1 1 Qallariypeqa Diospa Simi Nisqanqa karqapuni. Chay Simi Nisqanqa Dioswan kasharqa, Chay Simi Nisqantaj Diospuni karqa. 2 Paymin qallariypeqa Dioswan karqa. 3 Tukuy imasqa Paynejta ruwasqa karqa, ruwasqa kajmantataj mana Paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa. 4 Kawsayqa Paypi kasharqa, chay kawsaytaj runaspaj k'anchay karqa. 5 K'anchayrí laqhapi lliphipin, laqhataj k'anchayta mana atiparqachu. 6 Uj runa karqa Diospa kachamusqan, sutintaj karqa Juan. 7 Payqa k'anchaymanta willanampaj testigo jina jamorqa, paypa nisqannejta tukuy runas creenankupaj. 8 Mana Juanchu chay k'anchayqa karqa. Payqa k'anchaymanta willanallampaj kachamusqa karqa. 9 Cheqa k'anchayqa kay pachapi tukuy runasman k'anchanampaj jamusharqa. 10 Diospa Simi Nisqanqa kay pachapiña kasharqa. Kay pachaqa Paynejta ruwasqa karqa; chaywampis kay pachapi kaj runas mana Payta rejserqankuchu. 11 Paypata kajkunaman jamorqa, paykunatajrí mana Payta jap'ikorqankuchu. 12 Astawampis sutimpi creejtinku, tukuy Payta jap'ikojkunaman atiyta qorqa Diospa wawasnin ruwasqa kanankupaj. 13 Paykunaqa mana runaj yumasqanmantachu nacekunku, nitaj aychaj munayninmantachu, nillataj pi qharejpa munayninmantachu; astawanqa Diosmanta nacekunku. 14 Chay Diospa Simi Nisqanqa aychallikorqa, noqayku ukhupitaj tiyakorqa. Jatun kaynimpa k'anchayninta rikorqayku, Dios Tataj uj k'ata Churimpa jatun kaynimpa k'anchayninta jina. Payqa junt'a karqa k'acha kaywan, cheqa kajwantaj. 15 Paymanta Juanqa jatunmanta willarqa: Kaymá chay qhepayta jamojqa. Payqa noqamanta kurajmin, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, Pay karqañapuni, nispa. 16 Paypa jatun qhapaj k'acha kayninmanta tukuypis jap'inchej qhasilla Diospa k'acha yanapayninta, mayqentachus kutin kutinta qowanchej, chayta. 17 Moisesnejta leyqa qosqa karqa; Diospa k'acha yanapaynin, cheqa kaywantaj Jesucristonejta chayamuwanchej. 18 Mana pipis Diostaqa jayk'ajpis rikorqachu; Dios Tatawan khuska kaj uj k'ata Churi Paytaqa rejsicherqa. 19 Kayqa Juanpa willasqan karqa, maypachachus Jerusalenmanta judíos kacharqanku sacerdotesta, levitasta ima payta tapoj: Pitaj qan kanki? nispa, chaypacha. 20 Payqa sut'ita willarqa: Mana noqachu Cristo kani, nispa. 21 Tapullarqankutaj: Chantá, pitaj kankiri? Eliaschu kanki? nispa. Juantaj nerqa: Mana paychu kani, nispa. Nerqankutaj: Jamunan karqa, chay profetachu kanki? nispa. Juanqa kutichillarqataj: Manapuni, nispa. 22 Chantá nerqanku: Pipunitaj qan kankiri? Niwayku ari, kachamuwarqayku, chaykunaman willanaykupaj. Imatataj ninki qanmanta? nispa. 23 Juantaj profeta Isaiaspa nisqanman jina nerqa: Noqa kani ch'innejpi qhaparej: Señorpa ñanninta cheqanyachiychej, nispa. 24 Chay runastaqa fariseos kachasqanku. 25 Tapullarqankutaj: Sichus mana Cristochu kanki, nitaj Eliaschu, nillataj profetachu chayqa, imaraykutaj bautizankiri? nispa. 26 Juan kuticherqa paykunaman: Noqa yakupi bautizani, qankuna ukhupitajrí uj runa kashan, pitachus mana rejsinkichejchu, chay. 27 Paymá qhepayta jamojqa. Noqaqa Paypa juk'utasnillantapis mana lluch'unaypaj jinachu kani, nispa. 28 Chay imas karqa Betaniapi, Jordán Mayu chimpapi; chaypi Juanqa runasta bautizasharqa. 