1 1 Kay jinata Moisesqa parlarqa tukuynin israelitasman Jordán Mayoj chimpan ch'in pampapi, Arabapi, Sufpa chimpampi Parán jallp'as chawpipi, Tofelwan, Labanwan, Hazerotwan, Dizahabwan ima, chaypi. 2 Horeb Orqomanta, Seir Orqo ñanninta rispa, chunka ujniyoj p'unchayta purina Cades-barneaman chayanapaj. 3 Chay karqa tawa chunka wata kashajtin, chunka ujniyoj killapi, ñawpaj kaj p'unchaypi Egiptomanta llojsimusqankumantapacha. Chaypacha Moisesqa israelitasman parlarqa imaynatachus Dios kamachisqanman jina paykunamanta. 4 Chay karqa amorreospa reynin Hesbonpi tiyakoj Sehonta atipasqankumantaña, chantá Basanmanta rey Ogta atipasqankumantapis, pichus Edrei Astarotpi tiyakorqa, chayta. 5 Moisesqa Jordán Mayu chimpapi, Moab jallp'api kashajtinku, israelitasman kay leymanta willarqa: 6 Señorninchej Tata Diosqa kayta niwarqanchej Horebpi kashajtinchej: Qankunaqa unaytaña kay orqopi kashankichej. 7 Kunanqa tukuy imasniykichejta oqharikuspa, amorreospa orqosninkuman riychej, tukuy muyuyninkupi kaj jallp'asman ima: Arabaman, orqosman, vallesman, Neguevman, Jatun Qocha kantusman, cananeospa jallp'ankuman, Libanoman, Éufrates jatun mayukama. 8 Noqa qoykichej chay jallp'asta. Chayrayku rispa, mojonakamuychej, dueñochakamuychejtaj chay jallp'asta, mayqentachus Noqa Tata Dios, juraspa nerqani qonayta ñawpa tatasniykichej Abrahamman, Isaacman, Jacobman ima, jinallataj mirayninkumampis, chayta, nispa nerqa Tata Diosqa. 9 Chaypachallataj noqa nerqaykichej: Noqa sapallayqa mana qankunata pusayta atiymanchu. 10 Señorniykichej Tata Diosqa kay chhikata mirachisunkichej. Kunan qankunaqa ashkha kankichej, cielopi ch'askas chhika. 11 Ñawpa tatasniykichejpa Señorninku Tata Diosqa qankunata mirachichun uj waranqa jinatawan, kunan kashankichej, chaymanta nisqaqa, astawantaj qankunata bendecichun, imatachus qonanta nisqanman jina. 12 Imaynatataj noqa sapallay qankunata ñawpajman pusayta atiyman, quejasniykichejtapis uyariytari? 13 Chayrayku, kunanqa sapa ayllumanta ajllakuychej yachayniyoj runasta, umayojkunata, kamachiyta yachajkunata ima, noqa paykunata churanaypaj qankunaj kamachejniykichejta jina, nispa. 14 Qankunataj kutichiwarqankichej: Chay niwasqaykoqa ruwanapaj jina sumajpuni, nispa. 15 Chayman jinataj, sapa ayllusniykichejmanta kurajkunata, allin yachayniyojkunata, kamachiyta yachajkunata ajllarqani, paykunatataj churarqani qankunata kamachinasuykichejpaj. Wakinta nerqani waranqa runasta kamachinankuta, wakinta pachajta, wakinta phishqa chunkata, wakinta chunkata, wakintataj sapa ayllupi kuraj kamachejkunata churarqani. 16 Chaypachallataj kamacherqani chay juezkunaman kay imasta: Israelita masisniykichej ukhupi tukuy quejasta uyarispa, cheqan justiciata ruwaychej ayllu masiykichej israelitasta, jinallataj forasterotapis. 17 Justiciata ruwaspaqa, ama wakillanman kutikunkichejchu; juch'uymampis jatunmampis uj rejta ruwaychej. Ama pitapis manchachikuychejchu, imaraykuchus justiciaqa Diospatamin. Sichus wakin imasta mana ruwayta atinkichej chayqa, noqaman apamuwaychej. Noqa chaytaqa cheqanchasaj, nispa nerqaykichej. 18 Chaypacha allinta kamacherqaykichej imatachus qankuna ruwanaykichejta. 19 Horebmanta llojsimuspa, amorreospa orqosninkuman chayamorqanchej Señorninchej Tata Diospa kamachiwasqanchejman jina. Jinallataj purispa, qankuna rikorqankichej chay jina jatun manchachikuna ch'in pampasta, Cades-barneaman chayamunanchejkama. 20 Chaypi nerqaykichej: Chayamunchejña amorreospa orqosninkuman, mayqentachus Señorninchej Tata Dios qoshawanchej, chayman. 21 Kunanqa Señorniykichej Tata Diosqa kay jallp'asta qopusunkichej. Chayman wicharispa, dueñochakuychej, ñawpa tatasniykichejpa Señornin Tata Dios nisqanman jina; ama manchachikuychejchu, nitaj kharkatitiychejchu, nispa. 22 Chantá tukuyniykichej jamuspa, niwarqankichej: Noqaykumanta wakinta ajllaspa kachanachej ñawpaqenchejta chay jallp'asta qhawajta, kutimuspataj willanawanchejpaj, may ñantachus rinanchejta, may llajtasmanchus yaykunanchejta ima. 23 Qankunaj niwasqaykichej noqapajqa allin karqa. Chayrayku sapa ayllumanta ujtakama chunka iskayniyoj runasta ajllarqani. 