1 1 Noqa Pabloqa Cristo Jesuspa apostolnin kani, Diospa munayninrayku, Dios kawsayta Cristo Jesuspi qonanta nisqanman jina. 2 Timoteo, munasqa wawáy, qanman kay cartata qhelqamuyki. Qanwan kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, khuyakuynin, sonqo tiyaykuynintaj Dios Tatanchejmanta, Señorninchej Cristo Jesusmantawan. 3 Diosman graciasta qoni, pitachus mana juchachana sonqo yuyaywan sirvini ñawpa tatasniy jina, chayman. Diosmanta mañakusqaypi qanmanta yuyarikunipuni mana sayk'uspa. 4 Waqasqaykimanta yuyarikuspa, mayta munani qanta rikusuyta, sonqoy kusiywan junt'asqa kanampaj. 5 Yuyarikullanitaj ch'uwa sonqowan creesqaykimantapis. Ñawpajtaqa jatun mamayki Loidapis, mamayki Eunicepis creerqanku, noqataj allinta yachani qampis creesqallaykitataj. 6 Chayrayku yuyarichiyki, chay ruwanapaj atiyta ninata jina larwarichinaykita, mayqentachus Dios qosorqa makisniyta umaykiman churashasojtiy, chayta. 7 Ajinata niyki, imaraykuchus Diosqa mana manchachikoj sonqotachu qowarqanchej, manachayqa Espíritun qowanchej atiyta, munakuyta, aychaj munayninta atipayta ima. 8 Chayrayku ama p'enqakuychu Señorninchejmanta willayta, nitaj noqamantapis, Payrayku carcelpi wisq'asqa kashajtiypis. Astawanqa wakichikuy noqawan khuska, evangeliorayku ñak'arichisqa kanaykipaj, Diospa atiyninman jina. 9 Payqa salvawarqanchej, chantá juchamanta t'aqasqa Payllapaj kawsananchejpaj wajyawarqanchej, mana allin kajta ruwasqanchejraykuchu, astawanqa munayninta junt'ananrayku, qhasilla k'acha yanapayninrayku ima. Ajinaqa Dios chay qhasilla k'acha yanapayninta qowarqanchej Cristo Jesuspi, manaraj kay pacha ruwakushajtin. 10 Kunantajrí rikuchisqa kashan Salvawajninchej Jesucristoj rikhurimusqanrayku. Payqa wañuypa atiyninta chinkachispa, evangelionejta sut'iman orqhorqa kawsayta, mana jayk'aj wañuytawan. 11 Diosqa noqata churawarqa, apóstol kaspa chay evangeliota willaranaypaj, yachachinaypajtaj. 12 Chayrayku kay jinata ñak'arishani. Chaywampis mana p'enqakunichu, imaraykuchus allinta yachani pipichus creesqayta, yachallanitaj atiyniyoj kasqanta waqaychanampaj chay imatachus qowasqanta jamoj p'unchaykama. 13 Noqamanta cheqa yachachiyta uyarerqanki, chayta sonqoykipi allinta jap'ikuy, Cristo Jesuspi kashan, chay creeywan, munakuywantaj. 14 Noqanchejpi tiyakoj Espíritu Santonejta allinta waqaychay, qanman qosqa karqa, chay cheqa yachachiyta. 15 Ña yachankiña, Asiamanta hermanosqa tukuyninku saqerpariwasqankuta; chaykunamantataj kanku Figelo, Hermógenes ima. 16 Señorqa khuyachun Onesíforoj wasimpi kajkunata, imaraykuchus payqa ashkha kutista sonqochaspa kallpachawarqa, mana p'enqakuspa carcelpi wisq'asqa kasqaymanta. 17 Roma llajtaman chayamuytawankama, mayta mask'awarqa tarinawankama. 18 Señorpa khuyakuyninta tarichun jaqay jamoj p'unchaypi. Qan yachallankitaj may jinatachus yanapawasqanta Efeso llajtapipis.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52