1 1 Kayqa Jesucristoj ñawpa tatasnimpa mirayninmanta libro. Jesusqa karqa Davidpa ayllunmanta, Abrahampa ayllunmantawan. 2 Abrahamqa Isaacpa tatan karqa, Isaactaj Jacobpata. Jacobtaj Judajta, wawqesnimpatawan tatanku karqa. 3 Judaqa Farespata, Zarajtawan tatanku karqa, mamankutaj Tamar karqa; Farestaj Esrompata tatan karqa, Esromtaj Arampata. 4 Aramqa Aminadabpa tatan karqa, Aminadabtaj Naasonpata, Naasontaj Salmonpata. 5 Salmonqa Boozpa tatan karqa, Boozpa mamantaj Rahab karqa. Booztaj Obedpa tatan karqa, mamantaj Rut, Obedtaj Isaipata tatan karqa. 6 Isaíqa rey Davidpa tatan karqa. Rey Davidtaj Salomonpa tatan karqa, Uriaspa warmin ñawpajta karqa, chay warmitaj Salomonpa maman karqa. 7 Salomonqa Roboampa tatan karqa, Roboamtaj Abiaspata, Abiastaj Asajta. 8 Asaqa Josafatpa tatan karqa, Josafattaj Jorampata, Joramtaj Uziaspata. 9 Uziasqa Jotampa tatan karqa, Jotamtaj Ajazpata, Ajaztaj Ezequiaspata tatan karqa. 10 Ezequiasqa Manasespa tatan karqa, Manasestaj Amonpata, Amontaj Josiaspata. 11 Josiasqa Jeconiaspa tatan karqa, wawqesnimpatawan, israelitas Babiloniaman presos apasqa kashajtinku. 12 Babiloniaman risqankumantaña Jeconiasqa Salatielpa tatan karqa, Salatieltaj Zorobabelpata. 13 Zorobabelqa Abiudpa tatan karqa, Abiudtaj Eliaquimpata, paytaj Azorpa tatan karqa. 14 Azorqa Sadocpa tatan karqa, Sadoctaj Aquimpata, Aquimtaj Eliudpata. 15 Eliudqa Eleazarpa tatan karqa, Eleazartaj Matanpata, Matantaj Jacobpata. 16 Jacobqa Josejpa tatan karqa, Josetaj Mariajpa qosan, Mariataj Jesuspa maman karqa, Cristo sutichasqajta. 17 Ajinamanta, Abrahammanta Davidkama chunka tawayoj miraykuna karqa. Davidmantapacha israelitas Babiloniaman presos apachikusqankukama, chunka tawayoj miraykuna karqa. Chaymantataj Cristokama waj chunka tawayoj miraykuna kallarqataj. 18 Jesucristoj nacesqan kay jina karqa: María mamanqa mañaqasqa karqa Josewan casarakunampaj. Manaraj khuska tiyakushajtinkutaj, Mariaqa wijsallisqa rikhurerqa Espíritu Santoj atiyninwan. 19 José qosanqa cheqan runa kaspa, María warminta mana p'enqaypi rikhurichinanrayku, pakayllamanta saqerpayayta munasharqa. 20 Kay imapi José yuyashajtintaj, Señorpa angelnin payman mosqoypi rikhurispa, nerqa: José, Davidpa ayllunmanta kaj, ama manchachikuychu. María warmiykita jap'ikapullay, imaraykuchus paypi kaj wawaqa Espíritu Santomantamin. 21 María uj qhari wawata nacechikojtin, chay wawata sutichanki Jesús sutiwan, imaraykuchus Payqa ayllunta salvanqa juchasninmanta, nispa nerqa chay angelqa. 22 Kay tukuy ima karqa Señorpa nisqan junt'akunampaj, profetanejta nisqanman jina: 23 Uj sipas, qharejpa mana chayasqan, wijsallikonqa, nacechikonqataj uj qhari wawata. Payqa Emanuel sutiwan sutichasqa kanqa. Chay suti niyta munan: Dios noqanchejwan kashan, nispa. 24 José puñusqanmanta rijch'arispa, Señorpa angelnimpa kamachisqanman jina ruwarqa, María warmintataj jap'ikaporqa. 25 María warminwanqa manaraj casarasqa jinachu tiyakorqa wawata nacechikunankama. Jinataj Joseqa wawataqa Jesús sutiwan suticharqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52