1 1 Noqa Judasqa Jesucristoj kamachin, Santiagoj wawqentaj kay cartata qhelqamuni Diospa wajyasqasninman, pikunatachus Dios Tata munakun, Jesucristotaj waqaychan, chaykunaman. 2 Qankunapaj khuyakuy, sonqo tiyaykuy, munakuy ima ashkhamanta kachun. 3 Munasqa hermanosníy, maytapuni munarqani qankunaman qhelqamuyta salvasqa kasqanchejmanta. Chaywampis kunanqa kay qhelqasqaypi mayta niykichej, maqanakupi jina sumajta tinkunaykichejta creesqanchej ama q'ewisqa kanampaj, mayqenchus uj kutillata Diospa ajllakusqasninman yachachisqa karqa, chay. 4 Chayta niykichej, imaraykuchus wakin runasqa chawpiykichejman pakayllamanta yaykuykamorqanku. Paykunamantaqa ñawpajmantapachaña qhelqasqa kashan juiciopaj juchachasqa kasqankoqa. Paykunaqa mana cheqan kajman jina kawsaj runas kaspa, Diospa qhasilla k'acha yanapayninta tijranku, munasqankuman jina millayta kawsanankupaj. Jinataj qhesachanku k'ata Tukuyta Kamachej Señorninchej Jesucristota. 5 Yacharqankichejña chaypis, uj kutitawan yuyarichiyta munaykichej: Señorqa ayllun Israelta salvarqa Egiptomanta orqhomuspa; chay qhepatatajrí Payllataj chinkacherqa mana creejkunata. 6 Jinallataj wakin angelespis kamachinapaj atiyniyoj kasqankuta mana waqaycharqankuchu, maypichus tiyakunankutataj saqerqanku. Chaykunataqa tuti laqhapi wiñay cadenaswan Dios wataykorqa, juchachasqa kanankupaj jatun juicio p'unchaypi. 7 Jinallatataj, Sodoma llajta, Gomorra llajta, chay qayllankupi kaj llajtas ima khuchichakuyman, mana ruwana millay juchamampis qokorqanku. Chaywan paykunaqa rikuchiwanchej imaynachus wiñay nina larwaypi ñak'arina kananta. 8 Chaywampis, chay mosqokojkunapis kikillantataj cuerponkuta khuchichakuywan ch'ichichanku. Kamachejkunata qhesachanku, janaj pachapi atiyniyojkunapajpis sajrata rimanku. 9 Arcángel Miguelpis, Kuraj Supaywan churanakuspa Moisespa cuerponrayku, mana munarqachu Kuraj Supaypa contranta sajrata rimaspa juchachayta. Manachayqa pay nillarqa: Señorqa k'amisuchun, nispa. 10 Chay runastajrí mana yachasqanku imasmanta sajrata rimanku; imastachus yachasqankupirí, mana yuyayniyoj animales jinalla chinkayman rinku. 11 Ay paykunamanta. Paykunaqa Caínpa ñanninta purinku. Qolqerayku Balaampa pantasqanta imata jina ruwallankutaj; Corejpa oqharikusqampitaj chinkachisqa kanku. 12 Munakuywan mikhunaykichejpaj tantakojtiykichej, paykunaqa mana manchachikuywan qankunawan khuska mikhuspa, chay tantakusqaykichejpi ch'ichi jina kanku. Diospa Iglesianta michinankutaqa, paykuna kikillanku michikunku. Paykunaqa kanku mana yakuyoj phuyus, wayraj apaykachasqasnin jina. Poqoy tiempopi mana poqoyniyoj sach'as jina kanku, saphinmantapacha t'irasqas, iskay kuti wañusqas. 13 Phiñarisqa mama qochaj qhollchoqeyasqan phosoqota jina p'enqay ruwasqasninkuta rikuchinku. Ch'eqerasqa purej ch'askas jina kanku, paykunapajtaj tuti wiñay laqhaqa wakichisqa kashan. 14 Adanmantapacha qanchis kaj runa Enocqa chay runasmanta kay jinata sut'incharqa: Qhawaychej, Señorqa waranqa waranqa ajllakusqasninwan jamushan, 15 tukuy runasta juzganampaj. Payqa juchasapa runasta juchachanqa tukuynin sajra ruwasqasninkumanta, mana cheqan kajman jina kawsayninkumanta, Paypa contranta may sajrata rimasqankumantapis, nispa. 16 Paykunaqa wasa rimakus, thutojkunataj kanku. Phiñanachejkuna kanku, sajra munayninkuman jina purejkuna. Siminkoqa may jatun kasqankumanta parlan, runastataj llosq'onku, paykunallapaj imatapis tariyta munaspa. 17 Qankunarí munasqa hermanosníy, yuyarikuychej, imatachus Señorninchej Jesucristoj apostolesnin ñawpajmantapacha nerqanku, chayta. 18 Paykuna nisorqachej: Qhepa p'unchaykunapi alqochakojkuna rikhurimonqanku, sajra munayninkuman jina kawsajkuna. 19 Paykunaqa hermanosta t'aqanachejkuna kanku; aychaj munayninman jinalla kawsanku, mana Espirituyoj kaspa. 20 Qankunarí munasqa hermanosníy, kallpachanakuspa wiñaychej may llimphu santo kaj creesqaykichejpi. Jinallatataj Espíritu Santoj yanapayninwan Diosmanta mañakuychej. 21 Diospa munakuynimpi kallaychejpuni, Señor Jesucristoj khuyakuyninta suyaspa, wiñay kawsayta jap'inaykichejpaj. 22 Iskayrayajkunata khuyaychej. 23 Wakinkunatarí salvaychej, ninamanta usqhayta orqhospa. Wajkunamantataj khuyakuychej allinta qhawarikuspa, chejniychejtaj aychampa sajra munayninwan ch'ichichasqa p'achantapis. 24 Kunanqa yupaychay kachun Atiyniyojman. Pay k'atalla qankunata waqaychayta atin mana urmajta, mana k'aminata rikhurichisunaykichejpaj may jatun kaynimpa ñawpaqempi, jatun kusiywan. 25 Yachayniyoj uj k'ata Dios Salvawajninchejman kachun jatunchasqa kay, yupaychay, atiyniyoj kamachej kay ima Señor Jesucristonejta. Ajina kachun.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52