1 1 Noqa Pedroqa Jesucristoj apostolnin kay cartata qhelqamuni llajtasninkumanta qharqosqa hermanosman, pikunachus ch'eqerasqa kashanku Pontopi, Galaciapi, Capadociapi, Asiapi, Bitiniapi ima, chaykunaman. 2 Dios Tataqa qankunata ajllakusorqachej ñawpajmantapacha, jatun yachaynimpi Espíritu Santonejta qankunata juchamanta t'aqaspa. Payqa churasorqachej Jesucristota kasunaykichejpaj, yawarninwantaj llimphuchasqa kanaykichejpaj. Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj qankunapi ashkhayachun. 3 Yupaychasqa kachun Dios, Señorninchej Jesucristoj Tatan. Payqa jatun khuyakuyninrayku watejmanta nacechiwarqanchej, Jesucristota wañusqasmanta kawsarichisqannejta, wiñay kusiy kawsayta suyananchejpaj. 4 Payqa churallawanchejtaj mana ismoj, mana ch'ichichasqa, nitaj chinkapoj herenciata jap'inanchejpaj. Chayqa janaj pachapi qankunapaj waqaychasqa kashan. 5 Creesqaykichejrayku qankunapis Diospa atiyninwan waqaychasqallataj kankichej, chay jamoj salvacionta taripanaykichejpaj, mayqenchus wakichisqa kashan qhepa p'unchaykunapi rikuchisqa kanampaj, chayta. 6 Chayrayku, qankunaqa mayta kusikunkichej, kunanqa tukuy imaymana llakiykunawan pisi tiempopaj ñak'arinaykichej kajtimpis. 7 Chay llakiykunaqa jamun creesqaykichej cheqachus manachus kasqan yachakunampaj, chaytaj kanqa jatunchasqa, yupaychasqa, allimpaj qhawasqataj Jesucristo kanampaj kutimuynimpi. Creesqaykichejqa qorimanta nisqaqa aswan valorniyoj, imaraykuchus qoreqa ninawan ch'uwachasqa kaspapis tukukuyniyoj, creesqaykichejtajrí mana. 8 Jesucristotaqa munakunkichej mana rikuspalla. Kunampis mana Payta rikuspalla, Paypi creellankichejtaj, kusikunkichejtaj may jatun mana niy atina kusiywan. 9 Kusikullankichejtaj, imaraykuchus yachankichej almasniykichej salvasqa kasqanta. Chaytapuni jap'ej risharqankichej. 10 Diospa qhasilla k'acha yanapaynin qankunaman jamunan karqa, chay salvacionmanta sut'inchaj profetasqa tapukorqanku, k'uchi k'uchillatataj watorqanku. 11 Cristoj Espiritonqa paykunapi kaspa, sut'incharqa Cristo ñak'arinanmanta, qhepatataj jatunchasqa kananmantawan. Paykunataj mayta watorqanku yachanankupaj mayk'ajtachus, imaynamantatajchus chay imas kananta. 12 Diosrí paykunaman sut'incharqa chay imas mana paykunapajchu kasqanta, manachayqa qankunapaj kasqanta. Paykuna imatachus willarqanku, chayllataj qankunamampis willasqa karqa, pikunachus qankunaman evangeliota willarqanku janaj pachamanta kachamusqa Espíritu Santoj atiyninwan, chaykunanejta. Chay imastaqa angelespis anchatapuni rikuyta munallankutaj. 13 Chayrayku, allinta yuyayniykichejta wakichiychej, aychaykichejpa munaynintataj atipaychej. Diospa qhasilla k'acha yanapayninta tukuy sonqo suyaychej, mana iskayrayaspa, mayqentachus qankunaman qosqa kanqa Jesuspa rikhurimuynimpi, chayta. 14 Kasukoj wawas jina kaychej, amataj sajra munayniykichejman jinachu kawsaychej, mayqenchus qankunapi karqa manaraj Diosta rejsishajtiykichej, chayman jinaqa. 15 Qankunata wajyaj Diosqa may santomin; ajinallatataj qankunapis juchamanta t'aqasqa santos kaychej tukuy kawsakuyniykichejpi. 16 Diosmanta Qhelqasqapi Diosqa nin: Juchamanta t'aqasqa santos kaychej, imaraykuchus Noqa may santomin kani, nispa. 17 Sichus Diospa sutinta oqharispa tataykichejpaj rejsikapunkichej chayqa, forasteros jina kaypi kawsanaykichejkama Payta manchachikuspa kawsaychej. Payqa sapa runata juzgan ruwasqanman jina, ni piman kutikuspa. 18 Yachankichej jina, Diosqa preciowan kacharichisorqachej chay qhasi manakaj kawsaymanta, mayqentachus tatasniykichejmanta jap'erqankichej, chaymanta. Chay precioqa mana tukukoj imaschu karqa; mana qorichu, nitaj qolqechu karqa. 19 Astawanqa, Cristoj qhapaj yawarninwan kacharichisqa kankichej, mana ch'ichiyoj, mana iman imanasqa corderoj yawarninwan jina. 20 Cristo chaypaj ajllasqa karqa manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin. Chantá kay qhepa p'unchaykunallapi rikuchisqa karqa qankunaj allinniykichejpaj. 21 Paynejta qankunaqa Diospi creenkichej, pichus Cristota wañusqasmanta kawsarichispa jatuncharqa, chaynejta, ajinamanta Diospi atienekuspa, suyakunaykichejpaj. 22 Kunanqa qankuna cheqa kajta kasuspa, almasniykichejta llimphucharqankichej, hermanosniykichejta ch'uwa sonqowan munakunaykichejpaj mana llullakuspa. Kunantaj astawan astawan munanakuychej tukuy sonqowan. 23 Qankunaqa watejmanta nacesqa kankichej, manataj ismoj mujumantachu, manachayqa mana ismojmanta, chaytaj Diospa wiñaypaj kawsaj Simi Nisqannejta. 24 Diosmanta Qhelqasqapi nin: Runaqa qhora jina, tukuy jatun kaynintaj qhora t'ika jinalla. Qhoraqa ch'akipun, t'ikataj t'akakun. 25 Señorpa Simi Nisqanrí wiñaynintimpaj kanqa, nispa. Kaymin chay willayqa, mayqenchus qankunaman willasqa karqa, chay.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52