1 1 Jatun kamachej Ahab wañusqanmanta qhepata, Moab llajtayojkuna Israelitakunajpa contrampi oqharikorqanku. 2 Ocoziastaj Samariapi wasimpi kashaspa, altospata wintanamanta urmaykamusqanrayku, allin ukhun nanasqa kasharqa. Chayrayku kamachinkunanta kacharqa: “Riychej, Ecrón llajtayojkunaj diosninku Baal-zebubta tapurimpuwaychej, onqosqa kasqaymanta kutirisajchus manachus, chayta,” nispa. 3 Chantá Tata Diospa angelnin Tisbe llajtayoj Eliasta nerqa: Samariamanta jatun kamachejpa kachasqakunata taripaj riy, paykunatataj ninki: “¿Ecron llajtayojkunaj diosninku Baal-zebubta tapukamunaykichejtaqa, imarayku mana Israel suyupi kaj Diosta tapukamunkichejchuri? 4 Chayrayku Tata Diosqa kay jinata nin: “Puñunaykimanta mana jatarinkiñachu; wañupunkipuni,” nispa. Eliastaj rispa, kikinta ruwarqa. 5 Chanta kachasqakuna jatun kamachejpaman kutimpojtinku, pay taporqa: –Imaraykutaj kutimpunkichejri? nispa. 6 Paykunataj kuticherqanku: Uj runawan ñampi tinkukorqayku, paytaj niwarqayku: –Kutipuychej, kachamusorqachej chay kamachejmantaj, kay jinata niychej: “Ajinata Tata Diosqa nisunki: Ecron llajtayojkunaj diosninku Baal-zebubta tapuchikamunaykipaj, manachu Israel suyupi Dios tiyan? Chayrayku kunanqa puñunaykimanta mana jatarinkiñachu; wañupunkipuni,” nispa. 7 Chantá jatun kamachej paykunata taporqa: –¿Imayna rijch'ayniyojtaj karqa, chayta nisorqachej, chay runari? nispa. 8 Paykunataj kuticherqanku: –Chay runaqa millma qaramanta p'achayoj, qara chumpiyojtaj karqa, nispa. Chanta jatun kamachej nerqa: –Chayqa Tisbe llajtamanta Elías karqa, nispa. 9 Chantá phishqa chunka soldadokunata, capitannintawan ima kacharqa. Capitantajrí orqo pataman wicharerqa, maypichus Diospa willajnin Elías tiyasqa kasharqa, chayman. Chanta nerqa: –Diospa willajnin, wiraqochi kamachej kamachisunki. Jurayk'amuspa rinaykita, nispa. 10 Eliastajrí capitanman nerqa: Sichus Diospa willajnin kani chayqa, janaj pachamanta nina urayk'amuspa, qanta, soldadoykikunatawan ruphaykusuchun, nispa. Ninataj janaj pachamanta jurayk'amuspa, capitanta chanta phishqa chunka soldadonkunatawan rupharparerqa. 11 Chanta jatun kamchejqa watej waj phishqa chunka soldadokunata, capitannintawan kachallarqataj. Capitantaj Eliasta nerqa: –Diospa willajnin, wiraqochi kamachejmin kamachisunki: Kunampacha urayk'amuchun, nispa. 12 Eliastajrí kuticherqa: Sichus Diospa willajtin kani chayqa, janaj pachamanta nina jurayk'amuspa, qanta, soldadoykikunatawan ruphaykusuchun, nispa. Chanta janaj pachamanta nina jurayk'amuspa, capitanta, soldadonkunantawan ruphaykorqa. 13 Chanta jatun kamachejqa, kinsa kaj kutipi ujtawan phishqa chunka soldadokunata, capitannintawan kachallarqataj. Paytaj rispa, Eliasman chimpakuytawan qonqoriykukuspa, mañakorqa: Diospa willajnin, mañakuyki, noqata chanta kay phishqa chunka soldadoykunata ima ama wañuchinawaykuta. 14 Yachani ñawpaj kaj jamoj iskay capitankunata, phishqa chunka soldadonkunantinta janaj pachamanta nina jurayk'amuspa rupharparisqanta. Chayrayku ari mañarikuyki khuyarikunawaykuta, nispa. 15 Chantá Tata Diospa angelnenqa Eliasta nerqa: –Paywan rillay, ama manchachikuychu, nispa. Eliastaj jurayk'uspa, capitanwan khuska jatun kamachejpajman rerqa. 16 Jatun kamachejtataj nerqa: –Tata Dios ajinata nisunki: “Qanqa Ecron llajtayojkunaj diosnin Baal-zebubta tapumojta kacharqanki, manapis Israel suyupi tapukunaykipaj Diosqa kanmanchu karqa jina. Chayrayku kunanqa mana qhaliyankichu, manachayqa wañupunkipuni,” nispa. 17 Jatun kamachej Ocozias wañorqa, Tata Dios Eliasnejta nisqanman jina. Ocoziaspa churinkunan mana ujpis kasqanrayku, paypa cuentanmanta wawqen Joram kamacherqa, Josafatpa churin Joram Judapi iskay watataña kamachishajtin. 18 Ocozías kamachishaspa tukuy ima ruwasqan, waj imakunata ruwasqampiwan Israel suyuta kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52