1 1 Manaraq imapis kayatinmi uk |scRIMAY|d karanllana. Kay |scRIMAYQAMI|d Dyuswan kar, Dyuslla karan. 2 Chaynu mana imapis katinraqmi Dyuswan pulla kawsaran. 3 Tayta Dyus nitinmi, payqa tukuy imata ruraran. Chaqa mana rurasha katinqa, mana imapis kanmanchu. 4 Payllami tukuyta kawsachimanchikllapa. Chaynu kawsachikuq karmi, kay pachaman shamuran tukuyta achkirachinanpaq. 5 Chaynu achkirachikuq karmi, tutaparaqpi kaqkunataqa Dyuspaq yach'achin. Piru chay tutaparaqpi kaqkunaqami mana imanachiytapis puytinchu. 6 - 7 Tayta Dyusmi, uk runa Juan shutiqta kach'amuran chay achkirachikuqpaq yach'achikunanpaq. Chaymi yach'achikuran chay achkirachikuqlapina kriyinanllapapaq. 8 Chaqa Juanqami mana chay achkirachikuqchu karan. Paytaqami Tayta Dyus kach'amuran yach'achikunanpaq pimi chay achkirachikuqqa nir. 9 Kay chiqap achkirachikuqqami, kay pachaman shamuran achkirachikuq yupayna, Tayta Dyuspaq tukuyta intrachinanpaq. 10 Tayta Dyus paywan tukuy imata rurasha katinmapis, kay pachaman shamutinqa, runakunaqa mana riqsiranllapachu Dyus nirqa. 11 Chaynu tukuyta rurashanraykumi, paypa kaqninkunaman shamuran. Piru chaynu shamutinmapis, wakinqa mana kasuranllapachu. 12 Nataq tukuy shunqunllapawan kriyir kasuqkunata-shuypaqa, Tayta Dyuspa chiqap wamrankunana kananllapapaq nisha. 13 Chaynuqami niran mana taytanmanta, mamanmanta nasir paykuna munashanllaparaykuchu. Ashwanmi Tayta Dyus munar chaynu chiqap wamrankunapaqqa nisha. 14 Chay |scRIMAYQAMI|d runapaq tikrakar tukuy nuqanchikkunawan kawsaran. Payqami kusalata munamarninchik, chiqap kaqlata rurar ima kawsaran. Nuqakuna rikasha kar, yach'anillapa Tayta Dyuspa uklayla Wamranqa Taytan Dyusnu kusa allinla nir. 15 Paypaqmi Juanqa achka runakunata willaran kaynu nir: "Kaypaqmi unaylla kaynu nishushallapa karay: 'Nuqamanta shamuyan chayqami kusala mas puytiq ima. Chaqa payqami manapis kayatiy karanllana' nir". 16 Chaqa pay kusalata llakipamarninchikllapami kutir kutir yanapamaranchikllapa. 17 Tayta Dyusmi unayqa Moisesta mantakuykunata quran, intrachimanallapapaq. Piru kanan-shuypaqami Jesucristurayku intrachimanchikllapa imanumi munamanchikllapa, chaynulla imatapis karanlata ruran nir. 18 Tayta Dyustaqami mana mayqanlapis rikashachu. Piru Tayta Dyuspa uklayla Wamran Jesucristo paypa pullan kashanrayku, Dyuslla karmi riqsichimanchikllapa Taytanqa imanu nirmapis. 19 Israel pwiblupa mantakuqninkunami, Jerusalenmanta kurakunata chaynulla Levipa ayllumanta runakunata ima, kach'aranllapa rir Juanta tapunanllapapaq mayqanshi payqa nir. 20 Chaynu rir taputinllapami payqa karanlata rimar kaynu niran: --Manami Dyuspa Akrashan Cristunchu kani nir. 21 Qashanmi tapuranllapa: --Chayqa, ¿mayqantaq kanki? ¿Dyuspa rimaqnin Eli'as shamunanpaq karan, chaychu kanki? nir. Juanqa niran: --Manami paychu kani. Piru qashan tapuranllapa: --Chayqa, ¿qamchu uk rimaqninta Dyus kach'amunanpaq karan chay kanki? nir. Juanqa niran: --Manami nir. 22 Chay tapuqkunaqa niran: --Chayqa, ¿mayqantaq kanki? Willamayllapari. Chaqa allita qampaq yach'ar riyta ministinillapa chay mantamashallapakunata willanayllapapaq. 23 Juanqa niran: --Nuqaqami chunllaq lugarkunapi kusa jwirtita rimar kaynu niq chay kani: 'Uk dirichula nanta kich'aq yupay bidaykillapata shumaqchar, Taytanchik Dyuslatana yarayllapa' nir, imanutaq Dyuspa rimaqnin Isai'as nisha karan chaynulla. 24 Chaynu Juan nitinqami, chay fariseo runakunamanta mandadu risha karan chaykunaqa, 25 kaynu nir tapuranllapa: --Chaqa, Dyuspa mana Akrashan Cristun, mana Eli'as, chaynulla Dyus uk rimaqninta kach'amunanpaq karan chay mana karqa, ¿imapaqtaq runakunata shutichinkiqa? 26 Juanqa niran: --Nuqaqami yakulawan shutichikuni. Qamkuna tapukuyashaykillapaqami pullaykillapana. Piru manami riqsiyankillapachu. 27 Paymi nuqamanta ikitaraq shamuyan. Chaynu ikita shamutinmapismi nuqaqa paypaqqa mana sirbinichu llanqinpa watunta kach'anaylapaqmapis. 