1 1 Abrahampa, Davidpa ayllunmantami Dyuspa Akrashan Cristun Jesusqa karan. Chaymi kaypi rikachimanchik tukuynin unay rukunkunapaq, mayqankunami karan nirmapis. Kaynumi kaq: 2 Abrahammi Isaacpa taytan karan. Isaac-shuypaqa Jacobupa taytan karan. Nataq Jacobuqa Judapa, chaynulla ukninkunapa taytan karan. 3 Judaqa, Farespa chaynulla Zarapa taytan karan. Nataq maman-shuypaqami Tamar karan. Faresqa Esrompa taytan karan. Esrom-shuypaqa Arampa taytan karan. 4 Aramqa Aminadabpa taytan karan. Aminadabqa Naasonpa taytan karan. Naaso'n-shuypaqa Salmonpa taytan karan. 5 Salmonqa Boozpa taytan karan. Boozpa maman-shuypaqa Rahab karan. Boozqa Obedpa taytan karan. Nataq Obedpa mamanqa karan Rut. Obedqa Isaipa taytan karan. 6 Isai'-shuypaqa mantakuq Davidpa taytan karan. Davidqa Salomonpa taytan karan. Salomonpa mamanqami wanuq Uriaspa warmin kasha karanpis. 7 Salomonqa Roboampa taytan karan. Roboamqa Abiaspa taytan karan. Nataq Abiasqa Asapa taytan karan. 8 Asaqa Josafatpa taytan karan. Josafatqa Jorampa taytan karan. Joramqa Uziaspa taytan karan. 9 Uziasqa Jotampa taytan karan. Jotamqa Acazpa taytan karan. Acazqa Ezequiaspa taytan karan. 10 Ezequiasqa Manasespa taytan karan. Manasesqa Amonpa taytan karan. Amonqa Josiaspa taytan karan. 11 Nataq Israelmanta kaqkunata Babiloniamanta runakuna prisur apayan chay tyimpuqa Josiasqa Jeconiaspa, chaynulla ukninkunapa taytan karan. 12 Chaymanta chaynu chay Babiloniaman prisur apayan chay tyimpu pasatinnaqa, Jeconias Salatielpa taytan karan. Salatielqa Zorobabelpa taytan karan. 13 Zorobabelqa Abiudpa taytan karan. Abiudqa Eliaquimpa taytan karan. Eliaquimqa Azorpa taytan karan. 14 Azorqa Sadocpa taytan karan. Sadocqa Aquimpa taytan karan. Aquimqa Eliudpa taytan karan. 15 Eliudqa Eleazarpa taytan karan. Eleazarqa Matanpa taytan karan. Matanqa Jacobupa taytan karan. 16 Jacobuqa Josipa taytan karan. Josiqami Mariapa runan karan. Kay Mariamantami Jesusqa nasiran. Jesustaqa, kanan nuqanchikkunaqa riqsinchikllapa Dyuspa Akrashan Cristun nir. 17 Abrahammanta-pachami paynin paynin kriyakaranllapa taytanmanta uk wamran, qashan chay wamranmanta uk wamran ima. Chaynumi katursi rukunllapakuna karan Davidkamanqa. Davidmanta-pacha chay Israelmanta kaqkunata Babiloniamanta runakuna prisu apashankaman, qashan karan uk katursi. Chaymanta-pachami qashan karan uk katursi Dyuspa Akrashan Cristun nasishankamanqa. 18 Kaynumi Dyuspa Akrashan Cristun Jesusqa nasiran. Maman Mariaqami Josiwan parlashana karan kasarananllapapaq. Piru manaraq pulla punusha ima katinmi, Mariaqa ruriyjun rikariran Santu Ispiritupa pudirninrayku. 19 Chay runan Josiqami kusa allinla kar, Mariata ima pasashanpaq mana mayqanpis yach'ananllapataqa munaranchu. Chaymi ashwan uyarala Mariamantaqa chiqanchakayta yarpuran. 20 Chaynu chiqanchakananpaq yarpusha katinmi, Dyuspa uk angelnin musquyninpi rikarir niran: "Davidpa ayllun Jose', ama manchakurchu Mariawanqa kasaray. Chaqa payqami Santu Ispiritupa pudirninrayku wamrakustuyanmapis. 21 Piru chay wamritu nasikutinqami shutichinki Jesu's. Chaqa payqami chaynuqa shutiyan Dyuspa kaqninkunata uchanmanta washananpaq kashanrayku". 22 Piru tukuy kaykunaqami pasaran Dyusninchik paypa rimaqninkunata intrachitin nishankuna kumplikananpaq. Chaqa kaynumi nisha kayaq: 23 "Manaraq runawan punusha uk warmisitami ruriyjun rikarinqa. Chaymanta wamrakurqami wamrituntaqa shutichinqa Emanuel". Emanuel nirqami intrachimayanchik: "Dyusninchikmi nuqanchikkunawan" nir. 24 Chaymanta Jose' punuyashanmanta rikch'akurqa, Dyusninchikpa angelnin willashanta ruraran. Chaymi ashwan Mariawanqa kasararanna. 25 Piru chaynu kasarashana karmapismi Josiqa Mariawan mana pullaqa punuranchu chay punta wamritunllapa nasinankaman. Chaymantami Mariaqa wamrakusturanna. Chaymi Josiqa wamritutaqa shutichiran Jesu's.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52