1 1 Kaymin chay Nínive llajtapaj willayqa; Elcosmanta Nahumpa mosqoypi jina rikusqanmanta willay libro kashan. 2 Tata Diosqa, celosakuyta, vengakuytataj yachaj Diosmin. Payman sayaykojkunamanta vengakumpuni, enemigosnimpajpis phiñakullantaj. 3 Tata Diosqa pacienciayoj, jinapis may atiyniyoj; chayrayku juchallejkunataqa castiganqapuni. Tata Diosqa sinch'i loco para wayrapi purin, phuyuspis chakisnimpeqa jallp'a jinalla. 4 Payqa manchachin mama qochatapis chantataj ch'akirparichin. Ch'akichillantaj mayuspi yakustapis. Basán pampaspi jinallataj Carmelo orqospipis qhorasqa qawipunku, Líbanoj t'ikasnimpis qawipullankutaj. 5 Paypa ñawpaqempeqa orqos kharkatitinku, lomaspis unuyallankutaj ñawpaqempeqa. Tukuy jallp'antin kharkatitin Payta rikuspaqa; kay pacha, chaypi tiyakojkunapis kharkatitillankutaj. 6 Phiñakojtenqa, pitaj sayasqallapuni kanmanri? Pitaj chay phiñakuyninta aguantayta atinmanri? Sinch'i phiñakuynenqa k'ajarishaj nina jina t'akarikamun; ñawpaqempeqa qaqaspis iskayman lajrarikunku. 7 Payqa may k'achamin. Llakiypi kajkunaj pakakunankoqa, waqaychan Paypi atienekojkunata. 8 Chaywampis imaynatachus yaku junt'aykuspa tukuy imasta apakapun, ajinatamin Paywan tukuy churanakojkunataqa picharparenqa; may laqhayaylla qhatirenqa tukuy enemigosnintaqa. 9 Qankunarí imatataj yuyaycharikushankichej Tata Diospa contrampiri? Payqa tukuyniykichejta tukuchenqa. Payqa mana iskay kutitachu enemigosninmanta vengakonqa. 10 Khishkarara ch'awjra jina, uj ch'aki ichhu jinataj tukuynin ruphachisqa kanqanku. 11 Qanmantamin, Nínive, Tata Diospa contrampi sajrata yuyaychakojqa llojserqa, millayta yuyaychaj runa. 12 Chayraykumin Tata Diosqa aylluntaqa nin: Chay asiriosqa may wapuspis, chayrí may ashkhaspis kachunku; jinapis tukuyninku chinkachisqa kanqanku, chantá manañataj kanqankuchu. Noqa mayta ñak'aricherqayki; kunantajrí manaña astawan ñak'arichisqaykichu. 13 Pataykipi kashan, chay yugota t'unasqata t'unasaj, cadenasniykitapis p'itirasaj. 14 Ninivemanta rey, Tata Diosqa kamacherqa imaynachus kanaykita: Manaña ayllusniyki kanqañachu sutiykita apanankupaj. Lantisniykej yupaychana wasimpi kaj tukuy lantisniykita phirisaj, chay kikimpitaj p'ampaykusqayki, imaraykuchus millachikunamin kanki. 15 Qhawaychej, orqos patanejta jamushanña sumaj willayta apamoj runaqa. Fiestasniykita ruwarikuy Judá, junt'ay nisqasniykita. Manaña jayk'ajpis chay sajra runasqa junt'aykamusonqankuchu, imaraykuchus tukuyninku chinkachisqasña kanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52