1 1 Kayqa Diospa Churin Jesucristoj evangeliompa qallariynin. 2 Profeta Isaiaspa qhelqasqanman jina nin: Willajniyta ñawpaqeykita kachamushani, Qampaj ñanta wakichinampaj. 3 Ch'impi uj runaj qhapariynin uyarikun: Señorpaj ñanta pichaychej, cheqanyachiychejtaj purinasninta, nispa. 4 Juanqa bautizasharqa ch'innejpi, willasharqataj Diosman kutirikuy bautismomanta, runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. 5 Juanta uyarej jamorqanku tukuy Judea jallp'amanta, Jerusalén llajtamanta ima. Chantá runas bautizachikorqanku paywan Jordán Mayupi, juchasninkuta willakuspa. 6 Juanqa p'achallikoj camelloj millmanmanta ruwasqa p'achawan, chumpikojtaj qara chumpiwan; mikhojtaj langostasta, lachiwana misk'ita ima. 7 Runasmantaj willasharqa kay jinata: Wajtaj qhepayta jamushan, noqamanta aswan atiyniyoj, manataj k'umuykuspa juk'utasnimpa watusnillantapis phaskanaypaj jinachu kani. 8 Noqaqa yakuwan bautizaykichej; Paytajrí Espíritu Santowan bautizasonqachej, nispa. 9 Chaypachallataj Jesusqa Galileapi kaj Nazaret llajtamanta jamuspa, bautizachikorqa Juanwan Jordán Mayupi. 10 Jinallapi Jesús yakumanta llojsimushaspa, rikorqa cielota kicharikushajta, Espiritutataj paloma jina, Paypa patanman urayk'amushajta. 11 Janaj pachamantataj Dios nimorqa: Qanmin munasqa Churiy kanki; Qanwanqa sonqo junt'asqa kani, nispa. 12 Chay ratopacha Espiritoqa Jesusta ch'innejman pusarqa. 13 Jesús tawa chunka p'unchayta chaypi kasharqa k'ita phiña animaleswan khuska. Chantá Kuraj Supayqa jamuspa, juchaman urmachiyta munarqa. Angelestaj jamuspa, mikhunata jaywarqanku. 14 Chay qhepata, Juanta carcelman wisq'achisqankumantaña, Jesús rerqa Galileaman. Rispa, Diospa evangelionmanta willararqa: 15 Tiempo junt'akapunña, Diospa reinontaj qayllapiña kashan. Juchasniykichejta saqerpayaspa, Diosman kutirikuychej, evangeliopitaj creeychej, nispa. 16 Chaypacha Jesusqa Galilea Qocha kantunta rishaspa, rikorqa Simonta, wawqen Andrestawan. Paykunaqa qochaman ch'ipata wijch'uykusharqanku challwasta jap'inankupaj, imaraykuchus challwiris karqanku. 17 Jesustaj paykunaman nerqa: Qhepayta jamuychej, oqataj runa jap'ej challwirista ruwasqaykichej, nispa. 18 Jinataj chay kikimpi challwa ch'ipasninkuta saqerparispa, Jesuswan rerqanku. 19 Tumpatawan chaymanta karuncharispa, Jesús rikullarqataj Zebedeoj churisninta. Bote ukhupi kasharqanku Santiago, wawqen Juan ima, paykunataj challwa jap'inasninku ch'ipasta t'irisharqanku. 20 Rikuytawankama, Jesús paykunatapis wajyallarqataj. Paykunataj tatanku Zebedeota, yanapajkunatawan botepi saqespa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 21 Chaymantá Capernaum llajtaman chayarqanku; samarikuna p'unchaypitaj sinagogaman yaykuspa, Jesusqa yachacherqa. 22 Runasqa yachachisqanta uyarispa, t'ukorqanku, imaraykuchus Jesusqa atiyniyoj jina yachachisharqa, manataj leymanta yachachejkuna jinachu. 