1 1 Darío iskay wataña rey kashajtin, sojta kaj killamanta ñawpaj kaj p'unchaypi, Tata Diosqa parlarqa Hageo profetanejta Judapi kamachej Salatielpa churin Zorobabelman, Josadacpa churin Josueman ima, mayqenchus sacerdotespa kurajninku karqa, chayman. 2 Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kay jinata nerqa: Kay runasqa nishanku manaraj tiempochu kasqanta Temployta watejmanta ruwanapajqa, nispa. 3 Chantá Tata Diosqa profeta Hageonejta ajinata parlarqa: 4 Qankuna sumaj ruwasqa wasispi tiyakunaykichejpajqa tiempochu kashan? Temploytajrí thuñisqallaraj kashan. 5 Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin niykichej: Allinta reparakuychej kawsasqaykichejta. 6 Qankunaqa ashkhata tarpunkichej, pisitataj oqharinkichej. Mikhunkichej, manataj sajsakunkichejchu. Ujyankichej, chaywampis ch'akichikullankichejpuni. P'achata churakunkichej, manataj q'oñikunkichejchu. Jornaleropis ganakusqantaqa jusk'u wayaqallaman jallch'an. 7 Noqa, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin ujtawan niykichej: Allinta reparakuychej imaynatachus kawsasqaykichejta. 8 Lomasman rispa, kurkusta apamuychej, watejmantataj Templota ruwaychej. Noqataj chaypi kusisqa kasaj, jatun kayniypa k'anchaynintataj rikuchisaj. 9 Qankuna ashkhata mask'ankichej, pisitataj tarinkichej. Wasisniykichejpi waqaychasqasniykichejtataj ujta phukuspalla apakapusaj. Imarayku? Wasiy thuñisqa tarikusqanrayku, qankuna wasisniykichej sumaj ruwasqa kanallanmanta yuyasqaykichejraykutaj. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 10 Chaynejta mana paramunchu, jallp'apis mana poqonchu. 11 Noqaqa mana parachimunichu pampasman, orqosmampis, trigo chajrasman, uva huertasman, olivo sach'asman, tukuy chajrasman, runasman, animalesman, tukuy ima ruwasqasninkumampis, nispa nerqa Tata Diosqa profeta Hageonejta. 12 Chantá Zorobabel, Josué, jinallataj tukuy runaspis manchachikorqanku Tata Diospa parlasqanta uyarispa Hageo profetanejta, mayqentachus Tata Dios payta kamacherqa willarananta, chayta. 13 Chaypachataj Tata Diospa kachan Hageoqa paykunaman parlarqa Diospa sutimpi kay jinata: Tata Diosqa nin: Noqa cheqamanta niykichej: Noqa qankunawan kashani, nispa. 14 Ajinata Tata Diosqa sonqocharqa Zorobabelta pay Judapi kamachishajtin, ajinallataj sacerdotespa kurajninku Josuetapis, chay llajtapi kaj tukuynin runastawan. Chantá Tukuy Atiyniyoj Señorninku Tata Diospa Templonta watejmanta ruwayta qallarerqanku, 15 Darío iskay watastaña rey kashajtin, sojta killamanta iskay chunka tawayoj kaj p'unchaypi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52