1 1 Jesucristoga Davidpa castan aywajpitami caran. Davidpis caran Abrahampa castan aywajpitami. Jesucristupa waquin awiluncunapa jutincuna caynömi caran: 2 Abrahampa wamran caran Isaac. Isaacpa wamran Jacob. Jacobpa wamrancuna caran Judäwan wauguincuna. 3 Tamar jutiyoj warmicho Judäpa wamrancuna caran Fareswan Zera. Farespa wamran caran Esrom. Esrompa wamran caran Aram. 4 Arampa wamran caran Aminadab. Aminadabpa wamran caran Naasón. Naasonpa wamran caran Salmón. 5 Salmonpa warmin Rahabcho wamran caran Booz. Boozpa warmin Rutcho wamran caran Obed. Obedpa wamran caran Isaí. 6 Isaïpa wamran caran ray David. Ray Davidpana Uriaspa biyüdancho wamran caran Salomón. 7 Salomonpa wamran caran Roboam. Roboampa wamran caran Abías. Abiaspa wamran caran Asa. 8 Asapa wamran caran Josafat. Josafatpa wamran caran Joram. Jorampa wamran caran Uzías. 9 Uziaspa wamran caran Jotam. Jotampa wamran caran Acaz. Acazpa wamran caran Ezequías. 10 Ezequiaspa wamran caran Manasés. Manasespa wamran caran Amón. Amonpa wamran caran Josías. 11 Josiaspa wamrancuna caran Jeconías wauguincunawan. Chay wichanmi Babilonia runacuna yaycuycur Israel runacunataga Babiloniaman prësu aparan. 12 Chaypitarämi Jeconiaspa wamran Salatiel caran. Salatielpa wamran caran Zorobabel. 13 Zorobabelpa wamran caran Abiud. Abiudpa wamran caran Eliaquim. Eliaquimpa wamran caran Azor. 14 Azorpa wamran caran Sadoc. Sadocpa wamran caran Aquim. Aquimpa wamran caran Eliud. 15 Eliudpa wamran caran Eleazar. Eleazarpa wamran caran Matán. Matanpa wamran caran Jacob. 16 Jacobpa wamranna caran José. Paymi caran Mariapa runan. Mariapitanami Jesús yuriran. Jesusmi caran Tayta Dios cachamushan Cristo. 17 Abrahampita ray Davidyaj mirar aywajcuna caran chunca chuscu (14) taytancuna. Chaynöllami ray Davidpita Babiloniaman Israel runacunata prësu apashanyajpis caran chunca chuscu (14) mirar aywaj taytancuna. Chaypita yapay Tayta Dios cachamushan Cristo yurishanyajpis caran chunca chuscu (14) mirar aywaj taytancuna. 18 Jesucristo yurishan caynömi caran: Mariaga Josëwan majachacänanpaj parlashana caycaran. Manaraj iwal tiyaptin Mariaga gueshyaj ricacushana caycaran Espíritu Santupa munayninwan. 19 Josëga alli runa carmi mana munaranchu runacuna Mariata jamurpänanta. Chaymi mana quijacuyllapa pacayllapa cachaycuyta yarparan. 20 Chayno cachaycunanpaj yarpaycaptinmi suyñuynincho Josëtaga Tayta Diospa anjilnin yuripaycur cayno niran: «Davidpita mirar aywaj José, Mariawan majachacayta ama pengacuychu. Payga Espíritu Santupa munayninwanmi gueshyaj caycan. 21 Wamranga ollgumi canga. Marca-masincunapa juchancunata perdunar salbananpaj captinmi jutinta churapanquipaj ‹Jesús› nir.» 22 Chaycunaga caran mas unayna Tayta Diosninchi profëtancunawan cayno willacachishan cumlinanpämi: 23 «Donsëlla jipashmi gueshyaj ricacur ollgu wamrata gueshyacongapaj. Jutintami churapangapaj ‹Emanuel› nir.» (Emanuel ninanga «Dios noganchïwan caycan» ninanmi.) 24 Chaura Josëga puñuycashanpita riccharcamur anjil nishannölla ruraran. Wasinman Mariata pushacuran iwalna goyänanpaj. 25 Manaraj wamran yurishancamaga Mariata José manarämi yataparanrächu. Wamran yuriptinna jutinta churaparan «Jesús» nir.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52