1 1 Israelitasqa Egiptomanta llojsimusqankumanta iskay kaj watapi, iskay kaj killapi ñawpaj kaj p'unchaypi, Sinaí ch'in pampapi karqanku. Chantá Dioswan Tinkukuna Toldo ukhupi Moisés kashajtin, Tata Diosqa payman kay jinata parlarqa: 2 Tukuynin qharista israelitasmanta yupaychej ayllusninkuman jina, familiasninkuman jinataj, ajinamanta mashkhachus kasqankuta yachanapaj. 3 Chaykuna kananku tiyan iskay chunka watayojmanta pataman. Qanwan, Aaronwan sutisninkuta qhelqaychej t'aqa t'aqasta wañuchinaku maqanakupaj kajkunata jina. 4 Yanapachikuychejtaj sapa ayllumanta uj qhariwan, mayqenchus ayllupi kamachin, chaywan. 5 Yanapajkuna qharispa sutisninkoqa kaykuna kanku: Rubén ayllumanta Sedeurpa churin Elisur. 6 Simeón ayllumanta Zurisadaijpa churin Selumiel. 7 Judá ayllumanta Aminadabpa churin Naasón. 8 Isacar ayllumanta Zuarpa churin Natanael. 9 Zabulón ayllumanta Helonpa churin Eliab. 10 Josejpa churisnimpa ayllusninkumanta Efraín ayllumanta, Amiudpa churin Elisama, Manasés ayllumantataj Pedasurpa churin Gamaliel. 11 Benjamín ayllumanta Gedeonijpa churin Abidán. 12 Dan ayllumanta Amisadaijpa churin Ahiezer. 13 Aser ayllumanta Ocranpa churin Pagiel. 14 Gad ayllumanta Reuelpa churin Eliasaf. 15 Neftalí ayllumanta Enanpa churin Ahira. 16 Chaykuna karqanku israelitas ukhumanta ajllasqa kajkuna, sapa ayllumanta kurajkuna, kamachinankupaj ayllusninkupi. 17 Chaymantataj Moiseswan Aaronwan wajyacherqanku, chay pikunachus ayllusninkumanta ajllasqa karqanku, chaykunata. 18 Tukuy israelitastawan tantacherqanku iskay kaj killapi, ñawpaj kaj p'unchaypi. Chaypitaj sutisninkuta qhelqarqanku ima ayllumantachus kasqankuta, mayqen familiamantachus kasqankutapis. Iskay chunka watayojmanta patamantaj tukuy qharis yupasqa karqanku, Moisesman Tata Dios kamachisqanman jina. Chay jinata Moisesqa israelitasta yuparqa Sinaí ch'in pampapi. 20 Ayllusninkuman jina, familiasninkuman jina, tatasninkoj sutisninkuman jinataj, yupasqaña kasqankumanta tukuy qharispa sutisninkuta qhelqarqanku iskay chunka watayojmanta pataman, tukuyninkupitaj kay jina karqanku: 21 Israelpa kuraj kaj churin Rubén ayllumanta kajkuna, pikunachus maqanakuman riyta atejkunamanta qharisqa tawa chunka sojtayoj waranqa, phishqa pachajniyoj karqanku. 22 Simeón ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka jisq'onniyoj waranqa, kinsa pachajniyoj. 24 Gad ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku tawa chunka phishqayoj waranqa, sojta pachaj phishqa chunkayoj. 26 Judá ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku qanchis chunka tawayoj waranqa, sojta pachajniyoj. 28 Isacar ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka tawayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 30 Zabulón ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka qanchisniyoj waranqa, tawa pachajniyoj. 32 José ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku, Efraín ayllumanta tawa chunka waranqa, phishqa pachajniyoj, Manasés ayllumantataj kinsa chunka iskayniyoj waranqa, iskay pachajniyoj. 36 Benjamín ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku kinsa chunka phishqayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 38 Dan ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku sojta chunka iskayniyoj waranqa, qanchis pachajniyoj. 40 Aser ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku tawa chunka ujniyoj waranqa, phishqa pachajniyoj. 42 Neftalí ayllumanta kajkuna yupasqa karqanku phishqa chunka kinsayoj waranqa, tawa pachajniyoj. 44 Ajinata israelitasta yuparqanku Moiseswan Aaronwan, chunka iskayniyoj aylluntinmanta sapa ayllumanta ujtakama yanapajkunapiwan. 45 Israelitastaqa yuparqanku iskay chunka watayojmanta pataman, maqanakuman rinankupaj jinaña karqanku, chaykunata. 46 Tukuynimpi chay yupasqa kajkuna karqanku sojta pachaj kinsayoj waranqa, phishqa pachaj phishqa chunkayoj. 47 Levitasqa tukuy aylluntin waj aylluswan khuska mana yupasqachu karqanku. 48 Tata Diosqa Moisesman nerqa: Tukuynin israelitasta yupashaspaqa, ama yupankichu ni mayqenta Leví ayllumanta kajta. 50 Tukuynin levitastaqa ninki cuentayoj kanankuta Dioswan Tinkukuna Toldomanta, chaypi tukuy ima kaj imasmantawan. Dioswan Tinkukuna Toldota, tukuy imasnintawan paykuna mayman rispapis apanqanku. Chaypi ruwanas kajtapis paykunalla ruwanqanku. Chantapis chay toldoj muyuynimpi paykuna muyurisqata jarakonqanku. 51 Maymanchus rinapajpis paykunaqa chay toldota phaskanqanku. Maymanchus chayaspataj, paykunaqa watejmanta chay toldota sayarichenqanku. Sichus pillapis mana levita kaj chay toldoman qayllaykun chayqa, wañuchisqa kanqa. 52 Israelitasqa soldados jina jarakonqanku sapa uj ayllu wiphalankuman jina. 53 Levitasqa Dioswan Tinkukuna Toldoj muyuyninman jarakonqanku chay toldota waqaychanankupaj, jinamanta ama Diospa phiñakuynenqa israelitasman jamunampaj, nispa nerqa Tata Diosqa. 54 Israelitas chayta ruwarqanku imaynatachus Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52