1 1 Noqa Pabloqa, Diospa munayninrayku Jesucristoj apostolnin, hermano Timoteowan khuska kaspa, 2 kay cartata qhelqamuni Colosas llajtapi Diospaj t'aqasqa Cristopi kaj hermanosman. Qankunapaj kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatanchejmanta. 3 Señorninchej Jesucristoj Tatan Diosmanta mañakushaspa, graciasta qoykupuni qankunamanta, 4 imaraykuchus uyariyku Cristo Jesuspi creesqaykichejmanta, Diospa tukuynin ajllakusqasnimpaj munakuyniykichej kasqanmanta ima. 5 Diospa cheqa kaj evangelionta qallariypi uyarispa, yacharqankichej may sumaj imas janaj pachapi qankunapaj waqaychasqa kasqanta. Chay imasta suyakushasqaykichejrayku qankunapi tiyan chay creeywan, chay munakuywantaj. 6 Chay evangelioqa qankunaman chayamorqa, jinataj kay pachaj k'uchusninkamapis chayashallantaj. Chaytaj allin kawsayta apamun, qankunapipis wiñan, maypachachus Diospa khuyakuyninta cheqamanta uyarerqankichej, entienderqankichejtaj, chay p'unchaymantapacha. 7 Kayta yachachisorqachej munasqa kamachi masiyku Epafras. Payqa Jesuspa sumaj kamachin, qankunaraykutaj trabajashan. 8 Noqaykumampis pay willawarqayku Espiritupi munakuyniyoj kasqaykichejmanta. 9 Chayrayku noqaykoqa qankunamanta uyarisqaykumantapacha mana saqeykuchu Diosmanta mañakuyta, Diospa munayninta rejsispa junt'a kanaykichejpaj Espíritoj qosqan tukuy yachaywan, yuyaywan ima. 10 Ajinata mañapuyku Señorpa munayninman jina purinaykichejpaj, tukuy imapi Diosta kusichispa. Ajinamanta kawsayniykichejpi allin ruwanasniyojpuni kankichej, jinataj Diosta astawan astawan rejsinkichej. 11 Mañapullaykutaj Diospa may sumaj jatun atiyninwan kallpachasqa kanaykichejpaj, ima ñak'ariypi kaspapis, ñawpajllamampuni pacienciawan rinaykichejpaj. 12 Jatun kusiywantaj graciasta qoychej Dios Tataman, pichus wakichisorqachej herenciata jap'inaykichejpaj Diospa ajllakusqasninwan khuska janaj pacha k'anchay reinopi, chayman. 13 Payqa laqhayaj atiyninmanta orqhospa, munasqa Churimpa reinonman pusawarqanchej. 14 Chay Churimpi kaspa, preciowan kacharichisqa kanchej, juchasninchejtaj pampachasqa kanku. 15 Cristoqa mana rikukoj Diospa rijch'ayninmin. Manaraj ima ruwasqa kashajtin, Payqa karqapuni, tukuy ruwasqa kajmanta aswan patapi. 16 Paynejtamin Diosqa tukuy kaj chhikata ruwarqa: Janaj pachapi kaj imasta, kay pachapi kaj imastapis, mana rikukoj imasta, sut'ipi kaj imastapis, kamachejkunata, kurajkunata, atiyniyojkunata ima. Dios Tataqa tukuy kaj chhikata ruwarqa Paynejta, Paypajtaj. 17 Cristoqa karqapuni, manaraj imapis kashajtin, Paytaj tukuy imata sayachishan. 18 Payqa cuerpoj uman, Iglesia nisqajta. Paymin qallareyqa, Payllataj wañusqasmanta ñawpaj kawsarimpoj tukuy kaj chhika patapi kanampaj. 19 Dios Tataqa sumaj yuyasqanman jina munarqa, Pay imaynachus kasqan, ajinallataj Churimpis kananta. 20 Dios Tata munallarqataj tukuy kaj chhikata Paywan allinyachikuyta Churinnejta. Payqa kay pachapi kaj chhikata, janaj pachapi kaj chhikata ima allinyacherqa Churimpa yawarninrayku, mayqenchus jich'asqa karqa cruzpi chakatasqa kashajtin, chayrayku. 21 Qankunaqa ñawpa tiempopi Diosmanta karupi karqankichej; yuyayniykichejpi Paypa enemigosnin karqankichej, sajra imasta ruwasqaykichejrayku. 22 Kunantajrí Dioswan allinyachisqa kankichej Cristoj cuerpompi, wañuyninnejtataj, Dios Tataj ñawpaqenman yaykuyta atinaykichejpaj llimphus, mana juchayoj, mana k'aminataj. 23 Qankunataj cheqamanta creeypi sinch'ita sayanaykichej tiyan, uyarisqaykichej evangeliopi suyakuymanta mana kuyurispa. Chay evangelioqa tukuy kay pachapi kajkunaman willakun. Noqa Pablopis chay evangeliomanta willaranaypaj churasqa kani. 24 Kunanqa kusikuni, qankunarayku ñak'ariypi rikukuspa. Kay jinamanta aychaypi junt'ashani imachus junt'anaraj kasqanta Cristoj ñak'ariyninman cuerpon Iglesiarayku. 25 Noqaqa Iglesiata sirvinaypaj churasqa kani. Diosqa churawarqa, mana qhellakuspa tukuynin Diospa Simi Nisqanta qankunaman willanaypaj. 26 Chay pakasqa yachayqa wiñaymantapacha, tukuy runaspa tiemponmantapacha kasharqa. Kunantajrí Diosqa sut'inchanña ajllakusqasninman. 27 Paykunaman Dios rejsichiyta munarqa, may qhapajchus chay sumaj yachaypa jatun kaynin kasqanta mana judío kajkuna ukhupi. Chay pakasqa yachayqa kaymin: Cristoqa qankuna ukhupi kashan, Paynejtataj suyakushankichej janaj pachaj jatun kaynimpa k'anchayninman chayayta. 28 Noqaykoqa Cristomanta willarayku tukuy runasta yuyaychaspa, tukuy yachaywan yachachispataj, ajinamanta tukuy runasta Cristopi allin wiñasqata rikhurichinaykupaj. 29 Chayrayku noqapis sinch'ita trabajani, kallpakuspa Señorpa atiyninman jina, mayqenchus noqapi maytapuni trabajashan, chayman jina.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52