1 1 Wuj rech ri umajib’al uloq ri Jesus Kristo, uk’ojol ri David, uk’ojol ri Ab’raham. 2 Ri Ab’raham xralk’uwa’laj ri Isa’ak, ri Isa’ak xralk’uwa’laj ri Jakob’, ri Jakob’ xralk’uwa’laj ri Juda e ri erachalal, 3 ri Juda xralk’uwa’laj, ruk’ ri Tamar, ri Fares e ri Sara, ri Fares xralk’uwa’laj ri Esrom, ri Esrom xralk’uwa’laj ri Aram, 4 ri Aram xralk’uwa’laj ri Aminadab’, ri Aminadab’ xralk’uwa’laj ri Na’asson, ri Na’asson xralk’uwa’laj ri Salmon, 5 ri Salmon xralk’uwa’laj ruk’, ri Rajab’, ri B’o’os, ri B’o’os xralk’uwa’laj, ruk’ ri Rut, ri Ob’ed, ri Ob’ed xralk’uwa’laj ri Jese, 6 ri Jese xralk’uwa’laj ri ajawinel David. Ri David xralk’uwa’laj, ruk’ ri rixoqil ri Uri’as, ri Salomon, 7 ri Salomon xralk’uwa’laj ri Rob’o’am, ri Rob’o’am xralk’uwa’laj ri Ab’i’a, ri Ab’i’a xralk’uwa’laj ri Asaf, 8 ri Asaf xralk’uwa’laj ri Josafat, ri Josafat xralk’uwa’laj ri Joram, ri Joram xralk’uwa’laj ri Osi’as, 9 ri Osi’as xralk’uwa’laj ri Jo’atam, ri Jo’atam xralk’uwa’laj ri Akas, ri Akas xralk’uwa’laj ri Eseki’as, 10 ri Eseki’as xralk’uwa’laj ri Manases, ri Manases xralk’uwa’laj ri Amon, ri Amon xralk’uwa’laj ri Josi’as, 11 ri Josi’as xralk’uwa’laj ri Jekoni’as e ri erachalal, aretaq chi’ xek’am ub’i e’are’ pa ri B’ab’iloni’a. 12 Chuwach chi’ aretaq xek’am ub’i ri e’are’ pa ri B’ab’iloni’a, ri Jekoni’as xralk’uwa’laj ri Salati’el, ri Salati’el xralk’uwa’laj ri Sorob’ab’el, 13 ri Sorob’ab’el xralk’uwa’laj ri Ab’i’ud, ri Ab’i’ud xralk’uwa’laj ri Eli’akim, ri Eli’akim xralk’uwa’laj ri Asor, 14 ri Asor xralk’uwa’laj ri Sadok, ri Sadok xralk’uwa’laj ri Akim, ri Akim xralk’uwa’laj ri Eli’ud, 15 ri Eli’ud xralk’uwa’laj ri Ele’asar, ri Ele’asar xralk’uwa’laj ri Mattan, ri Mattan xralk’uwa’laj ri Jakob’, 16 e ri Jakob’ xralk’uwa’laj ri Jose, ri rachajil ri Mari’y, ri ruk’ xalax wi ri Jesus, ri kb’ix Kristo chrech. 17 Ri ronojel rejalab’alil ri taq mayilq’ijsaq are weri’: chi ri Ab’raham e kopan ruk’ ri David, kajlajuj ija’al: chi ruk’ ub’i ri David k’ate’ ri xek’am ub’i B’ab’iloni’a, kajlajuj ija’al; chi arechi’ xek’am ub’i B’ab’iloni’a e kopan ruk’ ri Kristo, kajlajuj ija’al. 18 Ri umajib’al uloq ri Jesus Kristo, jeri’ ub’antajik. Ri Mari’y che unan, yuqul chi utzij ruk’ ri Jose k’atek’uri’ arechi’ maja’ kkimajij utunb’axik ri kik’aslemal, ri are’ yawab’ ixoq chik rumal ri Tyoxlaj Uxlab’axel. 19 Ri Jose che rachajil, ri are’ rumal che jun suk’laj winaq man kraj taj kub’an q’atojtzij puwi’ ri are’ chkiwach ri winaq. Are kraj kuya kan ri are’ pa awalkil e man k’o ta jun tzij kub’ij. 20 Aretaq chi’ chomatajinaq chik weri’ rumal, chi chanim kuk’ut rib’ chuwach pa ri rachik’ jun anjel rech ri Ajawxel e kub’ij chrech: «Jose, che at uk’ojol ri David, maxib’ij awib’ che kak’am ub’i awuk’ ri Mari’y, ri awixoqil: rumal rech che ri alk’uwa’ltajinaq ruk’ ri are’ ruk’ ri Tyoxlaj Uxlab’axel petinaq wi. 21 Ri are’ kril na uwach jun ala ral, e ri at, Jesus ri ub’i’ kakoj na: rumal rech che ri are’ ke’ukol na ri’ ri e’uwinaq chrech ri kimak». 22 E xk’ulumataj ronojel weri’, arech xb’antaj ri utzij ri q’axal utzij ri Dyos. 23 Jeri’ nak’ut, ri q’apoj ali, kamik yawab’ chik, kril na uwach jun alaj ala ral, e kokisax na ub’i’, Emmanue’l, che kub’ij pa qach’ab’al: «Ri Dyos k’o quk’ ri uj». 24 Aretaq chi’ ri Jose kk’astajik, kub’ano je’ jas xub’ij ri anjel chrech: Kuk’am ub’i ri rixoqil pa ri rachoch; 25 e man kuch’ob’ ta uwach ri are’ chi k’ate’ na ri q’ij che kril uwach ri alaj ral, e Jesus ri ub’i’ kukoj chrech ri are’.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52