48 1 Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kayta nin Moabpi imaschus kananmanta: Ay Nebo llajtamanta. Llakiyta phirisqa kanqa. Quiriataim llajta jap'isqa kanqa, k'umuykachachisqataj. Jark'achasqa jatun wasinku pampaman urmachisqa kanqa. 2 Moab llajtaj runaykachaynenqa tukukonqa. Hesbón llajtapi enemigosnenqa umachakuspa wakichikunku Moabta imaynamantachus chinkarparichinankupaj. Qampis Madmena, phirisqallataj kanki, wañuchinaku maqanakupis qhepallaykitapuni jamonqa. 3 Horonaimmanta kay qhapariykuna llojsimun: Urmachisqa, phirisqataj kashan, nispa. 4 Moab nacionqa raqaykunallaña; nanaywan qhaparqachasqanku Zoar llajtakama uyarikun. 5 Sonqo nanayta waqarikuspallapuni wicharinku Luhit chay wichayta, Horonaimman urayk'amuypitaj ñak'ariyta rikusqankumanta qhaparinku. 6 Ayqekuychej. Pichus atejqa salvakuchun. Ch'in pampapi retama jina qhepakuychej. 7 Moab, qanqa kallpallaykipi atienekorqanki, jinataj qhapaj kaynillaykipi; chayrayku qampis jap'isqallataj kanki. Quemós diosniykeqa waj llajtaman apasqa kanqa sacerdotesninwan khuska, kamachej runasninwan ima. 8 Chay phirejqa tukuy llajtasman chayanqa, manataj ujllapis llusp'enqachu. Chay ura pampasnin, jinataj chay pata pampasnimpis raqaykunallaña qhepakonqanku, imaraykuchus Tata Diosmin chayta nin. 9 Moabta lijrachaychej, phawaspa ayqeyta atinampaj, imaraykuchus llajtasninkoqa raqaykunallaña qhepakonqanku, manataj ujpis chaypi tiyakoj kanqañachu. 10 Maldecisqa kachun pichus mana tukuy sonqowan Tata Diospa kamachisqan ruwanata ruwajqa. Maldecisqa kachun pichus wañuchinaku maqanakuman mana yaykuyta munajqa. 11 Moabqa ni pejpa ima nisqan kawsakorqa unaymantapacha; mana jayk'ajpis jallp'anmanta preso apasqachu karqa. Imaynatachus vinota qonchun patallapi poqochinku mana wich'imanta waj wich'iman ch'uwaspalla, Moabqa ajina. Chayraykumin mana jayk'ajpis misk'i kaynin, nitaj q'apaynin chinkanchu. 12 Chaywampis Tata Diosqa nin: Uj p'unchay chayamonqa, chay p'unchaypitaj runasta kachamusaj chay vinota waj wich'isman jich'aspa ch'uwanankupaj. Wich'ista ch'usajchanqanku, yurustataj phirenqanku. 13 Chaypacha Moabqa Quemós diosninmanta p'enqakonqa, imaynatachus Israelpis Betelmanta p'enqakorqa, ajinata, mayqempichus tukuy sonqowan atienekorqa, chaymanta. 14 Moabqa ama nichunchu: May wapus kayku, sumaj soldados, nispaqa. 15 Moabqa phirisqa kanqa, llajtasnintaj atipasqa; aswan allin wayna runasnimpis wañurachisqa kanqanku. Ajinata nin Rey, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios sutiyojqa. 16 Moabpa chinkachisqa kananqa qayllapiña kashan; chayamushanña chay ñak'ariynenqa. 17 Moabpa muyuynimpi kajkuna, paymanta waqaychej; mentasqa kasqanta yachajkunapis niychej: Qhawaychej imaynachus kamachina tojnun p'akisqa kasqanta, may k'achitu atiyniyoj tojnonqa, nispa. 18 Qan Dibón llajta, chay k'achitu tiyanaykimanta urayk'amuspa ch'aki pampallapi tiyaykukuy, imaraykuchus Moabta chinkachejqa qampa contraykipipis jamushallantaj, Paytaj chay jark'achasqa llajtasniykita thuñenqa. 19 Aroer llajtapi tiyakojkuna, ñanmanta uj ladopi sayaykukuspa qhawariychej, chay ayqekamojkunatataj tapuychej: Imataj tiyan? nispa. 20 Moabqa may p'enqaypi rikhurin phirisqa kasqanrayku. Paymanta waqaychej, qhapariychejtaj. Arnón Mayupi willamuychej Moabqa thuñisqa kasqanta. 21 Chay castigoqa chayamorqa pata kaj pampasnimpi kaj llajtaspa contrankupi: Holonman, Jahazaman, Mefaatman, 22 Dibonman, Neboman, Bet-diblataimman, 23 Quiriataimman, Bet-gamulman, Bet-meonman, 24 Queriotman, Bosraman, jinataj Moabpa qaylla kaj llajtasninman, chantá karupi kaj llajtasninmampis. 25 Tata Dios nillantaj: Moabpa kallpanqa tukuchisqa, llawch'iyasqa, atiynimpis chinkachisqa. 