20 1 Diosqa kay tukuyta parlaspa, nerqa: 2 Noqa Señorniyki Tata Dios kani; Egiptomanta orqhomorqayki, wata runallapuni kasqaykimanta. 3 Noqamanta jawaqa waj diosniyki ama kachunchu. 4 Ama ni ima lantita ruwakunkichu, ni cielopi kajman rijch'akojta, ni kay pachapi kajman rijch'akojta, nitaj yakuspi kajman rijch'akojtapis. 5 Ama qonqorikunkichu chaykunaman, amataj yupaychankichu, imaraykuchus Noqamin Señorniyki Tata Dios kani, sinch'i, celoso Dios, Noqata chejniwajkunaj juchasninkuta castigaj. Tataspa juchasninkuta wawasninkupi castigani, chantá allchhisninkupi, allchhisninkoj wawasnimpipis ima. 6 Khuyakuyniytaqa waranqa waranqa runasman rikuchini, pikunachus munakuwanku, kamachisqasniytataj kasunku, chaykunaman. 7 Ama qhasi manakajta oqharinkichu Señorniyki Tata Diospa sutinta. Diosqa castiganqapuni pichus sutinta qhasi manakajta oqharejtaqa. 8 Ama qonqankichu samarikuna p'unchayta Diosniykipaj t'aqapuyta, chay p'unchaypi Diosmanta yuyarikunaykipaj. 9 Sojta p'unchayta trabajanki, chay p'unchaykunapitaj tukuy ruwanayki kajta ruway. 10 Qanchis kaj p'unchayrí samarikuna p'unchay kanqa, Señorniyki Tata Diospaj t'aqasqa. Chay p'unchaypi ni imata ruwankichu, ni qan, ni churiyki, ni ususiyki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki, ni uywasniyki, nitaj forastero qankuna ukhupi tiyakojpis. 11 Tata Diospis sojta p'unchaypi ruwarqa cielota, kay pachata, mama qochata, chay ruwasqasnimpi imaschus kashanku, chaykunatawan. Qanchis kaj p'unchaypitaj samarikorqa. Chayrayku Tata Diosqa samarikuna p'unchayta bendecispa, nerqa Payllapaj t'aqasqa kasqanta. 12 Tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhaway, unayta kay pachapi kawsakunaykipaj, mayqen jallp'atachus Señorniyki Tata Dios qosunki, chaypi. 13 Ama wañuchinkichu runa masiykita. 14 Ama khuchichakunkichu casarakusqaykita wasanchaspa. 15 Ama suwakunkichu. 16 Ama runa masiykej contranta llullakuspa parlankichu. 17 Ama munapayankichu runa masiykej wasinta; ama munapayankichu runa masiykej warminta, ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakanta, ni burronta, nitaj ni iman kajta. 18 Tukuy israelitas uyarerqanku, rikorqankutaj lliuj lliujkunata, qhon qhonkunata, cornetaj waqamusqanta, chay tukuy orqopis q'oshñirisqanta ima. Chayta rikuspa, israelitasqa mayta manchachikorqanku, karunchakorqankutaj, chay orqoman mana chimpaspa. 19 Chayrayku Moisesman nerqanku: Qanlla parlawayku, noqaykutaj kasusqayku imatachus niwasqaykuta. Diosqa ama noqaykuwanqa parlachunchu ari, manachayqa wañurasqayku, nispa. 20 Moisestaj paykunaman nerqa: Ama manchachikuychejchu; Diosqa imaynachus kasqaykichejta yachaj jamun, qankuna Payta manchachikunaykichejpajpuni, amataj juchallikunaykichejpaj, nispa. 21 Chaykama runasqa karullapi kasharqanku, Moisestaj qayllaykorqa phuyu laqha kasharqa, chay orqoman, maypichus Dios kasharqa, chayman. 22 Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Kay jinata niy israelitasman: Qankuna rikunkichejña imaynatachus janaj pachamantapacha qankunawan parlasqayta. 23 Noqamanta jawaqa ama lantista ruwankichejchu qolqemanta, nitaj qorimantapis: Kayqa dios, nispa. 24 Jallp'amanta altarta ruwapuwankichej. Chay patapi q'olachina jaywanasta jaywawankichej, allinyanakuy ofrendasta, wakasta, ovejasta ima apamuwasqaykichejta. Maynejpipis sutiy yuyarisqa kanampaj churasaj, chayman jamuspa bendecisqaykichej. 25 Sichus rumismanta altarta ruwankichej chayqa, ama runaj llusk'achasqan rumismantachu ruwapuwankichej. Sichus ima herramientawan chay rumista ch'eqonkichej chayqa, chay rumisqa manaña altarpaj jinachu kanqa. 26 Altarta ruwapuwaspaqa, ama patillasniyojtachu ruwankichej, ama chayninta wicharishajtiykichej q'ara aychaykichej rikukunampaj.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52