1 1 Noqa Pabloqa Silvanowan, Timoteowan ima, Tesalónica llajtapi kaj iglesiaman kay cartata qhelqamuni, pikunachus Dios Tatanchejpi, Señor Jesucristopi kashanku, chaykunaman. 2 Sonqo tiyaykuy, Diospa qhasilla k'acha yanapaynin ima qankunawan kachun Dios Tatanchejmanta, Señorninchej Jesucristomantawan. 3 Qankunamanta hermanos, Diosman graciasta qonaykupuni tiyan, maychus kananta jina, imaraykuchus creesqaykichejqa manchayta wiñashan, jinataj qankunapura munanakuypis astawan astawan wiñashallantaj. 4 Chayrayku noqaykoqa Diospa iglesiasnimpi may kusiywan parlayku qankunamanta, imaraykuchus tukuy creeywan pacienciakorqankichej chejniywan qhatiykachasqa, ñak'arichisqa kashaspapis. 5 Chay imasqa sut'ita rikuchishan Diospa juicion cheqan kasqanta, qankunataj chaynejta Diospa reinonman yaykunapaj jina qhawasqa kankichej. Chayrayku chay jinata ñak'arishankichej. 6 Diosqa cheqa kajman jina maychus kajta ruwanqa, qankunata ñak'arichejkunata ñak'arichispa. 7 Qankunatarí pikunachus ñak'arichisqa kajkunata Pay samarichisonqachej noqaykutawan khuskata, janaj pachamanta Señor Jesús atiyniyoj angelesninwan jamojtin. 8 Payqa nina larwaywan rikhurimonqa, juchachaspataj castiganqa sonqonkupi Diosta qhesachajkunata, pikunachus Señorninchej Jesucristoj evangeliontapis mana kasojkunata. 9 Chaykunaqa wiñaypaj ñak'arichisqa kanqanku, Señorpa ñawpaqenmanta wijch'usqas, jatun atiynimpa k'anchayninmantawan. 10 Señorqa jamonqa ajllakusqasnin Payta jatunchanankupaj. Paypi tukuy creejkunaqa jatumpaj Payta qhawanqanku. Qankunapis chay creejkunawan khuska kallankichejtaj, imaraykuchus willasqaykuta creerqankichej. 11 Chayrayku, mañapuykupuni Diosninchej yanapasunaykichejta Paypa wajyasqasnin jina kawsanaykichejpaj. Mañapullaykutaj tukuy k'acha kaj munasqaykichejta junt'ananta, creespa ruwasqaykichejtataj tukuychananta Paypa atiyninwan. 12 Ajinamanta, Señorninchej Jesucristoj sutin qankunapi jatunchasqa kanqa, Paytaj qankunatapis jatumpaj qhawallasonqachejtaj Diosninchejpata, Señorninchej Jesucristojtawan qhasilla k'acha yanapayninrayku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52