1 1 Kayqa Jesucristoj sut'inchasqan, mayqentachus Dios Tata Payman qorqa kamachisninman rejsichinampaj imaschus usqhayta junt'akunan kasqanta. Payqa angelninnejta chay imastaqa kamachin Juanman rejsicherqa. 2 Juanqa testigo jina willarqa chay tukuy imata rikusqanmanta, Diospa palabranmanta, Jesucristoj willasqanmantawan. 3 Kusikuyniyojmin pichus kay sut'inchaypa nisqasninta leejqa; kusikuyniyojmin kanku pikunachus chayta uyarinku, chay qhelqasqa imastataj kasunku, imaraykuchus chay p'unchayqa qayllapiña kashan. 4 Noqa, Juan, kayta qhelqamuni Asiapi kaj qanchis iglesiasman: Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun, pimantachus kunan kashan, karqataj, jamonqataj, chaymanta, qanchis espiritusmantawan, pikunachus Diospa kamachina tiyanampa ñawpaqempi kashanku, chaykunamanta, 5 jinallataj Jesucristomantapis, pichus cheqanta willaj testigo, junt'ajtaj, wañusqasmanta ñawpaj kaj kawsarimpoj, kay pachapi kaj reyespa kamachejnintaj. Payqa munakuwarqanchej, yawarninwantaj mayllawarqanchej juchasninchejmanta. 6 Cristoqa noqanchejmanta uj reinota ruwarqa, sacerdotestataj Paypa Tatan Diosta sirvinanchejpaj. Paypaj jatunchasqa kay, atiytaj kachun wiñay, wiñaynintimpaj. Ajina kachun. 7 Qhawaychej, Cristoqa phuyuspi jamushan. Tukuy runasqa Payta rikonqanku, jinallataj Payta t'ojsejkunapis. Kay pachapi kaj chhika runastaj Payrayku manchayta waqanqanku. Arí, ajina kachun. 8 Noqa kani Tukuy Imaj Qallariynin, Tukukuynintaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Señor Dios, pichus kunan kashan, karqataj, jamonqataj, chay. 9 Noqa Juan, hermanoykichej, ñak'ariypi Jesucristollawampuni qankunawan khuska mana sayk'uspa kani jinallataj reinopipis. Noqaqa Patmos nisqa churupi kasharqani Diospa palabranmanta, Jesucristomantawan willasqayrayku. 10 Uj kuti Señorpa p'unchaynimpi, Espiritupi kashaspa, qhepaymanta uj sinch'ita parlamojta uyarerqani cornetaj waqayninta jina. 11 Nerqataj: Imatachus rikusqaykita uj k'uyuna libropi qhelqay, chaytataj Asiapi kaj kay qanchis iglesiasman apachiy: Efesoman, Esmirnaman, Pergamoman, Tiatiraman, Sardisman, Filadelfiaman, Laodiceaman ima. 12 Parlamuwajta rikunaypaj kutirikorqani; kutirikuspataj, qanchis qori k'anchachinasta rikorqani. 13 Chay qanchis k'anchachinas chawpimpitaj Runaj Churinman rijch'akojta rikorqani, qhoysu p'achayojta, pechompitaj qori chumpiwan chumpisqata. 14 Umanwan, chujchanwan yuraj millma jina rit'i karqa, ñawisnintaj nina larway jina karqa. 15 Chakisnenqa llosq'ochasqa lliphipej bronceman rijch'akorqa, k'ajashaj hornopi jina, parlasqampis ashkha yakuspa sonasqan jina uyarikorqa. 16 Paña makimpi qanchis ch'askasta jap'isharqa, siminmantataj iskay filoyoj espada llojsimusharqa. Uyanqa karqa inti sinch'ita lliphipishaj jina. 17 Payta rikuspa, noqa wañusqa jina chakisninman urmarqani. Paytajrí paña makinwan llankhaykuwaspa, niwarqa: Ama mancharikuychu. Noqa kani Ñawpaj Kaj, Qhepa Kajtaj. 18 Noqa kawsashani; wañusqa karqani, kunantajrí wiñay wiñaypaj kawsani. Wañuypa llavesninta, ukhu pachaj llavesnintawan Noqa jap'ishani. 19 Qhelqay ari rikusqaykita kunan kaj imasmanta, qhepata kanqa, chay imasmantawan. 20 Kay pakasqa yachayqa chay qanchis ch'askasmanta, paña makiypi rikusqayki chay qanchis k'anchachinasmantawanqa kay jina: Chay qanchis ch'askasqa qanchis iglesiaspa angelesnin kanku, chay qanchis k'anchachinas rikusqaykitaj qanchis iglesias kanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52