1 1 Noqa Santiagoqa Diospa kamachin, Señor Jesucristojtawan, Israelpa chunka iskayniyoj ayllusninmanta waj naciones ukhupi ch'eqerasqa kajkunata napaykamuykichej. 2 Hermanosníy, imaymana mana allin imas jamusojtiykichej, qankunaqa mayta kusikuychej, 3 imaraykuchus yachankichej jina, creesqaykichej pruebaman churasqa kajtin, yachaqakunkichej chay imaspi mana sayk'uspa sinch'ita sayayta. 4 Ajinata mana sayk'uspa sinch'i sayasqaykichejqa ñawpajman pusasunkichej wiñay tukusqa kanaykichejkama, tukuy imapaj wakichisqa, ni imapi pisispa. 5 Sichus mayqellampis qankunamanta pisi yachayniyoj kanman chayqa, Diosmanta mañakuchun. Diostaj chay yachayta payman qonqa, imaraykuchus Diosqa tukuyman qon mana mich'akuspa, chay mañakusqanmanta mana rimaspalla. 6 Chaywampis tukuy sonqo creespa mañakuchun, ni imamanta iskayrayaspa, imaraykuchus iskayrayajqa rijch'akun mama qochapi yaku qhollchoqeyajman, mayqentachus wayra kayman jaqayman apaykachan, chayman. 7 Pichus ajina kajqa ama yuyachunchu imatapis Señormanta jap'inanta. 8 Chay jina iskay sonqoyoj runaqa ni ima ruwasqasnimpi sumajta sayayta atinchu. 9 Pisi kapuyniyoj hermanoqa kusikuchun Diospa ñawpaqempi jatunchasqa kasqanmanta. 10 Qhapajrí kusikuchun Diospa ñawpaqempi k'umuykuchisqa kasqanmanta, imaraykuchus qhapajqa qhora t'ika jina tukukaponqa. 11 Inti llojsimuspa sinch'ita ruphajtin, qhora ch'akipun, t'ikantaj urmapun, k'achitu kaynimpis chinkapun. Ajinallatataj qhapajpis chinkaponqa tukuy ima ruwasqasnimpi. 12 Kusikuyniyojmin pichus imaymana mana allin kaj jamojtin sinch'ita sayajqa, imaraykuchus chay mana allin kajta atipasqanmanta payqa wiñay kawsay pilluta jap'enqa, mayqentachus Dios nerqa qonanta Payta munakojkunaman, chayta. 13 Mayqellampis juchaman urmanapaj tanqasqa kashaspa, ama nichunchu Diospuni juchaman urmanampaj tanqasqanta, imaraykuchus Diosqa mana juchaman tanqasqa kayta atinchu nitaj pitapis tanqanchu juchaman urmanankupaj. 14 Astawanqa sapa runa tanqachikun, maypachachus paypa sajra munaynin payta juchaman apan, sonqonta suwaspa chaypacha. 15 Chantá chay runaqa sajra munayninta kasuspa, juchallikun, jucharaykutaj wañoyqa jamun. 16 Munasqa hermanosníy, ama pantakuychejchu. 17 Tukuy ima allin kaj, k'acha kaj imaqa patamanta qosqa kashan cielopi k'anchaykunata ruwaj Tatamanta. Payqa mana uj jinayanchu, nitaj maychus kasqanmanta waj jinaman tukunchu. 18 Payqa munayninman jina kawsayta qowarqanchej cheqa parlasqannejta, tukuy ruwasqasninmanta ñawpaj poqoy jina kananchejpaj. 19 Chayrayku, munasqa hermanosníy, uyariyta yachaychej, amataj anchata parlaychejchu, amallataj usqhayllata phiñakuychejchu, 20 imaraykuchus runaj phiñakuynenqa mana Diospa cheqan kaynintachu ruwan. 21 Chayrayku tukuy millay kajta, sajra kajtapis saqepuychej. Diospa nisqan sonqoykichejpi tarpusqaña kajta llamp'u sonqowan jap'ikuychej, mayqenchus almaykichejta salvayta atin, chayta. 22 Diospa nisqantaqa ama uyarillaychejchu, astawanqa kasuychej; manachayqa qankuna kikiykichej ch'awkiyakunkichej. 23 Pichus Diospa nisqanta uyarispa mana kasojqa rijch'akun espejopi uyanta qhawarikoj runaman. 24 Chay runaqa uyanta qhawarikuytawankama ripullan, chantataj qonqapun imaynachus uyan kasqanta. 25 Pichus allinta qhawan Diospa sumaj kacharichej leyninta, chayllapipuni sinch'ita sayaspa, manataj qonqapojllachu kaspa leypa kamachisqanta junt'an, chay runaqa kusikuyniyojmin ruwasqampi. 26 Sichus pipis qankunamanta Diospa leyninta cheqamanta junt'asqanta yuyakuspa, imatapis parlarparillan chayqa, chay runaqa ch'awkiyakun, Diospa leyninta junt'aj kasqanta yuyakusqantaj qhasi manakaj. 27 Diospa ñawpaqempi nisqanta cheqamanta junt'ayqa llimphu, mana ch'ichiyoj kanan tiyan. Chaytaj kay jina: Wajcha wawasta, viudasta watukuna llakiyninkupi, kay pachaj sajra imasninwan ch'ichichakuymantataj waqaychakuna.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52