5 1 Jesús ashkha runasta rikuspa, orqoman wicharerqa. Chaypi tiyaykukojtintaj, yachachisqasnin Payman qayllaykorqanku. 2 Chantá Jesús yachachiyta qallarispa, nerqa: 3 Kusikuyniyojmin kanku wajcha sonqoyoj kasqankuta reparakojkunaqa, imaraykuchus paykunajta janaj pacha reinoqa. 4 Kusikuyniyojmin kanku waqajkunaqa, imaraykuchus paykunataqa Dios sonqochanqa. 5 Kusikuyniyojmin kanku llamp'u sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykuna kay pachata herenciankupaj jap'enqanku. 6 Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsaymanta yarqhachikojkunaqa, ch'akichikojkunapis, imaraykuchus paykuna sajsachisqa kanqanku. 7 Kusikuyniyojmin kanku khuyakojkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarenqanku. 8 Kusikuyniyojmin kanku llimphu sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diosta rikonqanku. 9 Kusikuyniyojmin kanku allinyachejkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diospa wawasnin nisqa kanqanku. 10 Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsayrayku ñak'arejkunaqa, imaraykuchus janaj pacha reinoqa paykunajta. 11 Kusikuyniyojmin kankichej runas Noqarayku qankunapaj rimajtinku, chejnispa ñak'arichisojtiykichej, tukuy imatataj llullakuspa contraykichejpi nejtinku ima. 12 Kusikuychej jatun kusiywan, imaraykuchus jatunmin janaj pachapi t'inkaykichejqa. Ajinallatataj qankunamanta ñawpajta jamoj profetastapis chejnispa ñak'aricherqanku. 13 Qankunaqa kay pachapaj kachi kankichej. Kachichus laq'ayanman chayqa, imawantaj kachichakonqari? Mana imapaj walejñachu, manachayqa jawaman wijch'unallapajña, runa sarunampajtaj. 14 Qankunaqa kay pachapaj k'anchay kankichej. Orqo patapi llajtaqa mana pakasqa kayta atinchu. 15 Nillataj pipis k'anchayta jap'ichinchu wich'iwan k'umpuykunampaj. Pillapis k'anchata jap'ichispaqa, pataman churan wasipi tukuy kajkunata k'anchanampaj. 16 Ajinallatataj k'anchayniykichejqa k'anchachun runaspa ñawpaqempi, paykuna allin ruwasqasniykichejta rikuspa, janaj pachapi kashaj Tataykichejta jatunchanankupaj. 17 Ama qankunaqa yuyaychejchu Moisespa leyninta chinkachej jamusqayta, chayrí, profetaspa yachachisqankuta. Mana chaykunata chinkachejchu jamuni, astawampis junt'aj jamuni. 18 Chayrayku cheqatapuni niykichej: Cielopis, kay pachapis kashanankamaqa, leymanta mana uj juch'uy letra, ni uj ch'iñi rayallapis chinkanqachu, tukuy ima junt'akunankama. 19 Sichus pipis kay kamachisqasmanta aswan juch'uy kajllatapis p'akinman, kikillantataj wajkunamampis p'akiyta yachachinman chayqa, janaj pacha reinopeqa ancha juch'uypaj qhawasqa kanqa. Ajinallatataj sichus pipis chay kamachisqasta junt'anqa, wajkunamampis junt'ayta yachachenqa chayqa, chaymá sumaj jatumpaj qhawasqa kanqa janaj pacha Diospa reinompeqa. 20 Chayrayku qankunaman niykichej: Manachus cheqan kayniykichejqa leymanta yachachejkunajmanta, fariseospamantawan aswan allin kanqa chayqa, mana yaykunkichejchu janaj pacha reinoman. 21 Qankuna uyarerqankichej ñawpa runasman imachus nisqa kasqanta: Ama runata wañuchinkichu; pillapis runata wañuchejqa juiciopi juchachasqa kanqa, nispa. 22 Noqatajrí niykichej: Sichus pipis wawqempaj phiñakun chayqa, juchachasqa kanqa juiciopaj. Pichus wawqenta wampu nejpis jatun juntapi juchachasqa kanqa; chantá sichus pipis wawqenta opa ninman chayqa, infierno nina larwayman urmaykunampaj jinaña kanqa. 