1 1 Jatun kamachej Davidqa machu runaña karqa, ashkha watayojtaj; chayrayku ashkha qhatakuwan qhataykojtinkupis, manaña q'oñikuyta atejchu. 2 Chantá kamachinkuna payta nerqanku: «Wiraqochiyku, qampaj qari mana rejsij sipasta mask'asqayku, qhawasunampaj, qanwan khuska puñuspataj q'oñichisunampaj,» nispa. 3 Tukuynin Israel suyupi mask'aspataj, tarerqanku Sunem llajtamanta Abisagta, chantá jatun kamachiman pusamorqanku. 4 Chay sipastaj may alajita karqa, paytaj jatun kamachita qhawaj, chantá sirvejtaj; chaywampis jatun kamachiqa mana payta llankharqachu. 5 Chantá Haguitpa churin Adoniasqa tatan Davidpa contrampi oqharikorqa: Kunanqa noqa kamachisaj, nispa. Chayrayku Adoniasqa wakichikorqa carretakunata, caballospi purej runakunata, phishqa chunka runakunatawan paywan khuska kanankupaj. 6 Tatantaj ni jayk'ajpis k'amisqachu: ¿Imaraykutaj chay jinata ruwashanki? nispa. Adoniasqa allin rijch'ayniyoj karqa, Absalonpa sullk'an. 7 Chantá Adoniasqa uj tratota ruwarqa Saruiaj churin Joabwan, sacerdote Abiatarwan ima, paykunataj yanaparqanku Adoniasta. 8 Chaywampis sacerdote Sadoc, Joiadaj churin Benaía, Diosmanta willaj Natán, Simí, chantá Davidpa tukuy kuraj runakunan imaqa mana Adoniaswanchu karqanku. 9 Adonisqa jatun mikhuyta wakicherqa, Zohelet chhanka chaynejpi, Rogel pujyu qayllanejpi. Chaymanta wajyarqa jatun kamachijpa churikunanta pikunachus paypata wawqekunallantaj karqanku, Judamanta jatun kamachijpa kamachinkunatawan. 10 Manataj wajyarqachu Diosmanta willaj Natanta, Benaiata, Davidpa wapu soldadonkunata, nillataj wawqen Salomontapis. 11 Chantá Natanqa Salomonpa maman Betsabeman nerqa: –¿Manachu yachanki Haquitpa churin Adonías jatun kamachej jina sayaykusqanta, David wiraqochinchejpa mana yachasqallan? 12 Kunanqa uyariway kay yuyaychasusqayta, churiyki Salomón, qanwan ama wañuchisqa kanaykichejpaj. 13 Jatun kamachej Davidpaman yaykuspa, payta niy: “Jatun kamachiy, manachu noqaman jurawarqanki kay jinata: Noqaj qhepaytaqa churiyki Salomón kamachenqa, kamachina tiyanayman tiyaykukuspa, nispa. ¿Imaraykutaj kunanqa Adonías jatun kamachej jina sayaykunri?” nispa. 14 Chantapis Natanqa nillarqataj: Jatun kamachiwan parlashajtillaykiraj, noqapis qhepaykita yaykumuytawan, cheqampuni nisaj. 15 Chaypacha Betsabeqa jatun kamachijpa puñunaman yaykorqa, maypichus Sunemmanta Abisagqa jatun kamachita qhawasharqa ancha machuña kasqanrayku, chayman. 16 Jatun kamachiman chimpaspataj, Betsabeqa pampaman k'umuykorqa, jatun kamachitaj payta nerqa: –¿Imataj tiyanri? nispa. 17 Betsabetaj kuticherqa: –Jatun kamachiy, qan jurawarqanki Tata Diospa sutinrayku, Salomón churiy kamachinanta qampa qhepaykipi, kamachina tiyanaykipi tiyaykukuspa. 18 Kunantajrí Adoniasqa jatun kamachej jina sayaykun, qantaj, jatun kamachiy, mana chaytaqa yachashankichu. 19 Bueyekunata, wirayachisqa torillokunata, ashkha ovejakunatawan ñak'aspa, mikhunankupaj wajyachin jatun kamachejpa tukuynin churinkunata, sacerdote Abiatarta, soldadokunajpa kurajninku Joabtawan, kamachiyki Salomontarí mana wajyachinchu. 