1 1 Noqa Pabloqa Cristo Jesusrayku carcelpi wisq'asqa kashaspa, kay cartata qhelqamuni hermano Timoteowan, qan yanapawajniyku munasqa Filemonman, 2 jinallataj munasqa hermananchej Apiaman, tinkupi yanapawajninchej Arquipoman, wasiykipi tantakoj iglesiamanwan. 3 Qankunawan kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuy ima Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 4 Diosniymanta mañakuspa, qanmanta graciasta qonipuni, 5 imaraykuchus uyarini Diospa tukuy ajllakusqasninta munakusqaykimanta, tukuy sonqo Señor Jesuspi creesqaykimantapis. 6 Qampaj mañapuyki noqayku jina creesqaykirayku sut'ita entiendeyta atinaykipaj noqanchejpi tukuy allin kajmanta, mayqentachus Dios qowanchej Cristopi kasqanchejrayku, chayta. 7 Chayrayku ancha kusisqa, sonqo junt'asqataj kani hermanosta munakusqaykirayku. Qannejta hermanóy, Diospa ajllakusqasnimpa sonqosninku pataman oqharisqa karqanku. 8 Chayrayku, atiymampis Cristoj sutimpi kamachisuyta imachus allin kajta ruwanaykita. 9 Astawanqa noqa munakususqayrayku, imatachus ruwanaykita mañarikullayki. Noqa Pabloqa machuña kaspa, Cristo Jesusrayku presochasqa kaspataj, 10 mañarikuyki Onesimorayku, pichus waway jina kashan, kay carcelpi kashaspa Cristoman payta pusasqayrayku. 11 Ñawpajta Onesimoqa qampaj ni imapaj walej runa karqa; kunantajrí qampajpis, noqapajpis tukuy imapaj walej runa. 12 Noqapaj may munasqa kashajtimpis, kunanqa payta qanman kachampuyki. 13 Munayman karqa pay noqawan qhepakunanta, yanapanawampaj qampa cuentaykimanta, evangeliorayku preso kashajtiy. 14 Chaywampis mana imata ruwayta munarqanichu, manaraj qanwan parlashaspa, kay khuyakuyniykeqa ama kamachisusqayraykuchu kanampaj, manachayqa qan munasqaykiraykulla. 15 Ichapis Onesimoqa uj pisi tiempollapaj qanmanta t'aqasqa karqa, kunanmanta wiñaypaj payta jap'ikapunaykipaj. 16 Kunanmanta payta jap'ikapuy mana wata runata jinallachu, astawanqa Cristopi munasqa hermanota jina. Noqapajqa ancha munasqa. Qampajrí aswan munasqa wata runayki jina, Señorpi hermanoyki jinataj. 17 Diospa ruwaynimpi trabajaj masis kasqanchejrayku, payta jap'ikapuy noqatapis jap'ikushawankiman jina. 18 Sichus ima sajratapis ruwasorqa, chayrí manu kasunkiman chayqa, noqa junt'apusqayki. 19 Noqa Pabloqa makiywan kayta qhelqamuyki: Noqa chay manuta qopusqayki. Jinapis atiyman yuyarichisuyta qampis noqaman manu kasqaykita. 20 Arí, hermano, kayllatapis noqarayku ruway Señorpa sutimpi; Cristopi hermanoy jina sonqoyta t'ikarichiy. 21 Kayta qhelqamuyki, yachaspa kasukoj kasqaykirayku, kay nisusqaymantapis astawanraj ruwanaykita. 22 Chay jawaqa wakichipuway uj cuartota chayman chayakamunaypaj, imaraykuchus yuyashani jamuyta, Diosmanta mañapuwasqaykichejman jina. 23 Napaykamusunku Cristo Jesusrayku presochasqa masiy Epafras, 24 evangeliopi yanapawajkuna Marcos, Aristarco, Demas, Lucas ima. 25 Señor Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynin qankunawan kachun.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52