23 Chayrayku altarman jaywanaykita apashaspachus yuyarikuwaj wawqeyki qampaj phiñasqa kasqanta chayqa, 24 altarpa ñawpaqenman jaywanaykita saqey. Ñawpajta wawqeykiwanraj allinyakamuy. Chaymanta kutimusparaj, apamusqaykita Diosman jaywayta atinki. 25 Sichus piwampis phiñanakuytawan quejaman rishanki chayqa, paywan allinyakapuy, ama enemigoykeqa juezwan jap'ichisunampaj, jueztaj soldadoswan carcelman wisq'achisunkiman. 26 Cheqatapuni niyki: Mana jaqaymantaqa llojsimuwajchu tukuy manuykita paganaykikama. 27 Qankuna uyarerqankichejña nisqa kasqanta: Ama qhenchachakunkichu khuchichakuspa, nispa. 28 Noqatajrí niykichej: Sichus pipis uj warmita qhawan munapayaspa chayqa, ñapis paywan sonqompi khuchichakunña, nispa. 29 Chayrayku paña ñawiyki juchaman urmachinayasojtenqa, sik'ispa wijch'uy, imaraykuchus aswan allin kanqa uj ñawillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki nina larway infiernoman wijch'uykusqa kananmantaqa. 30 Ajinallatataj paña makiyki juchaman urmachinayasojtenqa, khuchuspa wijch'uy. Aswan allin kanqa uj makillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki nina larway infiernoman wijch'uykusqa kananmantaqa. 31 Ajinallatataj ñawpajta nisqa karqa: Pillapis warminmanta t'aqakojqa t'aqanaku papelta qopuchun, nispa. 32 Noqatajrí niykichej: Sichus pipis warminmanta t'aqakun mana pay wajwan wasanchaspa khuchichakojtillan chayqa, warminta khuchichakuy juchaman urmachin; pitajchus chay warmiwan casarakojpis khuchichakuy juchaman urmallantaj. 33 Uyarillarqankichejtaj ñawpa runasman nisqa kasqanta: Ama qhasimanta jurankichu, manachayqa Diospa ñawpaqempi imatachus jurasqaykita junt'anki, nispa. 34 Noqatajrí niykichej: Amapuni jurankichejchu janaj pacharaykupis, imaraykuchus chayqa Diospa kamachina tiyanan. 35 Nitaj kay pacharaykupis jurankichejchu, imaraykuchus chayqa Diospa chakisnimpa sarunanmin. Nillataj Jerusalenraykupis jurankichejchu, imaraykuchus chayqa jatun reypa llajtanmin. 36 Amallataj umaykichejraykupis jurankichejchu, imaraykuchus mana uj chujchallatapis yurajyachiyta nitaj yanayachiyta atinkichejchu. 37 Chayrayku parlayniykichejqa kay jina kachun: Arí, arí, nispa; chayrí: Mana, mana, nispa. Chaymanta aswanqa sajramanta jamun. 38 Ñawpajta uyarerqankichej: Ñawimanta ñawi, kirumanta kiru, nisqa kasqanta. 39 Noqatajrí niykichej: Sajra runamanqa ama kutichikuychejchu; pillapis paña uyaykipi laq'asojtenqa, lloq'e uyaykitawan rikuchiy. 40 Sichus pipis munan quejasuyta p'achaykita qhechusunampaj chayqa, sacoykitawan saqepuy. 41 Sichus pipis uj kilometrota q'epinta apachiytapuni munasunki chayqa, uj jinatawan apapuy. 42 Pipis imata mañakusojtenqa, qoriy; manukusuyta munajmampis ama niychu: Mana, nispa. 43 Uyarerqankichej nisqa kasqanta: Runa masiykita munakunki, enemigosniykitataj chejninki, nispa. 44 Noqatajrí niykichej: Enemigosniykichejta munakuychej, chejnispa qankunata qhatiykachajkunapajtaj Diosmanta mañapuychej. 45 Ajinamanta, janaj pachapi kashaj Tataykichejpa wawasnin kankichej. Payqa sajra runaspaj, k'acha runaspajpis intinta llojsichimun. Kikillantataj parachimun tukuypaj, allin runaspaj, sajra runaspaj ima. 46 Qankunata munakojkunallatachus munakunkichej chayqa, ima t'inkayojtaj kawajchejri? Manachu impuesto cobrajkunapis kikillantataj ruwanku? 47 Wawqesnillaykichejtachus napaykunkichej chayqa, ujkunamanta ima aswan allintataj ruwankichejri? Manachu mana judiokunapis kikillantataj ruwanku? 48 Imaynachus janaj pachapi kashaj Tataykichejqa cheqan munakuyniyoj, ajinallatataj qankunapis kaychej.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52