29 Q'ayantin, Juan Bautistaqa Jesusta payman jamushajta rikuspa, nerqa: Kaymá Diospa Corderon, runaspa juchanta apaspa pichajqa. 30 Paymanta noqaqa nerqani: Payqa noqamanta kuraj, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, Payqa karqañapuni, nispaqa. 31 Noqaqa Payta mana rejserqanichu; astawanqa israelitas Payta rejsinankupaj jamorqani, runasta yakupi bautizaspa, nispa nerqa Juanqa. 32 Juan willallarqataj: Espíritu Santota palomata jina cielomanta urayk'amojta rikorqani, chaytaj Jesusman tiyaykorqa. 33 Noqaqa Payta manaraj rejserqanichu; pichus yakuwan bautizajta kachamuwaj niwarqa: Pejpa patanmanchá Espíritu Santo urayk'amuspa kakonqa, chaymá kanqa Espíritu Santowan bautizajqa, nispa. 34 Noqaqa ajinata rikuni, rejsichinitaj Payqa Diospa Churin kasqanta, nispa. 35 Q'ayantenqa Juan chayllapitaj kasharqa iskay yachachisqasninwan. 36 Juantaj, chaynejpi Jesusta purishajta rikuspa, nerqa: Kayqa, Diospa Corderon kaypi kashan, nispa. 37 Iskay yachachisqasnintaj chayta uyarispa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 38 Jesustaj, qhepanta jamushasqankuta rikuspa, taporqa: Imatataj mask'ashankichej? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Yachachej Señor, maypi tiyakunki? nispa. 39 Jesusqa nerqa: Jamuychej rikunaykichejpaj, nispa. Chantá Juanpa yachachisqasnin rispa, rikorqanku maypichus Jesús tiyakusqanta. Chay p'unchaypitaj Paywan qhepakorqanku, imaraykuchus ch'isiyasharqaña. 40 Juanpa nisqanta uyarispa Jesuswan rerqanku, chay iskaymanta ujnin kaj Andrés karqa, Simón Pedroj wawqen. 41 Pay ñawpajta wawqen Simonta tarispa, nerqa: Mesiasta tariyku, nispa. Chayqa Cristo niyta munan. 42 Chaymantá, Jesusman Simonta pusamorqa. Jesusrí, allinta qhawarispa, payta nerqa: Qan Simón kanki, Jonaspa churin; kunanmanta sutiykeqa Cefas kanqa, nispa. Chayqa Pedro niyta munan. 43 Q'ayantin, Jesusqa Galileaman llojsishaspa, Felipeta tarerqa, nerqataj: Qhepayta jamuy, nispa. 44 Felipeqa Betsaida llajtamanta karqa. Andreswan, Pedrowampis chayllamantataj karqanku. 45 Chantá Felipeqa Natanaelta tarispa, nerqa: Josejpa churin Jesús nazarenota tariyku. Paymantaqa Moisés qhelqarqa leypi, profetaspis qhelqallarqankutaj, nispa. 46 Natanaeltajrí kuticherqa: Atinmanchu Nazaretmanta ima allimpis rikhurimuyta? nispa. Felipetaj nerqa: Jamuy ari, chantá rikunki, nispa. 47 Jinapi Jesusqa Natanaelta Payman qayllaykushajta rikuspa, nerqa: Kaymá cheqamanta israelitaqa, paypitaj ni ima llullakuypis kanchu, nispa. 48 Chantá Natanael taporqa: Maypitaj noqata rejsiwarqankiri? nispa. Jesustaj kuticherqa: Manaraj Felipe wajyashasojtin, higo sach'a urapi kashajtillaykiraj rikorqayki, nispa. 49 Chaymantataj Natanaelqa, nerqa: Yachachej Señor, Qanqa Diospa Churin kanki, Israelpa Reynin, nispa. 50 Jesús kutichispa, nerqa: Higo sach'a urapi kashajtiyki rikorqayki, nispa nisusqayraykuchu creenki? Aswan jatuchaj imastaraj rikunki, nispa. 51 Jesús nillarqataj: Cheqatapuni niyki: Kunanmanta ñawpajmanqa janaj pachata kichasqata rikunki, Diospa angelesnintataj Runaj Churinman urayk'amushajta, wicharishajtataj, nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52