1 1 Maypachachus kamachejkunaqa Israelta kamachisharqanku chaypacha, yarqhay karqa. Chantá Judapi Belén llajtamanta uj runa Elimelec sutiyojqa Moab suyuman tiyakoj riporqa, chaypi mikhuna kasqanrayku. Warmin Noemí, chantá iskaynin churinkuna, Mahlón, Quilión ima tiyakoj riporqanku. Paykunaqa Judapi Belén llajtamanta karqanku. 3 Chantá Noemijpa qosan Elimelec chaypi wañuporqa, Noemitaj iskaynin wawankunallawanña qhepakorqa. 4 Paykunaqa Moab suyumanta warmikunawan casarakurqanku, ujnimpa sutinqa Orfa karqa, ujnimpatataj Rut. Chunka wata jinaña chaypi tiyakushajtinkutaj, 5 Mahlón, chantá Quilionpis wañupullarqankutaj, Noemitaj mana piniyoj rikhurerqa, warmisapa mana wawayoj nitaj qosayoj. 6 Moab suyupi tiyakushaspa Noemiqa uyarerqa Tata Diosqa ayllunmanta khuyakuspa, chay yarqhay watakunata tukuchisqantaña. 7 Chaypacha Noemiqa ñojch'ankunawan khuska tiyakusharqanku, chaymanta llojsispa, Judá jap'iyman kutipushaspataj, 8 Noemiqa ñojch'ankunata nerqa: –Kutipuychej ari mamaykichejpa wasinman. Chantá Tata Diosqa qankunamanta khuyakuchumpuni, imaynatachus qankunapis noqamanta, churiykunamantapis khuyakorqankichej, ajinata. 9 Jinataj Tata Diosqa munallachuntaj watejmanta casarakuspa k'acha kawsayta tarinaykichejpaj, nispa. Chantá Noemí paykunata much'aykorqa. Paykunatajrí mayta waqarikuspa, 10 nerqanku: –Mana kutipuykumanchu. Noqaykoqa qanwan llajtaykiman ripusqaykupuni, nispa. 11 Jinapis Noemí kuticherqa: –Kutipuychej, wawaykunay. ¿Imamanñataj noqawan riwajchejri? Manaña noqajtaqa wawaykuna kanmanñachu qankunawan casarakunankupajqa. 12 Kutipuychej wasiykichejman wawaykuna, imaraykuchus payaña kani ujtawan casarakunaypajqa . Jina kanman chaypis, kunan ch'isipacha casarakuspa askha wawayoj kayman chaypis, 13 ¿Qankunaqa wiñanankukama suyawajchejchu? ¿Mana piwan casarakuspa, paykunata suyaspa? Manapuni wawasníy. Tata Diosqa sinch'itaña ñak'arichiwan; chaywampis may jinatarajchus phutikuyman qankunata llakikojta rikuspaqa, nispa. 14 Chayta uyarispa, paykunaqa watejmanta khuyayta waqarikullarqankutaj. Chantá Orfaqa suegranta much'aykuytawan, kutiporqa, Ruttajrí, paywan qhepakaporqa. 15 Chanta Noemítaj nerqa: –Ñojch'a masiykeqa llajtanman, diosninkunamantaj kutipun. Qampis ripullaytaj, wawáy, nispa. 16 Ruttajrí kuticherqa: –Ama niwaychu saqesunayta, nitaj qanmanta t'aqakunayta. Noqa risaj maymanchá rinki, chayman; kawsamusajtaj maypichá kawsamunki, chaypi. Llajtaykeqa llajtay kanqa, Diosniykipis Diosnillaytaj kanqa. 17 Wañusaj, maypichá wañunki chaypi, chayllapitaj munani p'ampanawankuta. Wañuyllamin t'aqawasun; mana jina kanman chayrí, Tata Diosqa sinch'ita jasut'iwachun, nispa. 18 Noemiqa Rut paywampuni ripuyta munasqanta reparaspa, manaña imatapis nerqachu. 19 Ajina iskayninku Belenman chayanankukama rillarqankupuni. Chayajtinkutaj, tukuynin llajtapi runakuna mayta qhollpikorqanku, paykunata rikuspa. Warmikunataj tapunarikorqanku: –¿Manachu kayqa Noemí? nispa. 20 Paytajrí kuticherqa: –Amaña Noemí niwaychejchu, manachayqa Mara niwaychej, imajtinchus Tukuy Atiyniyoj Diosqa imaymana llakiykunata apachimuwan. 21 Kaymantaqa tukuy imayoj junt'a llojserqani, Tata Diostaj ch'usaj ni imayoj kutimpunayta munarqa. ¿Imaraykutaj Noemí niwankichejri, Tukuy Atiyniyoj Diosqa contraypi sayarispa, llakichishawajtinri? 22 Ajinamin karqa imaynatachus Noemí, jinataj Moab suyumanta Rut ñojch'anwan kutipusqankoqa. Jinaqa Belenman chayarqanku, cebada ruthuy qallarikushajtinña.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52