1 1 Kaykunamin kanku Jacaliaspa wawan Nehemiaspa 2 wawqey Hanani jamorqa Judamanta waj runakunapiwan. Chaypacha paykunata tapurerqani Jerusalenmanta, jinataj judiokunamanta, pikunachus escapasqanku llajtankumanta chay wakin apachikushajtinku, chaykunamanta. 3 Niwarqankutaj: Preso apasqa kaymanta escaparqanku, chaykunaqa qhepakorqanku chay cheqallapi. Paykunaqa may llakiypi, may p'enqaypitaj rikukusqanku. Jerusalén llajtaj perqakunanpis thuñisqa karqa, punkukunantataj nina ruphararqa, nispa. 4 Chayta willawajtinkukama, waqaj tiyaykukorqani. Asqha p'unchaykunata sinch'i llakisqa karqani, ayunota ruwaspataj mañakorqani janaj pacha Diosmanta. 5 Nerqanitaj: "Tata Dios, janaj pachapi kaj Diosníy, qanqa jatun Dios, atiyniyoj, manchachikunataj kanki. Qanqa trato ruwasqaykita sumajta junt'anki, jinataj munakusojkunatapis, kamachisqaykita junt'ajkunatapis mana jayk'aj saqerpankichu. 6 Kunanqa mañayki uyarinawaykita tuta p'unchay kay mañakamususqayta kamachikunayki israelitakunarayku. Yachakuyku noqayku israelitakunaqa contraykipi juchallisqaykuta. Ayllusniypis, noqapis juchallillaykutaj. 7 Noqaykoqa ancha millaytapuni ñawpaqeykipi kawsayku. Kamachisqaykita, jinallataj Moisesman kamachisqaykitapis manallataj junt'aykuchu. 8 Yuyarikuy, kamachiyki Moisesnejta k'amiwasqaykumanta: Sichus noqata wasanchawankichej chayqa, noqa tukuy llajtakunaman ch'eqerachisqaykichej. 9 Sitajchus noqaman kutirikamuspa, kamachisqayta junt'awajchej, nisqaytataj ruwawajchej chayqa, tukuynejkama ch'eqerasqa kawajchej chaypis, chaymantapacha tantakapusqaykichej, pusakapusqaykichejtaj, maypichus sutiy kanampaj ajllakorqani, chay jallp'aman, nispa. 10 Israelitakunaqa qampa kamachiyki, aylluykitaj kanku, pikunatachus qan jatun atiyniykiwan, kallpaykiwantaj kacharicherqanki, chay . 11 Mañarikuyki ari Tatay, mañakususqayta uyarinawaykita, kamachikunayki qhaparikamususqaykutapis, pikunachus kusikuyku sutiykita jatunchaspa, chaykunajta. Mañakullaykitaj tukuy imapi allin rinawanta, jinallataj kamachejpa khuyakuyninta tariyta atinaypaj, nispa Diosmanta mañakorqani. Chaypacha noqaqa Artajerjespa vino jaywajnen karqani".
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52