20 Kunantaj, jatun kamachiy, Israel aylloqa qanllata qhawashasunku, qan willanaykipaj pichus qhepaykipi kamachinanta, kamachina tiyanaykipi tiyaykuspa. 21 Manachayqa, qan wañupojtiyki, noqawan, Salomón churiypiwan wañuchisqa kasqayku. 22 Jinapis Betsabé jatun kamachiwan parlashajtillanraj, profeta Natán chayaykamorqa. 23 Jatun kamachimantaj willarqanku Diosmanta willaj Natán chayamusqanta. Diosmanta willajqa yaykuspa, jatun kamachipa ñawpaqempi pampakama k'umuykukorqa. 24 Natantaj nerqa: –¿Jatun kamachiy, qampunichu nerqanki: Noqaj qhepaypi Adonías kamachenqa, kamachina tiyanaypi tiyaykuspa, nispa? 25 Kunantaj Adoniasqa bueyekunata, wirayachisqa torillokunata, ashkha ovejakunatawan ñak'achin, mikhunankupajtaj wajyachin jatun kamachijpa tukuynin churikunanta, soldadokunajpa kurajninkukunata, sacerdote Abiatartawan. Paykunaqa mikhushanku, ujyashankutaj paypa ñawpaqempi, qhaparirishankutaj: Kawsachun rey Adoniasqa, nispa. 26 Manataj wajyachiwaykuchu noqata, sacerdote Sadocta, Joiadaj churin Benaiata, nitaj wawayki Salomontapis. 27 Jatun kamachiy, ajinatapunichu kamacherqanki kamachiykunaykiman mana willaspalla, pichus kamachinanta kamachina tiyanaykipi qampa qhepaykita? nispa. 28 Chantá jatun kamacheqa Davidqa kamacherqa Betsabeta wajyamunankuta. Paytaj jatun kamachiman chimpaykuspa, ñawpaqempi sayakorqa. 29 Jatun kamachitaj juraspa, nerqa: –Tata Diospa sutinrayku jurani, pichus almayta librarqa tukuy llakiymanta, Payrayku: 30 Kunanqa Salomón churiykipuni kamachenqa noqaj cuentaypi, paytaj tiyaykonqa kamachina tiyanaypi, imaynatachus jurarqaykiña Israelpa Tata Diospanin sutinrayku, chayman jina. 31 Chantá Betsabeqa jatun kamachipa ñawpaqempi pampakama k'umuykuspa, nerqa: –Jatun kamachiy Davidqa kawsachun wiñaypaj, nispa. 32 Jatun kamachej David kamacherqa: Wajyamuychej sacerdote Sadocta, Diosmanta willaj Natanta, Joiadaj churin Benaiatawan, nispa. Paykunaqa jamojtinku jatun kamachij ñawpaqenman. 33 Chantá jatun kamacheqa paykunata nerqa: Qankunawan, kamachiykunapiwan khuska noqaj mulaypi Salomonta pusaychej Guihonman. 34 Jaqaypeqa sacerdote Sadoc, Diosmanta willaj Natanwan Salomonpa umanman aceitewan jawenqanku Israelpa Jatun kamachej kanampaj; putututa waqachispataj, qhapariychej: Kawsachun jatun kamachej Salomón, nispa. 35 Chaymantá qankunaqa qhepanta jamunkichej, paytaj kamachina tiyanaypi tiyaykuspa, noqaj cuentaypi kamachenqa, imaraykuchus payta noqa ajllani kamachinampaj Israelpi, Judapiwan, nispa 36 Chantaqa Joiadaj churin Benaiaqa jatun kamachiman kutichispa, nerqa: –Ajina kachun; ajina kananta kamachichun jatun kamachiyniypa Tata Diosninpis. 37 Imaynatachus Tata Diosqa jatun kamachiywan karqa, ajinallatataj Salomonwampis kachun, kamachiynintapis jatun kamachiniy Davidpa kamachiyninmanta aswan jatuntaraj ruwachun, nispa. 