28 Tukuy kaykunaqami riyu Jordanpa chimpan Betania pwiblupi chaynuqa karan, chay maypich'i Shutichikuq Juan shutichikuyaran chaypi. 29 Allaqnin diyami Shutichikuq Juanqa, Jesu's payman qimikaqta rikaran. Chaymi niran: "¡Rikayllapa kaymi Dyusmanta Shamuq chayqa! Paymi uk musu uyshita yupay, tukuy nuqanchikkunarayku wanunanpaq shamusha chayqa. Chaymi payrayku Taytanchik Dyusqa uchanchikkunamanta washamanchikllapa. 30 Paypaqmi rimaray kaynu nirqa: 'Nuqamanta uk ikita shamuyan. Chayqami, nuqamantaqa mas yach'aq, puytiq ima. Chaqa manapis kayatiy, payqa karanllana' nir. 31 Nuqamapis mana yach'araychu mayqanmi kanqa nirmapis. Chaynumapis nuqaqa yakuwan shutichikuray, Israelmanta runakuna chiqapta payta riqsinanllapapaq". 32 Juanqa niranpis: "Dyuspa Santu Ispiritunta rikaray, syilumanta uk palumitanu payman ishkimur taqta. 33 Piru nuqaqami manaraq yach'araychu pimi kanqa payqa nirmapis. Piru Tayta Dyus yakuwan shutichikunaypaq kach'amaqmi, nimaran: 'Chay mayqanpa ananmanch'i Dyuspa Santu Ispiritun rikayatki ishkimur tayan chay paymi, Santu Ispirituwan shutichikunqa' nir. 34 Dyus nimashannumi, nuqaqa rikashana kani. Chaymi chiqapta nini: Payqa Dyuspa Wamran nir". 35 Chaymanta allaqnin diyapismi, chay kayashanllapallapi Shutichikuq Juanqa ishkay yach'akuqninkunawan karan. 36 Chaymi Jesusta pasaqta rikarqa, Juanqa niran: --Rikayllapa, wakmi Dyusmanta Shamuqqa. Paymi uk musu uyshita yupay nuqanchikrayku wanunanpaq shamusha chayqa. 37 Chaynu nitinqa, Juanpa chay ishkay yach'akuqninkunaqa, Jesuspa ikinta chay kutilla riranllapa. 38 Chaymanta, ikinta riqta rikarqa, Jesusqa tapuran: --¿Imatataq maskayankillapa? Paykunaqa niranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, ¿maypitaq tanki? 39 Jesusqa niran: --Shamur rikayllapa. Chaymi rir rikaranllapa maypimi tan nirmapis. Chay diyaqami, pullan kidaranllapa, tardi alas kwatru yupayna katin. 40 Juan rimaqta uyar Jesuspa ikinta riqkunamanta ukqa, karan Andre's, Simo'n Pedrupa uknin. 41 Andresqami Jesusta tarirqa, chay kutilla riran uknin Simonta tarir willaq kaynu nir: --Tarisha kanillapa Mesiasta. (Rimayninchikpiqa munan niyta Dyuspa Akrashan Cristun). 42 Chaymanta chaynu nirnaqa, Andresqa aparan Simonta, Jesu's kayashanman. Chayna Jesu's, Simonta rikarqa niran: --Qamqami Jonaspa wamran Simo'n kanki. Piru kananmantaqami shutinki Cefas. (Rimayninchikpiqa munan niyta Pedro). 43 Qashan allaqninpismi, Jesusqa Galilea lugarman rinanpaq yarpuran. Chaymi, Felipita tarirqa niran: --Shamuy nuqawan rishun nir. 44 Felipiqa Betsaida pwiblumanta kaq, Andrespa, Pedrupa pwiblunllamanta. 45 Chaymantami Felipiqa riran Natanaelta tarir, kaynu niq: --Tarishami kanillapa Dyuspa Akrashan Cristunta, chay mayqanpaqch'i Moise's iskribisha karan chayta. Chaqa paypaqmi Dyuspa wakin rimaqninkunapis iskribisha karan. Payqami Nazaretmanta Josipa Wamran Jesu's. 46 Chaynu nitinqa, Natanaelqa niran: --¿Nazaretmantachu kusa runa nisha kayta puytin? Felipiqa niran: --Shamur rikay yach'anaykipaq. 47 Chaymanta Natanael qimikaqta rikarqa, Jesusqa niran: --Kaytami shamun Israelmanta uk chiqap Dyuspi kriyiq runa. Payqami mana llullakuyta yach'anchu. 48 Chaymanta, Natanaelqa niran: --¿Imanutaq riqsimanki? nir. Jesusqa niran: --Manapis Felipe nuqaman shamunaykipaq willashuyatinmi, riqsishuyarayllana, chay igus qirupa ch'akinpi katki. 49 Natanaelqa niran: --Yach'achikuq Taytituy, ¡chiqaptami Dyuspa Wamran kanki! ¡Qammi Israel pwiblupa gubyirnun kanki! nir. 50 Jesusqa niran: --¿Qamqachu kriyimanki igus qirupa ch'akinpi riqsishuray nishushayraykula? Ashwan kusa mana rikashaykikunataraqmi rikanki. 51 Niranpismi: --Chiqaptami nishaykillapa: Qamkunaqami rikankillapa syilu kich'akashata. Chaynulla rikankillapapis, Dyusmanta Shamuq Runaman angelninkuna ishkimuqta, iqaqta ima.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52