1 1 Jesucristoj kamachisnin, Pablowan Timoteowan kay cartata qhelqamuyku Cristo Jesuspi Diospa ajllakusqasninman, pikunachus Filipos llajtapi kashanku, chaykunaman, iglesiapi kurajkunaman, diaconosman ima. 2 Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 3 Sapa kuti qankunamanta yuyarikuspa, Diosniyman graciasta qonipuni. 4 Diosmanta mañakuspaqa, kusiywampuni tukuy qankunapaj mañapuykichej, 5 evangeliota willanaypaj yanapawasqaykichejmanta qallariymantapacha kunankama. 6 Chayrayku kayta allinta yachani: Diosqa chay allin ruwayta qankunapi qallarerqa, Payllataj tukuychanankama ruwallanqapuni Jesucristoj kutimunan p'unchayninkama. 7 Qankunamanta ajinata yuyanayqa allimpuni noqapaj, imaraykuchus sonqoypi apaykichej. Carcelpi kashajtiypis, evangeliota cheqa kasqanta rikuchishajtiypis, tukuy qankuna noqawan khuska sayarqankichej Diospa qowasqan, kay ruwaypi. 8 Dios yachan imaynatachus tukuyniykichejta munakusqayta Jesucristoj sinch'i munakuyninwan. 9 Diosmanta mañakuni, munakuyniykichej astawan wiñananta cheqa yachaypi, tukuy imata entiendeypitaj. 10 Ajinamanta aswan allin kajta ajllayta yachankichej, ch'uwa sonqoyoj, mana k'aminas kanaykichejpaj Cristoj p'unchaynimpi. 11 Ajinamanta cheqan ruwanaswan sumaj poqoyniyoj jina junt'asqa kankichej Jesucristonejta, Dios Tata jatunchasqa, yupaychasqataj kanampaj. 12 Hermanos, munani yachanaykichejta, kay tukuy ñak'arisqayqa uj yanapa kasqanta evangelio astawan ñawpajman rinampaj. 13 Ajinapeqa kamachina wasipi soldados, chantá tukuy yachanku Cristorayku preso kasqayta. 14 Preso kasqayta yachaspataj, yaqha tukuy hermanos Señorpi kallpachakorqanku. Chayrayku astawan astawan Diospa nisqanta willanku mana manchachikuspa. 15 Cheqamanta wakenqa Cristomanta willanku qhawanakuspa, churanakuspataj, wakintaj allin sonqowan. 16 Kaykunaqa evangeliota willanku tukuy munakuywan, yachaspa churasqa kasqayta evangelio cheqa kasqanta rikuchinaypaj. 17 Wakinkunatajrí Cristomanta willanku churanakuyta munaspa, mana allin sonqowanchu, preso kashajtiy astawan llakichiwayta munaspa. 18 Chayqa mana imananchu. Cheqan sonqowampis manapis, Cristomanta willanku; chaymanta kusikuni. Qhepamampis astawan kusikullasajpuni, imaraykuchus noqa yachani kacharichisqa kanayta qankuna Diosmanta 19 mañapuwasqaykichejrayku, Jesucristoj Espíritun yanapawasqanraykutaj. 20 Tukuy sonqo suyakuni ni imapi p'enqaypi rikhurinayta. Astawanqa tukuy sonqopuni suyakushani kunampis mayk'ajllapis Cristoj may jatun kaynin cuerpoypi rikuchisqa kananta, kawsasaj chaypis, wañusaj chaypis. 21 Noqapajqa Cristomin kawsayqa, wañuyrí aswan sumajraj. 22 Sichus kay pachapi kawsaspa evangelioj allinnimpaj astawanraj trabajayman chayqa, mana yachanichu imatachus ajllakunayta. 23 Chay iskaymantaqa mana ajllakuyta atinichu; astawanqa munayman wañupuyta, Cristowan khuska kamunaypaj. Chaytaj aswan sumaj noqapajqa. 24 Chaywampis kay pachapi qhepakunayqa aswan allin kanman qankunapaj. 25 Ajina kajtenqa, cheqamanta yachani kay pachapi qhepakunayta qankunata yanapaspa, ñawpajman thaskiyta atinaykichejpaj, Diospi creesqaykichejmanta astawan kusikunaykichejpaj. 26 Jinallataj ujtawan qankunawan kashajtiy, watejmanta atinkichej Cristo Jesusta jatunchayta noqarayku. 27 Munani ari allinta kawsakunaykichejta, Cristoj evangelionman jina; ajinapi noqa watukoj jamuspapis, chayrí qankunamanta karupi kaspapis, uyariyta munani qankuna sinch'ita sayashasqaykichejta uj sonqolla, uj yuyaylla, ujllapi kallpakuspa evangeliota creesqaykichejpi. 28 Contraykichejpi kajkunamanta ama manchachikuychejchu ni imapi. Chayqa paykunapaj señal kanqa chinkayman rishasqankumanta, qankunapajrí señalllataj kanqa salvasqa kasqaykichejmanta. Chaytaj Diosmanta jamun. 29 Imaraykuchus Diosqa qosunkichej mana Cristopi creeyllatachu, manachayqa Payrayku ñak'ariyta atinaykichejtapis. 30 Kunanqa qankunapis noqa jinallataj chay churanakojkunawan tinkushankichej, imaynatachus noqata rikuwarqankichej paykunawan tinkojta, kunampis uyarishankichej chay churanakojkunawan tinkushallasqaytapuni, ajinata.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52