3 1 Fariseosmanta uj runa karqa, Nicodemo sutiyoj. Paytaj judíos ukhupi mentasqa karqa. 2 Uj ch'isipi payqa Jesusta watukoj jamuspa, nerqa: Yachachej Señor, yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachinawaykupaj. Mana pipis atinmanchu, Qan ruwanki, chay jina milagrosta ruwaytaqa, Dios mana paywan kajtenqa, nispa. 3 Jesustajrí kutichispa, nerqa: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis watejmanta mana nacen chayqa, Diospa reinonta mana rikuyta atinchu, nispa. 4 Nicodemotaj Payman nerqa: Imaynatataj nacekunman uj machu runaña kaspari? Ujtawanchu mamampa wijsanman kutiykunman, watejmanta nacekunampaj? nispa. 5 Jesús kutichillarqataj: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis mana yakumanta, Espiritumantawan nacen chayqa, Diospa reinonman mana yaykuyta atinchu. 6 Aychamanta nacejqa aychamin; Espiritumanta nacejrí espiritumin. 7 Ama t'ukuychu nisusqaymanta: Watejmanta nacenayki tiyan, nispa. 8 Wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun, sonasqantataj uyarinki, manataj yachankichu maymantachus jamusqanta, nillataj maymanchus risqantapis. Chay kikinmin Espiritumanta nacesqa kajqa. 9 Chantá Nicodemo taporqa: Imaynataj chay kanmanri? nispa. 10 Jesustaj nerqa: Israelpa ujnin yachachejnin kashaspa, manachu chayta yachanki? 11 Cheqatapuni niyki: Yachasqaykuta niyku, rikusqaykutataj willayku, qankunatajrí willasqaykuta mana jap'ikunkichejchu. 12 Sichus kay pachapi kaj imasmanta willajtiy mana creenkichej chayqa, imaynatataj creewajchej janaj pacha imasmanta willajtiyri? 13 Mana pipis janaj pachaman wicharerqachu. Runaj Churillan janaj pachamanta urayk'amorqa. 14 Imaynatachus ch'in pampapi Moisesqa katarita warkhuspa, oqharerqa, ajinallatataj Runaj Churintapis oqharenqanku, 15 Paypi tukuy creejkuna ama wañunankupaj, manachayqa wiñay kawsayniyoj kanankupaj. 16 Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj k'ata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis Paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa. 17 Diosqa mana kay pacha runasta juchachanampajchu Churinta kachamorqa, manachayqa Paynejta salvasqa kanankupaj. 18 Pillapis Paypi creejqa mana juchachasqachu; mana creejrí ñapis juchachasqaña, Diospa k'ata Churimpa sutimpi mana creesqanrayku. 19 Kaytaj chay juchachayqa: Kay pachaman k'anchay jamorqa, runastaj laqhata k'anchaymanta nisqaqa astawan munakorqanku, sajra ruwanaspi kawsasqankurayku. 20 Sajrata tukuy ruwajqa k'anchayta chejnin, manataj k'anchayman jamunchu, sajra ruwasqasnin ama sut'inchasqa kanankupaj. 21 Cheqan kajta ruwayman yachasqa kajtajrí k'anchayman jamun, ruwasqasnimpi Dios paywan kasqan yachakunampaj. 22 Chantá Jesusqa yachachisqasninwan Judea cheqaman rerqa. Chaypi paykunawan qhepakorqa, runastataj bautizarqa. 23 Juanpis bautizashallarqataj Enonpi, Salim qayllapi, imaraykuchus chaynejpi ashkha yaku karqa. Runastaj payman risharqanku bautizachikunankupaj. 24 Chaypacha Juanqa manaraj carcelpi wisq'asqachu karqa. 25 Chantá Juanpa yachachisqasnin uj judiowan churanakorqanku llimphuchakuymanta. 26 Juanman rispataj, nerqanku: Yachachej Señor, Jordán chimpapi qanwan kasharqa, pimantachus willarqanki, chay runaqa bautizashan, tukuy runastaj Payman rishanku, nispa. 27 Juanqa kuticherqa: Mana runaqa imatapis jap'iyta atinchu, manachus Diosmanta qosqa kanman chayqa. 28 Qankunaqa allinta yachankichej kay nisqayta: Mana noqachu Cristo kani; ñawpaqenta kachamusqallan kani, nispa. 29 Casamientopeqa noviayojqa noviolla; paypa qayllampi kaj kawsaqentaj, novioj parlasqanta uyarispa, paywan khuska kusikun. Ajinamanta kay kusikuyniy kunan junt'akun. 30 Payqa astawan, astawan kurajpaj qhawasqa kachun, noqatajrí pisillapajña, nispa. 31 Janaj pachamanta Jamojqa tukuypa patampi; kay pachamanta kajtaj kay pacha imasllamanta parlan kay pachamanta kasqanrayku. Janaj pachamanta Jamojrí tukuypa patampi kashan. 32 Payqa uyarisqanta, rikusqantataj willan, runastajrí chay willasqanta mana creenkuchu. 33 Pillapis yachachisqanta jap'ikojqa willallantaj Diosqa cheqapuni kasqanta, 34 imaraykuchus Diospa kachamusqanqa Diospa Simi Nisqanmanta parlan, Diosqa Espiritunta mana mich'akuspa qosqanrayku. 35 Dios Tataqa Churinta munakun; chayrayku tukuy imata makinman churarqa. 36 Churipi creejqa wiñay kawsayniyoj; Churipi mana creejtajrí kawsaytaqa mana rikonqachu, astawanqa Diospa phiñakuynin paypa patampi kashan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52