38 Chaymantataj sacerdote Sadoc, jatun kamachej Natán, Joiadaj churin Benaiawan, quereteokunawan peleteokunapiwan urayk'orqanku, Salomontataj jatun kamachej Davidpa mulanman lloq'aykuchispa, Guihonman pusarqanku. 39 Sacerdote Sadoctaj Dioswan Tinkukuna Toldomanta uj wajrapi aceiteta apamuspa, Salomonpa umanman jawiykorqa; putututa waqachispataj, tukuynin ayllu qhaparerqanku: Kawsachun jatun kamachej Salomonqa, nispa. 40 Chaymantaqa tukuynin ayllu paypa qhepanta wicharerqanku qenasta tocaspa; may jatun kusiywan ch'ajwarispa, jallp'atapis kuyurichej jinapuni karqanku. 41 Adonias, tukuy wajyasqas karqanku, chaykunawan mikhuyta tukusqankumantaña, chay ch'ajwakunakuta uyarerqanku. Joabtaj putututa waqashajta uyarispa, nerqa: –¿Imajtintaj llajtapi chay jinatapuni ch'ajwashankuri? nispa. 42 Joab parlashajtillanraj, sacerdote Abiatarpa churin Jonatán chayamorqa. Paytataj Adoniasqa nerqa: –Qanqa jatumpaj qhawasqa runa kanki; yaykumuy ari, sumaj willaykunatachá apamushanki, nispa. 43 Chantá Jonatanqa Adoniasman willarqa: –Cheqamanta wiraqochinchej jatun kamachej Davidqa Salomonta churan jatun kamachej kanampaj. 44 Chantaqa jatun kamachej Davidpuni Salomontawan khuska kacharqa sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadaj churin Benaiata, jinallataj quereteokunata, peleteokunatawan ima; paykunaqa jatun kamachej Davidpa mulampi Salomonta lloq'aykucherqanku. 45 Profeta Natan, sacerdote Sadocwan Guihonpi Salomonta jatun kamachej kanampaj aceitewan jawiykunku, chaymantataj kusisqa kutimunku. Chayrayku ari chay jinata tukuy israelitakuna mayta kusikushanku, chaytataj qankunapis uyarerqankichej. 46 Chay jawa Salomonqa kamachina tiyanapi tiyaykukunña, 47 Jatun kamachej Davidpa kamachinkunapis jatunkamachej Davidta napaykoj rinkuña. Diosqa, sutiykimanta nisqaqa astawanraj Salomonpa sutinta uyarisqata ruwachun. Jatun kamachej kamachiynintapis ajinallatataj qampa kamachiykimanta nisqaqa aswan jatuntaraj ruwachun,” nispa. Jinallataj jatun kamachej Davidpis puñunampi k'umuykukuspa Diosta yupaychaspa, 48 nerqa: “Israelpa Tata Diosninqa jatumpaj qhawasqa kachun, familiaymanta ujnin kajta kamachina tiyanaypi tiyasqata rikuchiwasqanrayku,” nispa. 49 Jinapi Adoniaspa wajyakusqasnenqa maychaywan khartirispa, sapa ujninkupis ñanninkutakama riporqanku. 50 Adoniastaj jatun kamachej Salomonta manchachikuspa, altarpa wajrakunanman jap'iykakamorqa. 51 Chaytataj Salomonman willarqanku: –Adoniasqa qanta manchachikususpa, altarpa wajrakunanman jap'iykusqa kashan, nintaj: “Jurawachun jatun kamachej Salomonqa espadawan ama wañuchichinawanta,” nispa. 52 Salomontaj nerqa: –Sichus payqa allin runa jina purenqa chayqa, mana pipis imananqachu; sitajchus mana ima allinta ruwanqa chayqa, wañuchisqa kanqa, nispa. 53 Chantá jatun kamachej Salomonqa runankunata kacharqa Adoniasta altarmanta pusamunankuta. Chaymantataj Adoniasqa Salomonpa ñawpaqenman rispa, pampakama k'umuykorqa. Salomontaj payta nerqa: “Ripuy wasiykiman,” nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52