23 Chaypacha chay sinagogapi millay supayniyoj uj runa kasharqa. Qhaparispa, pay nerqa: 24 Nazaretmanta Jesús, ima nispa noqaykuwan jap'inakoj jamunki? Noqaykuta tukuchejchu jamunki? Noqa yachani pichus kasqaykita. Qanqa Diospa Santo Kaj ajllakusqan kanki, nispa. 25 Jesustajrí chay supayta k'amerqa: Ch'in kay, llojsiy chay runamanta, nispa. 26 Chay millay supayqa runata sinch'ita thalaytawan, jatunmanta qhaparispataj, chay runamanta llojserqa. 27 Runastaj mayta t'ukuspa, purajmanta tapunakusharqanku: Imataj kayri? Ima mosoj yachachiytajri? Kay jina atiyniyojpuni kananri. Millay supaykunatapis kamachejtin, Payta kasunku, nispa. 28 Ajinamanta chay ratopacha tukuynejpi Jesusmanta yacharqanku tukuy Galileaj muyuynintimpi. 29 Sinagogamanta llojsispa, Jesusqa Santiagowan, Juanwan ima rerqanku Simonpa, Andrespatawan wasinkuman. 30 Chaypacha Simonpa suegranqa k'aja onqoywan puñunampi sirisqa kasharqa, chaypi kajkunataj warmej onqoykusqanta Jesusman willarqanku. 31 Chantá Jesusqa payman qayllaykorqa, makinmanta aysarispataj jataricherqa. Chay ratopacha k'aja onqoyninmanta sanoyakaporqa, jatarikuytawantaj, paykunata sirverqa. 32 Inti yaykuyta, ña ch'isiyaykuytaña, Jesusman pusamorqanku tukuy onqosqasta, supayniyoj runastawan. 33 Tukuy llajtamanta runastaj wasi punkuman tantakamorqanku. 34 Jesusqa ashkha runasta sanoyacherqa tukuy laya onqoymanta. Jinallataj runasmantapis ashkha supaykunata qharqorqa, nitaj supaykunata parlajta saqerqachu, imaraykuchus paykuna rejserqanku pichus Jesús kasqanta. 35 Jesusqa tutamanta jatarerqa, jinataj allin chhajchuta wasimanta llojsispa, ch'innejman rerqa, chaypitaj Diosmanta mañakusharqa. 36 Jinapi Simón, paywan kajkuna ima Jesusta mask'amorqanku. 37 Tarispataj, nerqanku: Tukuy mask'ashasunku, nispa. 38 Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Jakuchej kay qaylla llajtaspi runasman, chaypipis willaranaypaj, imaraykuchus chaypajmin Noqaqa jamorqani, nispa. 39 Ajinata Jesús purerqa tukuy Galileata, sinagogasninkupi Diosmanta yachachispa, supaykunatapis runasmanta qharqospa. 40 Uj kuti Jesusman jamorqa uj runa lepra onqoyniyoj. Qonqoriykukuspataj, Jesusmanta mañakorqa: Munankichus chayqa, atinki sanoyachiwayta, nispa. 41 Jesustaj payta khuyarqa, makinwan llankhaykuspataj, nerqa: Arí, munani; llimphuchasqa kay, nispa. 42 Jesús chayta nisqantawan, runaqa lepra onqoyninmanta sanoyasqa karqa. 43 Chaymantataj Jesús chay runata kachapuspa, mayta kamacherqa: 44 Allinta uyariway. Ama pimampis willankichu kay ruwasqayta. Riy cheqanta, sacerdoteman rikuchikamuy, jaywanaykitataj qomuy Moisespa kamachisqanman jina; chaywan runas yachanqanku onqoyniykimanta llimphuchasqaña kasqaykita, nispa. 45 Chay runatajrí rispa, tukuyman willamorqa imaynatachus Jesús chay onqoyninmanta sanoyachisqanta. Chayrayku Jesusqa pakayllamantaña llajtasmampis yaykoj, ch'inkunallapiñataj kamoj; chaywampis Jesusmanqa tukuynejmanta jamullajpuni kanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52