24 Paykunataj rispa, wicharerqanku chay orqoman, chaymantataj Escol Valleman chayarqanku. Chantá chay tukuynin jallp'asta purerqanku. 25 Chay jallp'amanta poqoykunata apamuspa, kay jinata willawarqanchej: Señorninchej Tata Diospa qowasqanchej jallp'asqa sumachaj jallp'as kanku, nispa. 26 Chay tukuywampis qankuna mana munarqankichejchu chay jallp'asman wichariyta, Señorniykichej Tata Diospa nisqasninta mana kasuspa. 27 Qankunaqa jarasniykichejpi thutorqankichej kay jinata: Tata Diosqa mana munakuwanchejchu. Egiptomanta orqhomuwanchej amorreospa makinkuman jaywaykunawanchejpaj, jinamanta noqanchejta tukuchinawanchejpaj. 28 Kunanqa, maymantaj risunri? Llajta masisninchejqa niwanchej jaqaypi runasqa aswan atiyniyoj, aswan jatuchajtaj noqanchejmantaqa kasqankuta. Willawarqanchejtaj llajtasninkupis jatuchaj kasqankuta, llajtaspa perqasninkupis cielokama oqharisqa kasqankuta. Chaypi rikullasqankutaj Anacpa jatuchaj mirayninta, jatuchaj waj kuraj runastawan. 29 Chantá nerqaykichej: Paykunamantaqa ama kharkatitiychejchu nitaj manchachikuychejchu. 30 Señorniykichej Tata Dios ñawpaqeykichejta rispa, qankunarayku maqanakonqa, imaynatachus Egiptopi ruwashajta rikorqankichej, 31 jinallataj ch'in pampaspipis, ajinata. Señorniykichej Tata Diosqa makisninwan jap'ispa, tukuy ñanta pusamusorqachej, kayman chayamunaykichejkama, uj runa imaynatachus wawanta pusaykachan, ajinata, nispa nerqaykichej. 32 Chay tukuywampis qankunaqa manapuni Señorniykichej Tata Diospi creerqankichejchu. 33 Payqa ñawpaqeykichejta rispa, maypichus jarakunaykichejta ajllarqa. Tutaqa ninawan k'anchamorqa maynintachus rinaykichejpaj, p'unchaytaj phuyuwan rikuchisorqachej maymanchus rinaykichej ñanta. 34 Tata Diosqa qankunaj thutusqaykichejta uyarispa, manchayta phiñakorqa, juraspataj nerqa: 35 Kay sajra miraymantaqa ni mayqenniykichej rikunkichejchu sumaj jallp'ata, ñawpa tatasniykichejman qonayta nerqani, chayta. 36 Chaywampis Jefonej churin Calebqa chay jallp'ata rikonqa. Payman, churisninmanwan maymanchus chakisninku saruykonqa, chayta qosaj, tukuy sonqo Tata Diospa kamachisqasninta kasusqanrayku, nispa nerqa Tata Diosqa. 37 Qankunaj juchasniykichejrayku Tata Diosqa noqawampis phiñarikorqa, niwarqataj: Qampis manallataj chay jallp'aman chayankichu. 38 Qampa cuentaykimanta Nunpa churin yanapajniyki Josué yaykonqa. Payta astawan kallpachay, imaraykuchus paymin israelitasman jallp'ata rak'enqa. 39 Qankunaqa creerqankichej enemigosniykichejqa wawasniykichejta jap'ikapunankuta. Kunanqa chay wawasniykichej, pikunachus manaraj yuyayniyojchu kanku yachanankupaj imachus allin, imachus mana allin kasqanta, paykunaqa chay jallp'aman yaykonqanku. Noqa paykunaman chay jallp'ata qosaj jap'ikapunankupaj. 40 Qankunarí ch'in pampaman kutiriychej, Puka Qocha nisqaman rej ñanninta. 41 Chaypacha kutichiwarqankichej: Tata Diospa contranta juchallikuyku, kunantaj wicharispa, maqanakamusqayku Señorninchej Tata Dios kamachiwasqanchejman jina, nispa. Qankunaqa imawanchus maqanakunaykichejta oqhariykukuspa, chay orqoman wicharerqankichej, chay wañuchinaku maqanakupi manaraj imallapi atipayta yuyaspa. 42 Tata Diostajrí niwarqa qankunaman ninayta: Ama maqanakoj riychejchu enemigosniykichejwan atipachikojqa, imaraykuchus Noqaqa mana qankunawanchu kashani, nispa. 43 Noqaqa chayta willarqaykichej, qankunatajrí mana uyariwarqankichejchu; astawanqa Diospa contrampi churakorqankichej, kamachisqanta mana kasuspa. Runaykachaspataj, chay orqoman wicharerqankichej. 44 Chay cheqaspi tiyakoj amorreosqa qankunawan maqanakoj llojsimorqanku, atipaspataj qhatiykamusorqachej wayronqos jina, Seirmanta Hormakama. 45 Chaymanta kutimuspari, qankunaqa mayta waqarqankichej Tata Diospa ñawpaqempi, Tata Diostajrí mana uyarisorqachejchu chay waqasqaykichejta. 46 Chayrayku qankunaqa unayta tiyakorqankichej Cades cheqapi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52