6 1 Wawáy, sichus kawsaqeykimanta garante jina sayanki chayqa, chayrí waj runamanta cuentallikunki chayqa, 2 qanllataj tojllata churakushanki, kikin parlasqasniykiwantaj ch'ipasqa rikhurinki. 3 Wawáy, ñapis runaj makimpiña kashaspa, chaymanta llusp'inaykipajqa kayta ruway: Sonqoykita llamp'uyachiy; k'umuykuspa, kawsaqeykimanta mañamuy. 4 Ama puñuychu, ni uj chhikallantapis puñuywan ch'utaychu. 5 Chay runamantaqa, wañuchejmanta taruka ayqekun, jinata ayqekuy; sipitata wakichejpa makinmanta uj p'isqo ayqekun, jinata ayqekuy. 6 Qhella runa, chhakasta qhawariy; qhaway imatachus ruwasqankuta, chantá yachaqakuy. 7 Chaykunaqa ni pi kamachishajtin, ni pi imatachus ruwanankuta nishajtin, 8 mikhunata q'oñi tiempopi tantanku, cosechapi mikhunata waqaychanku. 9 Qhella, mayk'ajkamataj puñullankipuniri? Mayk'ajkamataj winkullankipuniri? 10 Puñuywan k'aywinaykikama, makisniykita purajman simp'aykukuspa puñunaykikama, 11 wajchayayqa chayamusonqa, chay wajcha kayniykeqa uj puriskiri runa sayaykun, ajinata sayaykusonqa. 12 Millay sajra runa kajqa llullata parlaspallapuni purin. 13 Parlaspaqa, ñawillanwan ch'irmin; chakinwan señaspa parlan, dedosninwan rikuchispa. 14 Sonqompirí sajra kaylla junt'a kashan; tukuy tiempopi sajra kayllapipuni yuyan, runa masinta phiñachispallapuni purin. 15 Chayrayku, ujllata mana yuyasqamanta llakeyqa payman jamonqa; uj ch'irmiypi mana kutiriyniyojta urmanqa. 16 Sojta imasta Tata Diosqa chejnikun, qanchis kajtataj Payqa millachikun: 17 May kasqanta yuyakoj runata, llulla parlaykunata, mana juchayoj runata wañuchejta, 18 sonqompi sajra imasta wakichejta, sajra imasman usqhayta thaskej chakista, 19 llulla testigoj llullakusqasninta, wawqepurata phiñanaykuchejta ima. Chaykunata Tata Diosqa chejnikun. 20 Wawáy, yuyayniykipipuni jap'iy tatasniykej kamachisqankuta, yachachisqankutapis. 21 Sonqoykipi yachachisqankuta jap'ikuy, kunkaykimantaj warkhuykukuy walqata jina, wawáy. 22 Puriyniykipi pusasonqanku; puñushajtiyki, waqaychasonqanku; rijch'arejtiykikama, qanwan parlanqanku. 23 Cheqamanta kamachisqasqa lamparamin, yachachiykunaqa k'anchaymin; k'amiykunawan, reparachiykunawantaj kawsay ñanmin. 24 Chaykuna sajra warmimanta jark'asonqa, wajpa warmin misk'ita parlarisqanmantawan. 25 Ama k'achita kasqanqa sonqoykita suwasuchunchu; qhawarisusqan ama sonqoykita aysachunchu. 26 Uj phisu warmeqa uj chhika t'antaraykulla cuerponta jaywan; casada khuchi warmirí, waj k'acha qharita pierdechin. 27 Pichus ninata pechonman churakojqa p'achasninta ruphachikumpuni. 28 Pichus nina patata purejqa chakisninta ruphachikumpuni. 29 Ajina kanqa wajpa warminwan puñuykojpajqa: Mana llusp'iyta atenqachu castigomantaqa. 30 Suwataqa mana pipis ima ninchu, yarqhayninta thasnunanrayku, suwasqanmantaqa. 31 Suwashaspachus jap'ichikun chayqa, chay suwasqanmanta qanchis jinatawan kutichipunan tiyan, tukuy kapuynintataj qopunan tiyan. 32 Chaywampis, qosayoj warmiwan khuchichakojqa mana yuyayniyoj, makisnillanwantaj mana allin kawsayman churakushan. 33 Chay runaqa tarikonqa maqachikuyta, p'enqaypi rikhuriytawan, chay p'enqakuynintaj mana jayk'ajpis chinkanqachu. 34 Celosqa qosaj sonqonta t'impurichin; vengakuna p'unchaypi chay runataqa mana perdonanqachu. 35 Mana munanqachu chay ruwasqanmanta ni imata jap'ikuyta; mana sonqonta tiyaykuchiyta munanqachu, mashkha imasta jaywashajtimpis.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52