1 1 Noqa Simón Pedro kani, Jesucristoj kamachin, apostolnintaj. Kay cartata qankunaman qhelqamuni, pikunachus Salvawajninchej Jesucristo Diosninchejpa cheqan kayninnejta, noqayku jina chay may valorniyoj creeyta jap'erqankichej, qankunaman. 2 Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunapaj ashkha kachun, Dios Tatata, Señorninchej Jesucristota ima rejsisqaykichejnejta. 3 Diosqa may sumaj atiyninwan tukuy imasta qowanchej cheqan kajman jina kawsananchejpaj, Payta sumajta rejsisqanchejrayku. Payqa wajyawarqanchej jatun kayninwan, atiyninwantaj. 4 Chay imasnejta Dios qowarqanchej jatuchaj may jina valorniyoj qosaj nisqasninta. Ajinamanta qankunaqa, imaynachus Dios kasqanwan ujchasqa kankichej. Jinallataj chay nisqasninnejta ayqeyta atinkichej kay pachaj millay imaswan ch'ichichasqa kanamanta, mayqenkunachus sajra munayniykichejmanta jamun, chaymanta. 5 Chayrayku qankunaqa atisqaykichejta kallpakuychej, creesqaykichejman yapanaykichejpaj k'acha kawsayta, k'acha kawsaymantaj yachayta. 6 Yachayman yapaychej aychaj sajra munayninta atipayta, chaymantaj yapaychej ñak'ariypi sinch'i sayayta, chaymantaj yapaychej cheqan kajman jina kawsayta. 7 Cheqan kajman jina kawsayman yapaychej hermanospura allinta kawsakuyta, chaymantaj yapaychej munakuyta. 8 Chay imaschus qankunapi kashanku, ashkhayashankutaj chayqa, yanapasonqanku kawsayniykichej ama qhasilla kanampaj, Señorninchej Jesucristota rejsisqaykichejpi mana jinalla kanaykichejpaj. 9 Sichus pejpa kawsaynimpi chay imas mana tiyan chayqa, chay runaqa pisi ñawiyoj kaspa, mana rikuyta atinchu, qonqapuntaj ñawpa juchasninmanta llimphuchasqa kasqanta. 10 Chayrayku hermanos, may k'uchi kaychej wajyasqas, ajllasqastaj kasqaykichejpi sumajta sayanaykichejpaj. Sichus chay imasta ruwankichej chayqa, mana jayk'ajpis urmankichejchu. 11 Chay jinamanta, Señor Jesucristo Salvawajninchejpa wiñay reinonman may kusiypi pusaykusqa kankichej. 12 Chayrayku mana sayk'uspa chay imasmanta yuyarichillasqaykichejpuni. Yachanipis qankuna chay imasta yachasqaykichejta, kunantaj cheqa kajta yachasqaykichejpi sumaj sinch'ita sayashasqaykichejta. 13 Chaywampis noqa yuyani allin kasqanta qankunata yuyarichinay kay pachapi kawsanaykamaqa. 14 Yachakuniña pisi p'unchaymantawan kay aycha cuerpoyta saqepunayta, Señorninchej Jesucristo sut'inchawasqanman jina. 15 Chayrayku, atisqayta ruwallasajpuni, wañupusqaymanta qhepaman qankuna chay imasmanta sapa kuti yuyarikunaykichejpaj. 16 Señorninchej Jesucristoj atiyninmanta, jamuyninmantawan qankunaman willasqaykoqa mana runaj sumaj wakichisqan cuentoman jinallachu karqa, manachayqa noqaykupuni rikorqayku Paypa jatun kayninta. 17 Dios Tataqa Jesucristota jatuncharqa, oqharerqataj may pataman, maypachachus Tukuy Atiyniyoj Jatunchasqa Reyqa nimorqa: Kaymin munasqa Chureyqa. Paywan may kusisqa kani, nispa, chaypacha. 18 Noqaykupis uyarerqayku janaj pachamanta chay parlamojta, maypachachus chay santo orqopi Jesuswan khuska kasharqayku, chaypacha. 19 Chayta uyarispa, repararqayku profetaspa willasqanku jinapuni kasqanta. Chay nisqankuta kasuta ruwaspaqa, allinta ruwankichej. Chayqa k'ancharin, imaynatachus uj k'anchay laqhapi sut'iyanankama k'anchan, ajinata; jinallatataj k'anchanqa sut'iyay ch'aska llojsimuspa, sonqosniykichejpi k'ancharinankama. 20 Ñawpajta kayta yachaychej: Diosmanta Qhelqasqapi profetaspa sut'inchasqankoqa mana paykunaj yuyayninkuman jinallachu karqa, 21 imaraykuchus profetaspa sut'inchasqankoqa mana jayk'ajpis runaj munayninmantachu jamorqa. Manachayqa, Espíritu Santomin Diosmanta chay imasta parlarqa runasnejta.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52