1 1 Tata Diosqa Moisesta wajyarqa Dioswan Tinkukuna Toldomanta, paytataj nerqa: 2 Israelitasman niy: Pikunachus uywasmanta jaywanawankupaj ofrendasta apamuwanqanku, chaykunaqa ofrendata apamuwachunku wakasmanta, chayrí ovejasmanta. 3 Sichus wakasmanta uywa wañuchisqa q'olachinata mayqempis apamuwanqa chayqa, apamuwachun sumajnin kaj torota, mana iman imanasqata, ajinamanta Diospa qhawaynimpi allin kanampaj. Chaytaqa Tata Diospa ñawpaqempi jaywanqa Dioswan Tinkukuna Toldo punku yaykuypi. 4 Makinta chay uywaj umanman churaykojtin, chay uywa wañuchisqa q'olachinaqa juchasnimpa cuentanmanta jap'isqa kanqa. 5 Chay runaqa Tata Diospa ñawpaqempi torotaqa ñak'anqa. Chaymantaqa chay toroj yawarninta Aaronpa mirayninmanta kaj sacerdotes Tata Diosman jaywanqanku. Chaymantataj Dioswan Tinkukuna Toldo punku yaykuypi kashan, chay altarta yawarwan ch'ajchonqanku patanta, tukuy muyuyninta ima. 6 Pichus apamojqa chay uywaj qaranta ch'uskenqa, aychasnintataj chhikan chhikanta khuchuranqa. 7 Chantá sacerdotesqa altar pataman llant'ata churanqanku, chaymantaj ninata jap'ichenqanku. 8 Chay nina patamantaj toroj khuchurasqa aychasninta, umanta, wirasnintawan churanqanku. 9 Chantá chay runaqa uywaj ch'unchulasninta, chakisnintawan mayllanqa. Chaymantataj sacerdoteqa tukuy chaykunata altar patapi q'olachenqa. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 10 Sichus ovejasmanta, chayrí cabrasmanta uywa wañuchisqa q'olachinata mayqempis apamonqa chayqa, apamuchun orqotapuni, sumajnin kajta, mana iman imanasqata. 11 Chaytaqa ñak'anqa Tata Diospa ñawpaqempi, altarmanta wichay ladonejpi. Chaymantataj Aaronpa mirayninmanta sacerdotesqa chay uywaj yawarninwan ch'ajchonqanku chay altar patata, tukuy muyuynintinta ima. 12 Chaymantataj chay runaqa uywaj aychasninta chhikan chhikanta khuchuranqa. Sacerdotetaj nina larwashaj altar pataman churanqa uywaj aychasninta, umanta, wirasninta ima. 13 Chantá chay runa mayllanqa uywaj ch'unchulasninta, chakisnintapis. Jinataj sacerdoteqa tukuy chaykunata q'olachenqa altar patapi. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 14 Sichus palomasmanta wañuchisqa q'olachinata mayqen apamonqa chayqa, tortolasta, chayrí paloma irpata apamuchun. 15 Chaykunatataj sacerdoteqa altar patapi Tata Diosman jaywanqa. Umanta p'itirpariytawan, yawarninta altarpa uj lado uyanman sut'uchenqa, chaymantataj palomata altar patapi q'olachenqa. 16 Ch'itinta orqhoytawan, inti llojsimuynejman altarpa ladompi ushpha wijch'una cheqaman choqaykonqa. 17 Chay palomataqa lijrasnin chaynejmanta kicharenqa, mana iskayman t'aqaspa. Sacerdotetaj chay palomata altarpi llant'a patapi q'olachenqa. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52