachakumuchkasqanta rikurqan, jinaspataq ajinata nirqan: “¡Qhawariychis, chaypim kaypachapaq juchankunata qichuq Diospaq uwijanqa jamuchkan! 30 Jayk'aqchus ‘nuqamanta niqtimpas astawan atiyniyuqmi qhipaymanta jamuchkan, imaraykuchus payqa nuqamanta niqtimpas ñawpaqtaraqmi karqan.’ nispa nichkarqani chhikaqa, paymantam rimachkarqani –nispa. 31 Nuqa kikimpas manam pi kasqantapas yachachkarqanichu; chaywampas Israel llaqtapaq riqsinanraykum unuwan bawtisaspa jamuchkarqani” –nispa. 32 Juanqa ajinata willarqallantaqmi: “Ch'uwa Ajayuta uj urpijina janaqpachamanta pay pataman tiyjatarinapaq uraqamuqta rikurqani. 33 Nuqaqa manaraqmi pi kasqantapas yachachkarqanichu; chaywampas pichus unuwan bawtisanaypaq kachamuchkawan chayqa, ajinatam nirqawan: ‘Pi patamanchus Ch'uwa Ajayu tiyqataqta rikunki, chaymi Ch'uwa Ajayuwan bawtisaqqa –nispa.’ 34 Nuqaqa rikupuniñam, jinaspataq paypaq Diospaq Churin kasqanmantapas irkataqjinallataqmi kachkani.” –Nispa. 35 Qhipantin p'unchaytaq, Juanqa wajmanta chay chhikallapitaqmi iskaynin qatiqninkunawan kachkarqan. 36 Jayk'aqchus Jesusman chayniq purichkaqta rikurqan chhikataq, Juanqa ajinata nirqan: –¡Qhawariychis, chaymi Diospaq uwijanqa! –Nispa. 37 Iskaynin Juanpaq qatiqninkunataq chayta uyarirqanku, jinaspataq Jesusman qatipurqanku. 38 Jesustaq qhipaniqman qhawarimurqan, qatimuchkasqankuta rikuspataq paykunaman ajinata tapurirqan: –¿Imatataq maskachkankichisri? –Nispa. Paykunataq ajinata nirqanku: –Yachachiq, ¿maypitaq tiyakunkiri? –Nispa. 39 Jesustaq paykunaman ajinata jaynirqan: –Rikunapaq jamuychis –nispa. Paykunataq purispa, maypichus tiyakurqan chayta rikumurqanku, paywan kuskataq chay p'unchay qaynaramurqanku, imaraykuchus ch'isiñam kapurqan. 40 Iskayninkumanta Juanman uyarispa Jesusman qatipurqanku chaymanta ujkaqqa Simón Pedropaq wawqin Andresmi karqan. 41 Ñawpaqta Andresqa wawqin Simonman tariparqan, jinaspa payman ajinata nirqan: –Mesiastam taripayku (kaytaq Cristo niyta munan) –nispa. 42 Chhikamantataq Andresqa maypichus Jesús kachkarqan chayman Simonta pusarqan; jayk'aqchus Jesusqa Simonta rikurqan chhikaqa payman ajinata nirqan: –Qan Juanpaq churin Simón kanki, chaywampas sutiykiqa Cefas nisqam kapunqa –nispa. 43 Qhipantin p'unchaytaq, Jesusqa Galilea suyuniqman purqaruchkarqan. Felipeman tariparqan jinaspataq payman ajinata nirqan: –Qatimuway –nispa. 44 Kay Felipeqa Betsaida llaqtaniqmantam karqan, Andreswan, Pedrowampas chayniqllamantataqmi karqanku. 45 Felipeqa Natanaelta maskaq purispa payman ajinata nirqan: –Pimantachus Moisesqa kamachiy qilqasqakunapi qilqachkarqan, jinataq Diospaq sutimpi willaqkunapas qilqachkarqanku chaytam taripayku. Payqa Nazaret llaqtapi tiyakuq Josepaq churin Jesusmi kasqa –nispa. 46 Natanaeltaq ajinata nirqan: –¿Nazaret llaqtamantaqa ima allimpas lluqsinmanchuri? –Nispa. Felipetaq payman ajinata jaynirqan: –Jamuy jinaspa qan kikin yachqatay –nispa. 47 Jayk'aqchus Jesusqa Natanael qayllachakumuchkaqta rikurqan chhikaqa ajinata nirqan: –Kayqa, uj chiqan israelita runam jamuchkan, mayqimpichus manam uj juch'uy llulla kaypas kachkanchu –nispa. 48 Natanaeltaq payman ajinata tapurirqan: –¿Imaynamantataq riqsiwankiri? –Nispa. Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Jayk'aqchus higo sach'apaq llanthun chhikapi kachkarqanki, manaraq Felipe wajachkarqasunki chhikam qanta rikumurqayki –nispa. 49 Natanaeltaq Jesusman ajinata nirqan: –Yachachiq, ¡qan Diospaq Churin kanki, qan Israel llaqtapaq kurajkaq llaqta apaykachaqninmi kanki! –Nispa. 50 Jesustaq ajinata jaynirqan: –¿Higo sach'apaq llanthun chhikapim kachkarqanki nispa niyki chayraykullachu iyaw niwankiri? Imaraykuchus kaymanta niqtimpas astawan athun ruwaykunataraqmi rikunki –nispa. 51 Jesusqa nirqallantaqmi: –Sut'inta niykichis, qankunaqa janaqpacha wisq'arakuqta jinataq Nuqa runapaq Churinjawapi angelkuna chimpachkaqta jinataq uraqamuchkaqta rikunkichis –nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52