26 Moabta machaykuchiychej, imaraykuchus Tata Diospa contrampi oqharikorqa. Chaypacha Moabqa lanzasqampi sunt'enqa, tukuytaj paymanta asiykukonqanku. 27 Manachu qanqa Moab, Israelmanta alqochakorqanki? Payta chejnikuspataj, parlaj kanki suwaswan khuskapis jap'ichikunman jina. 28 Moabpi tukuy tiyakojkuna, llajtasniykichejta saqespa, chhanka jusk'usman tiyakoj ayqeychej, imaynatachus chhanka jusk'uspi palomas thapachakuspa tiyakunku, ajinata. 29 Moabpa mayta runaykachayninta rejsiyku, wapuykachaj kasqanta, uma oqharej, may kasqanta yuyakoj kasqanta, sinch'i runaykachaj kasqantawan. 30 Tata Diostajrí nin: Noqa yachani runaykachasqanta, qhasi manakajlla kasqanta, mayta yuyakuspa parlasqanwan ni imata tarisqanta. 31 Chayrayku Moab suyupi tukuy runasrayku qhaparispa, paran paranta waqasaj, jinallataj Kir-harespi runasraykupis. 32 Sibmapi uvas huerta, qanmanta mayta waqasaj, Jazermanta nisqaqa astawan. Ramasniykeqa mama qochamanta aswan jaqayman, Jazer llajtakama aysakorqanku. Jinapis kunanqa phirejqa uvas poqoyta, waj poqoytapis chinkachenqa. 33 Moabpa sumachaj jallp'asnin chawpipi manaña kusikuywan qhapariykuna uyarikunchu. Vino jallch'anaspi vinopis tukukapunña; manaña pipis uvasta sarojqa kanchu, niñataj kanchu kusiy takiykunapis. 34 Hesbonmanta runas nanaywan qhaparinku, chaytaj uyarikun Elealekama, Jahazakama, Zoarmanta, Horonaimkama, Eglat-selisiyakamataj, imaraykuchus Nimrim nisqapi yaku juturispis ch'akipunku. 35 Tata Diosqa nillantaj: Noqaqa Moabmanta runasta tukuchisaj, pikunachus orqosman wicharinku chay lanti wasisninkuman, jaywanasta, inciensostawan diosninkukunaman jaywamunankupaj, chaykunata. 36 Chayrayku sonqoyqa Moabrayku waqan, Kir-harespi runasrayku ima qenaspa llakiy waqayninwan, imaraykuchus tantasqa qhapaj kapuynenqa chinkapun. 37 Tukuyninku umasninkuta ruthukunku, tukuypa sunkhasninkupis q'arasllataj kanku. Tukuyninku makisninkuta khuchurakunku, qhashqa p'achaswantaj p'achallikunku. 38 Moabpi kaj wasi pataspi, tukuynin callesnimpipis waqayllaña uyarikun, imaraykuchus Noqaqa Moabta phiriykorqani, imaynatachus mana walej yuruta phirinku, ajinata. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 39 Qhawaychej Moab imayna phirisqachus kasqanta, imaynatachus qhaparisqanta, imaynatatajchus p'enqaywan uyanta pakakusqanta. Tukuy muyuynimpi kajkunaj ñawpaqenkupi t'ukuna alqochakunaman tukurparin. 40 Tata Diosqa nillantaj: Moabmanta runaspa enemigonku anka jina lijrasnin kicharisqa paypa contrampi kachaykukun. 41 Llajtas, chantá jark'achasqa jatuchaj wasispis urmanqanku enemigospa makisninkuman. Chay p'unchaypi Moabpa soldadosnin kharkatenqanku, imaynatachus nacechikoj warmi nanaywan kharkatin, ajinata. 42 Moabqa chinkachisqa kanqa manaña nación kanampaj, imaraykuchus Tata Diospa contrampi oqharikorqa. 43 Chayrayku Tata Diosqa nin: Moab jallp'api tiyakojkuna, qankunaman jamushan jatun manchariy, t'oqoman urmaykuy, tojllapi jarap'asqa kay ima. 44 Pichus chay jatun manchariymanta ayqekojqa t'oqoman urmaykonqa, pichus t'oqomanta llojsimojtaj tojllapiñataj jarap'asqa kanqa, imaraykuchus Noqaqa Moabpa patanman chay castiganan tiempota apachimusaj, nispa nin Tata Diosqa. 45 Chay mana kallpayoj ayqekojkunaqa Hesbonpa llanthumpi sayarikunku. Jinallapi Hesbonmanta nina llojsimorqa, Sehonmantataj uj larway. Chayqa Moabpa frententa ruphaykonqa, chay jatunchakoj runaspa umankutapis. 46 Ay qanmanta Moab. Quemospa runasnin chinkarparichisqa kanku. Churisniyki, ususisniykipis waj llajtaman presos apasqa kanku. 47 Chaywampis jamoj p'unchaykunapi Moab imaynachus ñawpata karqa, chayman jina kutichisaj, nispa nin Tata Diosqa. Kaykama kashan Moab castigasqa kananmanta willayqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52