1 1 gNoqa Pabloqa Diospa munayninrayku Jesucristoj apostolnin kani. Kay cartata qhelqamuni Diospa ajllakusqasninman, Efeso llajtayojkunaman, pikunachus Cristo Jesuspi sayanku mana sayk'uspa, chaykunaman. 2 Dios Tatanchejpa, Señor Jesucristojtawan qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuynintaj qankunawan kachun. 3 Señorninchej Jesucristoj Diosnin Tatan yupaychasqa kachun. Payqa, espirituman jina janaj pachapi tukuy bendicioneswan junt'aykuchiwanchej Cristopi kasqanchejrayku. 4 Manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, Diosqa ajllakuwarqanchej Cristopi mana juchayoj, mana k'aminataj Paypa ñawpaqempi kananchejpaj. 5 Jatun munakuynimpi wiñaymantaña ajllakuwarqanchej, Cristonejta Paypa wawasnimpaj rejsikapusqa kananchejpaj, k'acha munayninman jina, 6 khuyakuynimpa jatun kayninta jatunchananchejpaj. Chay khuyakuyninta Payqa qhasilla qowarqanchej munasqa Churimpi. 7 Wañushaspa yawarninta jich'asqanwan rantiwarqanchej kacharichisqa kananchejpaj. Juchasninchejtapis pampachallarqataj khuyakuynin may jatun kasqanrayku. Chay tukuytaqa Cristopi tarinchej. 8 Chay may jatun khuyakuyninmanta Payqa ashkhata qowarqanchej. Tukuy yachaywan, entiendeywan ima 9 munaynimpa pakasqa imasninta rejsichiwarqanchej munasqanman jina, mayqentachus Cristopi junt'ayta munarqa, chayta. 10 Chayman jinataj, churasqa p'unchaykuna junt'akojtin, Diosqa ujllaman tantanqa janaj pachapi kajkunata, jinallataj kay pachapi kajkunatapis, Cristoj kamachiynimpi kanankupaj. 11 Jinallataj Cristopi herenciata jap'erqayku, ajllasqataj karqayku wiñaymantapacha Diospa munayninman jina, pichus tukuy imata ruwan munayninta junt'anampaj, chaypata. 12 Payqa ajllakuwarqayku noqaykuta, pikunachus ñawpajta Cristopi suyakojkunata, Paypa jatun kayninta jatunchanaykupaj. 13 Qankunapis salvaj evangelioj cheqa nisqanta uyariytawan, Paypi creerqankichej. Chay creesqaykichejmantapacha, Diosqa qosaj nisqanman jina Espíritu Santowan sellasorqachej. 14 Espíritu Santoqa herencianchejpa señan, Diosqa Paypa rantisqanta jap'ikapunankama, jatun kaynin yupaychasqa kanampaj. 15 Chayrayku, noqapis Señor Jesuspi creesqaykichejmanta, ajllasqa kajkunata munakusqaykichejmanta ima uyarispa, 16 qankunarayku mana sayk'uspa Diosman graciasta qonipuni. Paymanta mañakushaspaqa, qankunamanta yuyarikunipuni. 17 Qankunapaj mañapuykichej Señorninchej Jesucristoj Diosnin, atiyniyoj Tataqa qankunaman atiyta qonanta, yachayniyoj kanaykichejpaj, jinataj sut'inchayta atinaykichejpaj, chaywan Diosta aswan allinta rejsinaykichejpaj. 18 Mañapullaykichejtaj yuyayniykichejpa ñawisninman k'anchayta qonanta yachanaykichejpaj ima suyakuymanchus wajyasqa kasqaykichejta, chantá imayna qhapajchus herencian kasqanta ajllakusqan wawasnimpi. 19 Jinallataj mañapuykichej rejsinaykichejpaj may jina jatun atiyniyojchus Dios kasqanta noqanchej creejkunapaj. Chay atiytaqa Dios rikucherqa 20 maypachachus Cristota wañusqasmanta kawsarichimuspa, pañanman tiyaykucherqa janaj pachapi chaypacha. 21 Dios Tataqa Cristota churarqa tukuy kurajkunaj, atiyniyojkunaj, kallpayojkunaj, kamachejkunaj patankuman. Churallarqataj Cristoj sutenqa tukuy rejsisqa sutismantapis aswan patapi kanampaj mana kunan tiempollachu, manachayqa jamoj p'unchaykunapipis. 22 Diosqa tukuy imata Cristoj chakisnin uraman churarqa, jinallataj Payta churarqa tukuy imapi Iglesiaj Uman kanampajpis. 23 Iglesiaqa Cristoj cuerpon, Paypa junt'a kaynin, pichus tukuy imapi junt'a kashan, tukuynejpitaj, chaypata.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52