1 1 Noqa Pabloqa Jesucristoj apostolnin kani Diospa munayninrayku. Kay cartata qhelqamuykichej hermano Timoteowan khuska, Corinto llajtapi kaj Diospa iglesianman, tukuy Acaya suyupi creejkunaman ima. 2 Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunawan kachun Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 3 Yupaychasqa kachun Diosqa, Señorninchej Jesucristoj Tatan, imaraykuchus Payqa khuyakoj Tata, tukuy imapi sonqochaj Diostaj. 4 Payqa sonqochawanchej tukuy llakiyninchejpi, noqanchejpis sonqochananchejpaj llakiypi, ñak'ariypi kajkunata, imaynatachus noqanchejpis sonqochasqa karqanchej Diosmanta, ajinata. 5 Imaynatachus Cristoj ñak'ariyninwan anchata ñak'ariyku, ajinallatataj kikin Cristonejta may sonqochasqa kayku. 6 Noqaykuchus ñak'ariyku chayqa, chaymin kashan qankuna sonqochasqa, salvasqataj kanaykichejpaj. Sonqochasqachus kayku chayrí, chaypis kashan qankuna sonqochasqallataj, salvasqataj kanaykichejpaj. Ajinapeqa qankuna yachaqakunkichej sinch'ita sayayta chay kikin llakiykunapi, imaynatachus noqayku sayayku, ajinata. 7 Qankunamanta suyakuyniykoqa sinch'i, imaraykuchus yachayku ñak'arej masisniyku kasqaykichejta llakiypi, ajinallataj sonqochakuypipis. 8 Hermanos, noqayku munayku yachanaykichejta ima llakiykunachus Asiapi qhatiriwasqaykuta. Anchatapuni ñak'arerqayku; manaña kallpaykupis kaj jinachu karqa astawan ñak'arinaykupaj, manañataj yuyarqaykuchu kawsaytapis. 9 Noqaykutaj yuyarqayku wañuchisqa kanaykupaj jina kasqaykuta; chayqa kasqa atienekuyta yachanaykupaj mana noqallaykupichu, manachayqa Diospi, pichus atiyniyoj wañusqasta kawsarichimunampaj, chaypi. 10 Dios librawarqayku chay jina jatun wañuymanta. Kunampis librawayku, suyakuykutaj qhepamampis libranallawaykutapuni. 11 Qankunapis yanapawayku Diosmanta mañakuspa; jinataj ashkhas Diosman graciasta qonqanku, qhasilla k'acha yanapayninta Dios qowasqaykumanta, Paymanta ashkhas mañasqankurayku. 12 Noqaykoj kusikuyniykoqa kay jina kashan: Sonqoyku niwayku allinta, Diosmanta jamoj ch'uwa sonqo kaywan maychus kajta kawsasqaykuta, manataj runaj yachayninman jinachu. Astawanqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninman jina allinta kawsakorqayku kay pacha runaswan, astawanqa qankunawan. 13 Kay qhelqamusqaykupeqa mana kanchu astawan waj imas chay leesqaykichejmanta, chayrí imatachus entiendesqaykichejmanta, astawanqa munayman tukukuykama entiendenaykichejta. 14 Ñapis qankuna uj chhikanta entiendenkichejña, noqayku qankunaj kusikuyniykichej kasqaykuta, imaynatachus qankunapis noqaykojta kusikuyniyku kanaykichejta Señor Jesuspa p'unchaynimpi. 15 Chayrayku, ajinata yuyasqaykichejta yachaspa, ñawpajta qankunaman jamuyta munarqani, kusikunaykichejpaj iskay kutita watukojtiy. 16 Munarqani Macedoniaman rej jina qankunata waturikuyta, Macedoniamanta kutimuspataj, yuyarqani ujtawan qankunata waturikuyta, ajinamanta Judeaman rejtiy, qankuna yanapanawaykichejpaj. 17 Chayta ruwayta yuyaspaqa, parlallarqanichu mana allinta unanchaspalla? Aychaj munayninman jinallachu chayta ruwayta yuyarqani, uj rato: Arí, arí, nispa ninaypaj, waj ratotaj: Mana, mana, nispa ninaypaj? 18 Astawanqa Dios yachan: Parlasqaykoqa qankunapaj mana qhasichu karqa, arí, nispa; chantá, mana, nispa. 19 Diospa Churin Jesucristoqa, pimantachus willarqayku qankuna ukhupi noqa, Silvano, Timoteo ima, Paypeqa mana kanchu uj rato, arí niy, nitaj, mana niy; astawanqa Paypi arí niyllapuni tiyan. 20 Imatachus Dios qoyta munawasqanchejtaj Cristo Jesuspi arí kashan, Paynejtataj noqanchejpis, ajina kachun, nispa ninchej, Dios jatunchasqa kanampaj noqanchejnejta. 21 Diosmin noqaykuta, qankunatawan Cristopi sayasqata sayachiwanchej, jinataj jawispa ajllakuwarqanchej. 22 Payllataj sellaykuwanchej, qowanchejtaj Espíritu Santota uj señata jina sonqonchejpi. 23 Astawanqa Diosta wajyakuni almaymanta testigo kanampaj: Qankunata khuyayta munasqayrayku, manaraj Corintoman jamunichu. 24 Mana noqaykoqa creesqaykichejmanta patrones jinachu kayta munayku; astawanqa qankunata yanapayta munayku kusisqa kanaykichejpaj, imaraykuchus creeyrayku sinch'ita sayashankichej.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52