1 1 Israelpa reynin Davidpa churin Salomonpa nisqasnenqa kanku yachayta jap'eqanapaj, yachachiykunatawan, sumaj parlaykuna imatachus niyta munasqanta allinta yachanapaj. 3 Kayqa walej allin yuyaychaykunata, cheqanchayta, cheqanta kawsayta, uj rejta ruwayta ima yachaqanapaj; 4 llamp'u sonqoyojkunaman umayoj kayta yachachinapaj, waynasman yachayta rikuchinapaj, reparachinapajtaj. 5 Yachayniyojqa uyarispa, aswan yachayniyoj kanqa; yuyayniyojpis aswan yuyayniyoj kanqa, 6 yachayniyojkunaj nisqankuta entiendenapaj parlasqasninkumanta, ruwasqasninkumanta, imasmantachus yachaywan tapusqankumantawan. 7 Yachaypa qallarikuynenqa Tata Diosta manchachikuymin; wampu runasrí qhesachanku yachayta, yachachiytawan. 8 Tataykej yachachisusqanta uyariy, wawáy, amataj pisipaj qhawaychu mamaykej yachachisusqantapis. 9 Chay yachayqa umaykipi uj k'achanchay jina kanqa, kunkaykipitaj walqa jina. 10 Sichus juchasapas ch'awkiyasuyta munanku chayqa, ama ch'awkiyachikuychu, wawáy. 11 Ichapis nisonqanku: Noqaykuwan jaku rinachej; mana juchayojta wateqanachej ni imallamanta wañuchinapaj. 12 Mana juchayoj runasta kawsashajllata oqoykunachej, imaynatachus ukhu pacha oqoykun uj wañusqata, ajina. 13 Ajinamanta tukuy imayoj, qhapajtaj kasunchej, chay tukuy suwasqaswan wasisninchejman junt'aykuchisunchej. 14 Noqaykuwan suerteyki kachun; uj qolqe wayaqayojlla kanachej, nispa. 15 Paykunawanqa amapuni puriychu, wawáy, manachayqa chay sajra purejninkumanta karunchakuy, 16 imaraykuchus paykunaqa chay sajra imasmanqa usqhayllata thaskirinku; runaj yawarninta jich'anapajqa may k'uchis kanku. 17 P'isqos rikunanta sipitata churanaqa mana allinchu. 18 Chay runasqa tojllata paykunallapajtaj churakunku, kawsaynillankutataj chinkachinankupaj chay imasta ruwanku. 19 Chaymin wajpa imasninta munapayajkunaj tukukuyninkoqa, chay munapayasqallankuwantaj wañuchisqa kanqanku. 20 Yachayqa qhaparikun callespi, plazaspi. 21 Yachayqa uyarichikun, maykunapichus runas k'iski purishanku, chay cheqaspi; llajta punkuspi imatachus niyta munasqanta kay jinata sut'inchan: 22 Mana ima yachajkuna, mayk'ajkamataj ajinallapuni kayta munankichejri? Asikojkuna, mayk'ajkamataj alqochakuyta munallankichejpuniri? Wampus, mayk'ajkamataj yachaytaqa chejninkichejri? 23 K'amisqayman kutirikamuychej, noqataj yachaywan junt'achisqaykichej, imatachus parlasqaytataj rejsichisqaykichej. 24 Noqa wajyamorqaykichej, qankunatajrí mana uyariyta munarqankichejchu; makiyta jaywamorqaykichej, qankunatajrí mana rikoj tukorqankichej. 25 Imatachus yuyaychasqasniyta qhesachankichej, imatachus k'amisqaytapis mana jap'ikunkichejchu. 26 Chantá noqañataj asikullasaj ima llakiy chayamusojtiykichej, asipayallasqaykichejtaj manchachikuywan kharkatishajtiykichej. 27 Asikullasajtaj manchachikuykuna, manchay waqay, llakiykuna ima jamusojtiykichej, maypachachus sonqo nanayta phutiypi kajtiykichej, muyoj wayra t'ustiykun ajinata, chaypacha. 28 Chay p'unchaypi qankunaqa wajyakuwankichej, manataj uyarisqaykichejchu; mask'awankichej, manataj tariwankichejchu. 29 Qankuna yachayta chejnisqaykichejrayku, mana ajllakunkichejchu Tata Diosta manchachikuyta. 30 Yuyaychasqasniyta mana jap'ikuyta munankichejchu, k'amisqasniytapis pisipaj qhawankichej. 31 Mana kasukusqaykichejrayku ñak'arinkichej; sajra ruwayta yuyasqaykichejwan amichikunkichej. 32 Mana yachayniyoj kaspa pantasqaykichej wañuchisonqachej. Wampu runataqa mana imamanta dakusqallantaj chinkachenqa. 33 Pichus noqata uyariwajrí mana imamanta manchachikuspa tiyakonqa; kusisqa tiyakonqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52