15 1 Impuestota cobrajkuna, juchasapas ima Jesusman qayllaykusharqanku nisqasninta uyarinankupaj. 2 Chayrayku fariseosqa, leymanta yachachejkunawan thutuspa, nisharqanku: Kay runaqa juchasapaswan kawsakun, paykunawan khuskataj mikhun, nispa. 3 Jinapi Jesusqa kay rijch'anachinata yachacherqa: 4 Manachu mayqenniykichejpis pachaj ovejasniyoj kaspa, ujnin chinkajtin, chay jisq'on chunka jisq'onniyojta campopi saqespa mask'aj rin, chinkasqa kajta tarinankama? 5 Tariytawantaj, lijrariykukun may kusisqa. 6 Wasinman chayaytawantaj, tantaykun kawsaqesninta, qayllampi kajkunata ima, nintaj: Noqawan kusikuychej, imaraykuchus tarikapuni chinkasqa ovejayta, nispa. 7 Kayta niykichej: Ajinallataj aswan kusiy tiyan janaj pachapi uj juchasapa runaqa Diosman kutirikojtin, chay jisq'on chunka jisq'onniyoj mana juchayojkunamanta nisqaqa, pikunachus Diosman mana kutirikunankuchu kashan, chaykunamanta. 8 Manachu pi warmipis chunka dracma qolqemanta ujnin kajta chinkachispa, chay ratopacha k'anchata jap'ichiytawan mask'an wasinta pichaspa, tarinankama? 9 Tariytawantaj kawsaqesninta, qayllampi kajkunata ima tantaykuspa, paykunaman nin: Kusikuychej noqawan khuska, imaraykuchus tarikapuni chinkachisqay qolqeta, nispa. 10 Nillaykichejtaj ajina kusiy kasqanta Diospa angelesnimpa ñawpaqempi, juchasapa runaqa Diosman kutirikojtin. 11 Jesusqa nillarqataj: Uj runa iskay churisniyoj kasqa. 12 Sullk'a kajqa tatanman nisqa: Tatáy, herenciayta qopuway, nispa. Tatankutaj sapa ujninkuman herenciankuta qopusqa. 13 Pisi p'unchaykunamantataj, sullk'a kaj churenqa tukuy herencianta vendeytawan, chay qolqeta tantaykuspa, karu llajtaman ripusqa. Jaqaypitaj tukuy qolqenta tukuchisqa mana allinta kawsaspa. 14 Herencianta tukuchisqantawan, manchay yarqhay kasqa chay llajtapi, paytaj pisichikuyta qallarisqa. 15 Chayrayku trabajota mask'asqa, jinapitaj chay llajtayoj patrompaman qayllaykusqa. Paytaj jallp'anman kachasqa khuchista michejta. 16 Chaypitaj sajsakuyta munasqa khuchi mikhuna thaqoswan, manataj pipis ni imata jaywasqachu. 17 Chantá yuyayninman churakuspa, sonqompi nisqa: Tataypa wasimpi peonesqa ashkha mikhunayoj kanku, noqataj kaypi yarqhaymanta wañushaniña. 18 Kutiripusaj tataypa wasinman, paymantaj nisaj: Tatáy, Diospa contranta juchallini, qampa contraykitapis. 19 Manaña wawayki kanaypaj jinachu kani; ujnin peonniykita jinallaña jap'iway ari, nispa. 20 Sayariytawantaj, kutipusqa tatampaman. Karullapiraj kashajtin, tatampa sonqon wawayasqa payta rikojtin, taripamuspataj, ojllaykuytawan much'aykusqa. 21 Churintaj nisqa: Tatáy, Diospa contranta juchallini, qampa contraykitapis; manaña wawayki kanaypaj jinachu kani, nispa. 22 Chantá tatanqa runasninta kamachisqa: Kunampacha aswan sumaj p'achata orqhomuspa, p'achallichiychej. Anillotapis makinman churaychej, juk'utastataj chakisninman. 23 Wira kaj torillota aysamuspa, ñak'aychej; fiestata ruwaspa, sumajta mikhusunchej. 24 Kay wawayqa wañusqa karqa, kawsarimuntaj; chinkasqa karqa, kunantaj tarisqa, nispa nisqa tataqa. Ajinamanta kusikuyta qallarisqanku. 25 Chaykamaqa kuraj kaj churenqa chajrapi kashasqa. Kutimuspa, wasinman qayllaykusqa, uyarisqataj takisqankuta, tususqankuta ima. 26 Ujnin kamachita wajyaspa, tapusqa: Ima ch'ajwataj chayri? nispa. 27 Paytaj kutichisqa: Wawqeyki chayampun, tataykitaj wira kaj torillota ñak'achin, allillan kutimpusqanrayku, nispa. 28 Chantá kuraj kaj chureqa phiñakuspa, manapuni wasiman yaykuyta munasqachu. Tatantaj llojsimuspa, mayta nisqa yaykunanta. 29 Paytaj tatanman nisqa: Noqaqa kay chhika watastaña sirviyki kasuspallapuni, manataj jayk'ajpis uj cabritallatapis qowarqankichu kawsaqesniywan mikhuspa kusirikunaypaj. 30 Kay lloqallaykeqa tukuy kapuyniykita usuchimorqa imaymana khuchi warmiswan, kutimojtintaj paypajqa ñak'achinki aswan wira kaj torillota, nispa. 31 Tatantajrí kutichisqa: Wawáy, qanqa noqawampuni kashanki, tukuy imasniypis qampatapuni. 32 Fiestata ruwaspa, kusikunanchejpuni karqa, imaraykuchus kay wawqeykeqa wañusqa karqa, kawsarimuntaj, chinkasqa kasqanmantataj rikhurimpun, nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52