1 1 Kaymin Abdiaspa mosqoypi jina rikusqan. Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nerqa Edommanta: Uyarerqayku uj willayta Tata Diosmanta. Uj willajtaj rerqa willaraj nacionesman: Puririychej, jakuchej Edompa contrampi maqanakoj, nispa. 2 Tukuy naciones ukhupi juch'uy nacionman tukuchisqayki, pisipaj qhawasqataj kanki. 3 Chay wapuykachasqayki ch'awkiyasorqa. Kawsanki chhanka k'ajlluspi, tiyakunkitaj orqo pataspi. Chantá sonqoykipi nerqanki: Pitaj noqata urmachiwanmanri? nispa. 4 Anka jinapis pataman oqharikuwaj, ch'askas chaypipis thapachakuwaj; chay tukuywampis urmachimusqayki, nispa nin Tata Diosqa. Tata Diosqa nillantaj: 5 Sichus suwas jamusunkuman tutapacha suwasoj, mana tukuytachu apankuman; sitajchus uvasta pallajkuna jamunkuman chayqa, wakin chhullchullatapis saqerinkumanraj. Enemigosniykirí tukuyninta ch'inyachinku. 6 Esaú, tukuy k'uchusta kapuyniykita mask'anqanku. Tukuy qhapaj kayniykita mana puchuyojta suwasonqanku. 7 Tukuy qanman sayajkunapis wasanchasonqanku, kikin jallp'aykimanta wijch'usonqanku. Kikin kawsaqesnillaykitaj contraykipi churakonqanku, atienekorqanki, chay kawsaqesnillaykitaj urmanaykipaj tojllata churapusonqanku. Edomrí mana imatapis reparanchu, nispa nin Tata Diosqa. 8 Tata Diosqa nillantaj: Maypachachus Edomta castigasaj chaypachaqa, chay tukuy yachayniyojninkunata chinkachisaj, yachayninkutataj qhechusaj Esaujpa orqosnin, chaynejpi tiyakojkunamanta. 9 Temán llajtamanta maqanakojkunaqa manchachikuywan kharkatitenqanku, Esaujpa orqosnin, chaypi tiyakojkunamantataj mana pipis kawsashajqa qhepakonqachu. 10 P'enqayllapipuni qhepakunki, wiñaypajtaj chinkachisqa kanki, wawqeyki Jacobta kallpaman atienekuspa ñak'arichisqaykirayku, wañuchisqaykiraykutaj. 11 Qanqa uj ladoman ithirerqanki, maypachachus enemigosninku Israelpa qhapaj kayninta apakapusharqanku, chaypacha. Jinallataj waj llajtayoj soldados Jerusalén llajtaj punkusninta apaykuspa yaykuykushajtinku, qampis paykuna jinallataj karqanki. 12 Mana qanqa kusikunaykichu karqa, maypachachus wawqeyki llakiypi rikhurerqa, chay p'unchaypeqa. Manallataj kusikunaykichu karqa Judata rikuspa chay ñak'ariy llakiy p'unchaynimpeqa, nillataj asikunaykichu karqa llakiyninkupi kashajtinku. 13 Mana aylluyman yaykuykunaykichu karqa ñak'ariypi kashajtinku; mana kusikunaykichu karqa chay jina llakiypi kashajtinku. Manallataj qhapaj kapuyninkuta suwanaykichu karqa, chay sinch'i ñak'ariy p'unchay paykunaman chayajtenqa. 14 Mana sayaykunaykichu karqa chay ñan pasanasnimpi ayqekojkunata wañurachinaykipaj. Nillataj chay ñak'ariy p'unchaypi ayqekojkunata jap'ispa, enemigosninkuman jaywaykunaykichu karqa. 15 Imaynatachus wajkunata ruwarqanki, chay jinallatataj qantapis ruwasonqanku. Chay ruwasqasniykiman jina jap'inki. 16 Imayna k'allkuchus karqa chay, Noqapaj t'aqasqa santo orqoypi ujyarqankichej, chay ujyanaqa, ajina k'allkullatataj waj nacionespis q'oltimanta q'olti ujyanqanku. Mana ni uj puchuyojtaj chinkachisqa kanqanku. 17 Jinapis, Sión orqoqa Diospaj t'aqasqa santo cheqa nisqa kanqa. Chayman wakinkunaqa ayqekuyta atenqanku. Jacob ayllumanta kajkunaqa jallp'asninkuta watejmanta herenciata jina jap'ikapullanqankutaj. 18 Jacobpata, jinataj Josejpata ayllusninkoqa nina larwaj jina kanqanku. Esaujpa ayllunmanta kajkunatajrí q'opa jina mana chhikan puchuyojta ninawan q'olasqa kanqanku. Ni mayqempis Esaumanta kajkunamantaqa salvakonqachu, nispa nin Tata Diosqa. 19 Neguevmanta kajkuna israelitasqa Esaujpa orqosninta jap'ikaponqanku, vallemanta kajkunataj filisteospa jallp'asninkuta jap'ikaponqanku. Chantapis jap'ikapullanqankutaj Efraínpa jallp'asninta, Samariaj jallp'asninta, jinataj Benjaminmanta kajkunaqa Galaadta jap'ikaponqanku. Waj nacionman presos apasqa kajkunamanta kutimojkuna israelitasqa cananeospa jallp'asninkuta, Sarepta chaynejkama jap'ikaponqanku. Jerusalenmanta presos apasqa Sefaradpi kashanku, chaykunaqa Neguevpi chay llajtasta jap'ikaponqanku. 21 Chay atipajkunaqa Sión orqoman llojsenqanku chaymantapacha juzganankupaj Esaujpa orqosnimpa contrampi; chaypacha Tata Diosmin kamachenqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52