1 1 Efraín aylloj jap'iynimpa orqonejpi, Ramá llajtapi uj runa Elcaná sutiyoj tiyakorqa. Payqa Jerohampa churin karqa, Elihujpa allchhin, Elihujpa tatantaj Tohu karqa, paytaj Sufpa churin karqa. Tukuy paykunaqa Efraín ayllumanta karqanku. 2 Elcanaqa iskay warmiyoj karqa. Ujnimpa sutin Ana karqa, ujnimpatataj Penina. Peninaqa wawanakunayoj karqa, Anatajrí mana. 3 Sapa wata Elcanaqa llajtanmanta Siloman rejpuni, chaypi Tukuy Atiyniyoj Tata Diosta yupaychanampaj, uywa ñak'aspa ruphachinatawan jaywanampaj. Silo llajtapi Elí sacerdotejta iskay churinkunan kasharqanku, ujnimpata sutin Hofní karqa, ujnimpatataj Finees. Paykunapis Tata Diospa sacerdotekunallantaj karqanku. 4 Maypachachus Elcana uywa ñak'asqata Diosman jaywaj chaypacha, warmin Pininaman, churinkunaman chanta ususinkunaman ima aychata mikhunankupaj qoj. 5 Chaywampis Elcanaqa warmin Anaman aswan allinnin kajta qorqa, Tata Dios mana wawata rejsinanta munashajtimpis payta astawan munakusqanrayku. 6 Chayrayku Peninaqa Anawan jap'inakuspa, chanta alqorakuspa k'umuykachachej Tata Dios wawata rejsinanta mana munasqanrayku. 7 Sapa wata Tata Diosta yupaychana toldo wasiman rejtinku, Peninaqa asipayaspa Anata llakichillajpuni. Chayrayku Anaqa waqallajpuni, manataj mikhojchu. 8 Chantá qosan Elcaná nerqa: ¿Ana, imaraykutaj waqallankipuniri? ¿Imaraykutaj llakisqalla kashanki manataj mikhunkichuri? ¿Manachu noqaqa chunka wawakunamantapis aswanraj kani? nispa. 9 Ujpacha Silopi kashajtinku, Anaqa mikhuykuytawankama jatarerqa. Elí sacerdotetaj Tata Diospa toldon punku qayllanejpi uj tiyanapi tiyasharqa. 10 Anataj sonqon ukhupi may llakisqa kasqanrayku, waqaspa, Tata Diosmanta mañakorqa. 11 Tata Diosmantaj ajinata nerqa: “Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, sichus Qan qhawariwaj kay kamachiykej llakiyninta, sitajchus noqamanta yuyarikuspa uj wawata qowankiman chayqa, noqa chay wawata mayk'ajkamachus kawsanqa chaykama kamachiyki kanampaj qopusqayki, manataj jayk'ajpis chujchan k'utusqachu kanqa,” nispa. 12 Ana Tata Dioswan unaytaña parlarikushasqanta rikuspa, Elí Anaj siminta qhawasharqa. 13 Payqa sonqon ukhullapi Dioswan parlarikusharqa; parlasqan mana uyarikorqachu, manachayqa simillan kuyusharqa. Chayrayku Eliqa Ana machasqa kashasqanta yuyarqa. 14 Chantá Elí sacerdote nerqa: –Mayk'ajkamataj machasqa kankiri? Amaña astawan ujyaychu, nispa. 15 Anatajrí kuticherqa: –Mana jinachu, wiraqochíy. Mana vinota, nitaj machachikoj ujyanatapis ujyarqanichu, manachayqa sinch'i llakisqa kashani; llakisqa kasqaytataj Tata Diosman willakushani. 16 Ama yuyaychu mana allin warmi kasqayta; noqaqa sinchi llakisqa, phutisqa kasqayrayku kunankama Dioswan parlarikusharqani. 17 –Elitaj kuticherqa: –Sonqochakuspa ripullay; Israelitakunaj Diosnintaj imatachus mañakusqaykita qosuchun, nispa. 18 Anataj kuticherqa: –Maypaj qhawawasqaykimanta pachis niyki, nispa. Chanta Anaqa kutipuspa mikhorqa, manañataj llakisqachu karqa. 19 Q'ayantin paqarin tutamanta, Tata Diosta yupaychaytawankama Ramapi wasinkuman kutiporqanku. Chay qhepatataj Elcanaqa warmin Anawan puñuykorqa, Tata Diostaj Anajpa mañakusqanmanta yuyarikorqa. 20 Ajinamanta Anaqa wijsallisqa rikhurerqa. Onqokunan tiempo chayamojtintaj, uj qhari wawata paqarichikorqa. Wawantataj Samuel sutiwan suticharqa, nerqataj: Kay wawata Tata Diosmanta mañakorqani, nispa. 21 Chaymanta Elcanaqa tukuy ayllunwan Siloman rerqa, chaypi Diosman qosaj nisqanta junt'anampaj, jinataj Tata Diosman sapa wata jaywanata jaywamunampaj. 22 Anatajrí mana riyta munarqachu, qosanmantaj nerqa: –Wawayta januk'anaykama mana riymanrajchu. Chaymantaraj risaj Tata Diosman apapusaj, chaypi wiñaypaj qhepakapunampaj, nispa. 23 Qosan Elcanataj kuticherqa: –Imachus allin rijch'asojta ruwallay. Qhepakullay wawata januk'anaykikama. Tata Diostaj imatachus nisusqanta junt'achun, nispa. Ajinata Anaqa qhepakorqa, wawantataj januk'anankama uywarqa. 24 Wawata januk'aytawantaj, Silopi Tata Diosta yupaychana toldoman aparqa. Apallarqataj kinsa watayoj torillota, uj arroba trigo jak'utawan, chantá uj wich'i vinota ima. Wawarí juch'uyllaraj karqa. 25 Chanta torillota ñak'aspa Diosman jaywaytawan, wawata Eli sacerdoteman pusarqanku. 26 Chaypitaj Anaqa Elita nerqa: –Tatáy, yachanki jina, unay qan rikushawajtiyki Tata Diosmanta mañakorqani, noqa chay warmi kani. 27 Kay wawata Tata Diosmanta mañakorqani, Paytaj mañakusqayta qowan. 28 Chayrayku noqapis kunanqa kay wawata Tata Diosman qopunaypaj pusampuni; kawsanankamaqa, Tata Diosta sirvispa kachun, nispa. Chantá Tata Diosta yupaycharqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52