6 1 Ama runaspa ñawpaqellampichu cheqan kajta ruwaychej, paykunawan rikuchikunallaykichejpajqa; ajinata ruwajtiykichejqa, mana t'inkaykichej kanqachu janaj pachapi kashaj Tataykichejpa ñawpaqempi. 2 Chayrayku qolqeta wajchasman qospaqa, ama cornetata ñawpaqeykipi waqachiychu, imaynatachus puraj uya runas sinagogaspi, callespi ima ruwanku runaswan allin qhawasqa kanankurayku, jinataqa. Cheqatapuni niykichej: Ñapis paykunaqa t'inkayojña kanku. 3 Chayrayku wajchasman imallatapis qoshajtiyki, ama yachachunchu lloq'e makiyki imatachus paña makiyki ruwasqanta. 4 Wajchasta pakayllamanta khuyay, jinataj pakaypi khuyasqaykita rikusoj Tatayki t'inkachisonqa. 5 Diosmanta mañakuspaqa, ama puraj uyas jina kaychejchu. Paykunaqa sayaykukuspa, Diosmanta mañakunku sinagogaspi, plaza esquinaspi ima, runaswan rikuchikunankupaj. Cheqatapuni niykichej: Ñapis paykunaqa t'inkayojña kanku. 6 Qanrí Diosmanta mañakunaykipajqa, cuartoykiman yaykuy; punkuykita wisq'aykamuspataj, pakaypi Tataykimanta mañakuy. Pakaypi mañakusqaykita rikusoj Tataykitaj t'inkaykita qosonqa. 7 Diosmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychejchu Diosta mana rejsejkuna jinaqa. Paykunaqa yuyanku uyarichikunankuta ashkhata parlasqankurayku. 8 Ama qankunaqa paykuna jina kaychejchu. Tataykichejqa yachanña imaykichejchus pisisqanta, manaraj paymanta mañakushajtiykichej. 9 Chayrayku qankunaqa kay jinata mañakunkichej: Janaj pachapi kashaj Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun. 10 Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis. 11 Sapa p'unchay t'antaykuta kunan qowayku. 12 Juchasniykuta pampachapuwayku, imaynatachus noqaykupis contraykupi juchallikojkunata perdonapuyku, ajinata. 13 Amataj saqeychu juchaman tanqasqa kanaykuta, astawampis, jark'awayku sajramanta, imaraykuchus Qampatamin reino, atiy, jatunchasqa kay ima, wiñaypa wiñayninkama. Ajina kachun. 14 Sichus contraykichejta juchallikojkunata perdonankichej chayrí, ajinallatataj janaj pachapi kashaj Tataykichejpis juchasniykichejta pampachanqa. 15 Runas contraykichejta juchallisqankutachus mana perdonankichej chayqa, Dios Tataykichejpis manallataj juchasniykichejta pampachanqachu. 16 Ayunaspaqa, ama llakisqa kaychejchu, puraj uyas jinaqa; paykunaqa uyasninkuta uj jinayachinku ayunasqankuta runasman yachachikunankupaj. Cheqatapuni niykichej: Ñapis paykunaqa t'inkayojña kanku. 17 Qanrí, ayunaspaqa, umaykita ñajch'akuy, uyaykitapis mayllakuy. 18 Ama ayunasqaykita runas yachachunkuchu; pakaypi kashaj Tatallayki yachachun. Jinataj pakaypi ayunasqaykita rikusoj Tatayki t'inkaykita qosonqa. 19 Ama kay pachapeqa qhapajyayta munaspa, kapuyniykichejta tantaychejchu, maypichus thuta k'utun, tukuy imapis qhorwariyapun, suwaspis perqasta jusk'uspa suwanku, chaypi. 20 Astawanqa, tukuy kapuyniykichejta janaj pachapi tantaychej. Chaypeqa mana thutapis ni ismuypis tukuchinchu, nitaj suwas kanchu jusk'uspa suwanankupaj. 21 Maypichá kapuyniykichej kashan, chayllapitaj sonqoykichejpis kanqa. 22 Ñawiykeqa k'anchay jina cuerpoykipaj. Ñawiyki allin kajtenqa, tukuy cuerpoykipis k'anchayniyoj kanqa. 23 Ñawiykitajchus mana allin kanman chayqa, tukuy cuerpoyki laqhapi kanqa. Chay qampi kashaj k'anchaytajchus laqhayapunman chayqa, imayna yana laqhapunitaj kanman chay laqhari. 24 Mana pipis atinchu iskay patronesta ujllapi sirviyta, imaraykuchus ujninta chejnenqa, ujnintataj munakonqa; chayrí, ujninman k'askakonqa, ujnintataj qhesachanqa. Mana atinkichejchu ujllapi sirviyta Diosta, qhapaj kaytawan. 25 Chayrayku niykichej: Ama phutikuychejchu kawsayniykichejmanta, mikhunaykichejmanta, ujyanaykichejmanta ima; amallataj phutikuychejchu imawanchus p'achallikunaykichejmantapis. Kawsayqa mana mikhunallapichu kashan, nitaj cuerpopis p'achallamantachu. 26 Qhawariychej phawaykachaj p'isqosta. Paykunaqa mana tarpunkuchu, nitaj ruthunkuchu, nillataj pirwaspipis jallch'ankuchu. Chaywampis janaj pachapi kashaj Tataykichej paykunataqa mikhuchin. Manachu qankunaqa aswan munasqa kankichej p'isqosmanta nisqaqa? 27 Mayqentaj qankunamanta anchata phutikuspapis, atinman uj t'ajllullatawampis sayayninman yapaykuyta? 28 Imaraykutaj p'achamanta llakikunkichejri? Qhawariychej campo t'ikastapis, imaynatachus wiñasqankuta. Chaykunaqa mana llank'ankuchu, nitaj phushkankuchu. 29 Cheqatapuni niykichej: Salomonpis tukuy qhapaj kaynimpi, manapuni ujnin t'ika jinallapis p'achallikorqachu. 30 Chay campo qhora, kunan p'unchay kashan, q'ayataj hornoman wijch'usqa, chay qhoratapis Diosqa k'achituta p'achallichin. Pisi creeyniyoj runas. Manachu qankunapajqa aswan sumajtaraj ruwanqa? 31 Chayrayku, ama phutikuychejchu: Imatataj mikhusun? Imatataj ujyasun? Chayrí imawantaj p'achallikusun? nispa. 32 Diosta mana rejsej runasqa chay imasllata anchata mask'anku. Janaj pacha Dios Tataykichejrí yachanña chay tukuy imamanta pisichikusqaykichejta. 33 Ñawpajtaqa Diospa reinonta, cheqan kaynintawan mask'aychej, chay tukuy imatataj yapata jina Dios qosonqachej. 34 Ama phutikuychejchu ari, q'aya p'unchaymanta, imaraykuchus q'aya p'unchayqa pay kikinmanta llakiyniyoj. Sapa p'unchaypa llakiynenqa chay p'unchayllapaj kachun.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52