1 1 Davidpa churin Salomonqa Señornin Tata Diospa yanapayninwan rey kasqampi astawan kallpachakorqa, may jatunchasqataj karqa. 2 Chaypacha Salomonqa tukuy Israel aylluta wajyacherqa: Waranqa soldadosta kamachejkunata, pachaj soldadosta kamachejkunatawan, juezkunata, jinataj Israelpi tukuy kamachejkunata, wasi ayllus ukhupi kamachejkunatawan. 3 Salomonqa, chay tantasqa runas ima tukuyninku Gabaonpi kaj loma pataman rerqanku, imaraykuchus Diospa kamachin Moisespa ch'in pampapi Dioswan Tinkukuna Toldo ruwasqan chaypi kasharqa. 4 Davidqa Diospa arcanta Quiriat-jearimmanta apasqa, Jerusalenpi wakichipusqan toldo karqa, chayman. 5 Urpa allchhin, Urijpa churin Bezaleel broncemanta altarta ruwasqampis Gabaonllapiraj kasharqa Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqempi churasqa. Jinapi Salomonwan, tukuy runaswan chayman Diosta tapurikoj rerqanku. 6 Salomonqa, Tata Diospa ñawpaqempi kasharqa, chay broncemanta altarman qayllaykorqa, mayqenchus Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqempi karqa, chayman. Chaypitaj waranqa uywa wañuchisqasta q'olacherqa. 7 Chay ch'isipacha Diosqa Salomonman rikhurispa, nerqa: Imatachus munasqaykita mañakuway, Noqataj chayta qosqayki, nispa. 8 Salomontaj kutichispa, Diosman nerqa: Tatay Davidta may khuyay sonqowan Qanqa qhawarqanki, paypa cuentanmantataj noqata kamachinaypaj churawarqanki. 9 Kunanqa Señor Tata Diosníy, junt'ay ari imastachus tatayman nisqaykita. Qanllataj churawanki t'iyu jina may chhika aylluta kamachinaypaj. 10 Kunanqa mañakuyki jatun yachayta qonawaykita, allin yuyayniyoj kaytapis kay nacionta kamachiyta atinaypaj. Pitaj kamachiyta atinman kay jatun aylluykitari? 11 Chantá Diosqa Salomonman kuticherqa: Kay jinata sonqoykipi yuyaspa, mana qhapaj kaytachu mañakuwanki, nitaj ashkha imastachu, nitaj may uyarisqa kaytachu, nitaj enemigosniyki wañunankutachu, nitaj ashkha watasta kawsaytachu; manachayqa mañakuwanki jatun yachayta, allin yuyayniyoj kaytapis aylluyta kamachinaykipaj, mayqenmanchus reyta jina churarqayki, chayman. 12 Chayrayku kunanqa jatun yachayta, allin yuyayniyoj kaytapis qosqayki. Qollasqaykitaj qhapaj kaytapis, tukuy imayoj kaytapis, allimpaj qhawasqa kaytapis, imaynachus Qanmanta ñawpaj kajkuna reyespata mana kaporqachu, nitaj Qanmanta qhepaman kaj reyespatapis kanqachu, ajina. 13 Chaymanta qhepaman Salomonqa Jerusalenman kutimorqa, Gabaonpi kashan, chay loma patapi Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqenmanta. Chantá Jerusalenpi Israelta kamacherqa. 14 Salomonqa tantaykorqa carrestasta, caballospi purejkuna runastawan. Tiyaporqa waranqa tawa pachajniyoj carretas, chunka iskayniyoj waranqa caballospi purej runaspiwan. Chaykunatataj churarqa maqanakupaj carretasta jallch'ana llajtasman, jinataj Jerusalenman. 15 Reytaj Jerusalenpi tantaykorqa qolqeta, qoritawan rumista jinapuni; cedro kurkuspis may chhika karqa, chay pampaspi k'ita higos sach'a k'aspis jinapuni. 16 Salomonpaj caballosta apamoj kanku Egiptomanta, Coamanta ima. Reypa ranqherosnin chaypi makipura rantej kanku. 17 Egiptomanta apamusqa uj carretaqa sojta pachaj qolqe valej, uj caballotaj pachaj phishqa chunkayoj qolqe valej. Hititasmanta tukuy reyes kajkuna, Siriamanta kajkunapis rantej kanku Salomonpa ranqherosninnejta.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52