1 1 Noqa Pabloqa apóstol kani, mana runaspa churasqanchu nitaj paykunaj kachasqanchu. Manachayqa Jesucristoj churasqan kani, Dios Tatajpatawan, pichus Cristota wañusqas ukhumanta kawsarichimorqa, chaypata. 2 Noqaqa, jinallataj noqawan kajkuna tukuynin hermanospis Galaciapi kaj iglesiasman napaykamuyku. 3 Qankunapaj kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 4 Paymin juchasninchejrayku wañuchisqa kanampaj jaywaykukorqa, kay sajra p'unchaykunamanta kacharichinawanchejpaj, Dios Tatanchejpa munayninman jina. 5 Payqa jatunchasqa kachun wiñaypa wiñaynintimpaj. Ajina kachun. 6 T'ukuni chay jina usqhayta karunchakusqaykichejta Diosmanta, pichus Cristoj khuyakuyninrayku wajyasorqachej, chaymanta, waj jina evangeliota qhatinaykichejpaj. 7 Cheqamanta manataj waj evangelio kampischu. Manachayqa wakin runas qankunata pantachiyta munaspa, Cristoj evangelionta q'ewiyta munanku. 8 Noqaykuchus, chayrí janaj pachamanta jamoj angelchus, chay evangeliota willasqaykumantaña waj jina evangeliota willasunkichejman chayqa, maldecisqa kachun. 9 Ñawpajta nerqaniña, kunampis ujtawan nillanitaj: Sichus pillapis chay evangeliota uyarisqaykichejmantaña waj evangeliota willasunkichejman chayqa, maldecisqapuni kachun. 10 Chantá kunanqa runasmanchu, chayrí Diosmanchu allin rijch'ayta mask'ashani? Chayrí, runastachu kusichiyta munashani? Runastarajchus kusichiyta munashayman chayqa, mana Cristoj kamachinchu kayman. 11 Hermanos, yachaychej noqaj willasqay evangelioqa mana runaj nisqanman jinachu kasqanta. 12 Noqaqa mana pi runamantachu evangeliota jap'erqani, nitaj yachaqakorqanichu pi runamantapis, manachayqa kikin Jesucristo noqaman evangeliota sut'inchawarqa. 13 Qankunaqa uyarerqankichejña noqamanta, imaynatachus ñawpajta judiospa yachachiynimpi kashaspa, Diospa Iglesianta anchatapuni qhatiykachasqayta, chinkarparichiyta munaspa. 14 Ashkha mita masisniyta llajtaypi atiparqani judiospa yachachiynimpi, ñawpa tatasniypa yachachisqanku ususta tukuy sonqo, tukuy alma junt'ayta munaspa. 15 Chantá Diosqa, pichus mamaypa wijsanmantapacha ajllakuwarqa, Payqa qhasilla k'acha yanapayninrayku wajyakuwarqa. 16 Diosqa Churinta rejsichiwayta munarqa Paymanta willaranaypaj mana judío kajkuna ukhupi. Ajina kajtenqa, mana pi runaj yuyaychasqanta mask'arqanichu. 17 Manallataj Jerusalenman rerqanichu, noqamanta aswan ñawpajta karqanku, chay apostoleswan parlarej, manachayqa usqhayllata Arabiaman kachaykukorqani. Chaymantataj Damascoman kutirerqani. 18 Kinsa watanmantaj Jerusalenman rerqani Pedrota rejsiyta munaspa, paywantaj chunka phishqayoj p'unchayta karqani. 19 Chaypitaj ni mayqen apostoltapis rikorqanichu, manachayqa Señorpa wawqen Santiagollata. 20 Kay imasta qhelqamuykichej Diospa ñawpaqempi mana llullakuspa. 21 Chaymantaqa rerqani Siria suyuman, Cilicia suyuman ima. 22 Chay p'unchaykamaqa Judea suyupipis Cristopi kaj iglesiasqa manaraj rejsiwarqankuchu. 23 Paykunaqa uyarillaj kanku: Jaqay, pichus ñawpajta qhatiykachawaj kanchej tukuchiyta munaspa, chay kunanqa Cristopi creenamanta willashan, nispa. 24 Ajinata Diosta jatuncharqanku noqarayku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52